41 binnenland FNV klem in crisis pensioenen Benoeming verrast Van den HERVORMINGEN Mening bonden verdeeld Misplaatste grap leidt tot paniek woensdag 11 mei 2011 den haag - De vakfederatie FNV verliest haar greep op de pensioen hervorming als de interne tegen stellingen niet worden overbrugd. Die waarschuwing klinkt in FNV-gelederen, nu een compro mis over een gezamenlijk pen sioenplan uitblijft. Ook elders in de vakbeweging groeit de ongerustheid over de ont wikkelingen bij de FNV. De be langrijkste pensioenonderhande laar van MHP (Middelbaar en Ho ger Personeel), Eddy Haket, riep kort na het mislukte FNV-overleg op om snel tot een akkoord te ko men. CNV en MHP zien hun on derhandelingspositie verzwakken als er geen eensgezinde FNV naast hen staat. De meeste FNV-bonden staan ach ter een akkoord dat de vakcentrale wil sluiten met werkgevers. Dat be tekent een pensioensysteem dat vooral gericht is op het waardevast houden van de pensioenen, maar waarbij de uitkering wat meer schommelt met de financiële markten. De meeste bonden lo pen liever risico en de mogelijk heid van een hoger pensioen, dan zekerheid en een lager pensioen. De leden van FNV-Bondgenoten, de grootste FNV-bond, vinden ech ter de mogelijkheid van een kor ting op pensioen een groter knel punt dan het schrappen van in dexatie. Er wordt nu verder over legd en op maandag 23 mei wordt weer een federatieraad gehouden. Minister van Sociale Zaken Kamp geeft het signaal af dat de bonden nog een maand hebben om hun invloed aan te wenden. Hij heeft intussen al het wetgevingsproces in gang gezet voor het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar vanaf 2020 en het beperken van de pensioenpremieaftrek. Van af 2020 gaan mensen ook een jaar later beginnen met de opbouw van het staatspensioen, vanaf hun 16de in plaats van hun 15de. De Raad van State uitte gisteren flinke kritiek op Kamps plan, dat volgens de raad niet ver genoeg gaat. Met het indienen van zijn plan bij de Tweede Kamer trekt Kamp een eerder wetsvoorstel voor een hogere AOW-leeftijd van het vorige kabinet van CDA, PvdA en Christenunie in. De raad vraagt zich af waarom Kamp niet net als het vorige kabinet verder gaat en in 2025 de AOW-leeftijd doorschuift naar 67 jaar. Er wordt op gewezen dat werkgevers en vak bonden daarop ook al zinspelen. Overigens was de raad in 2009 ook kritisch over het plan van het vori ge kabinet, omdat dat net zo goed in 2020 wilde beginnen met een hogere pensioenleeftijd. Dat wekte nog de hoon bij de partij van Kamp, de WD, die toen in de op positie zat. In een reactie schrijft Kamp dat mensen wel de tijd moe ten krijgen om zich voor te berei den op een latere AOW-uitkering. maastricht - In een winkelcen trum in Maastricht is maandag middag paniek ontstaan vanwege een man met een bivakmuts op. Het bleek te gaan om een grap van een 18-jarige jongen, die zijn vrien den wilde laten schrikken, maakte de politie gisteren bekend. De jon geman had een bivakmuts over zijn gezicht en een capuchon over zijn hoofd getrokken, toen hij het winkelcentrum binnenliep. Vanwe ge het drama in Alphen aan den Rijn sloegen winkeliers en publiek direct alarm. Agenten zetten alle in- en uitgangen van het winkel centrum af De jongen kreeg een proces-verbaal. PAUL KUSTERS DEN HAAG - Een lid van de Luchtmo- bliele Brigade draagt de mascotte van de brigade, een pluchen tijger, tijdens een officiële ceremonie op het Binnenhof in Den Haag. Daar werden gisteren in aanwezigheid van 450 andere militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Schaars- bergen veertig nieuwe collega's beë digd. Dat de Luchtmobiele Brigade nieuwe mensen opneemt, terwijl el ders 12.000 functies worden ge- van bisschoppen is bijzonder in Nederland. „Het is geen grote tra ditie om van bisdom te wisselen. Ik had er ook helemaal niet op ge rekend", aldus Van den Hende. Wie de nieuwe bisschop van Bre da wordt, bepaalt de paus. De bisschoppen moeten nog beslis sen wie de nieuwe voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconfe rentie wordt. Dat is nu nog Van Luyn. De bisschoppen verklaatden gisteren dankbaar en verheugd te zijn over de benoeming. „Wij ken nen mgr. Van den Hende als een bescheiden en sympathieke man die met zeer veel toewijding, loyali teit en betrokkenheid werkzaam is in zijn bisdom Breda", aldus de conferentie. Van den Hende staat bekend als een behoudende, maar toegankelij ke man. Hij heeft zich in Breda vooral gericht op het stimuleren van samenwerking tussen paro chies, een beter besef van de bete- rotterdam - „Het kwam als een verrassing." Dat zei de kersverse bisschop van Rotterdam, Hans. van den Hende, gisteren in Zeist waar hij als nieuwe bisschop van Rotterdam werd voorgesteld. „Ik hoorde het zelf ook pas een paar weken geleden", aldus Van den Hende, nu nog bisschop van Breda. Aan weigeren heeft hij niet gedacht. „Dit is het verlengde van je eerste ja-woord, als je priester wordt." Van den Hende (47) is vijf jaar lang bestuurder in het bisdom Breda geweest. De veelvuldig gemaakte kantteke ning dat hij geen Brabander (ge worden) is bevalt de bisschop maar matig. Eigenlijk vindt hij het enigszins oneerlijke kritiek, voorzo ver het zo bedoeld is. „Een Braban der kan ik nooit worden. Mijn af komst valt zo in de Burgerlijke Stand te achterhalen. Dat wil vol strekt niet zeggen dat ik het niet naar mijn zin had in West-Bra- Van den Hende foto ANP bant en Zeeland. Mijn overstap naar Rotterdam is ook niet ingege ven door een noodsignaal dat ik weg wilde. Ik was graag gebleven." De geboren Groninger Van den Hende volgt Ad van Luyn op, even eens een Groninger, die het bis dom Rotterdam zeventien jaar lang bestuurde. De verschuiving VBEL JON0EREN VERSLAAFD» aam ONLINE SANIES T006 EN HENK NL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 4