Drie bonden gaan nauwer samenwerken Krasse Teunis Fortuijn 221 zeeland De Andries Jacob kan er bijna weer tegenaan Oud blikken speelgoed vertedert Raad trekt 9500 euro uit voor onderzoek Vanaf morgen is in museum De Burghse Schoole een exposi tie te zien over Lego en oud speelgoed. Tentoongesteld zijn on der meer Lego-werkstukken van de 8i-jarige Teunis Fortuijn. woensdag 11 mei 2011 OUDEREN Reactie op opheffen Seniorenraad door Joeri Wisse zierikzee - De drie ouderenbon den op Schouwen-Duiveland gaan nauwer samenwerken. Dat besluit hebben de ANBO, PCOB en KBO genomen naar aanleiding van het opheffen van de Seniorenraad. Twee weken geleden gooide de Se niorenraad, vijftien jaar na de op richting, het bijltje er bij neer. Aan leiding was het besluit van het col lege om de Seniorenraad op te la ten gaan in de WMO-raad. Klaas Mandemaker, voorzitter van de Regioraad van de ANBO op Schouwen-Duiveland, betreurt de situatiel „Namens de ANBO heb ik vijf jaar deel uitgemaakt van de Seniorenraad. Er is veel tijd en aan dacht aan seniorenbelangen be steed. Dat is nu in één klap teniet gedaan." Naar aanleiding van de gebeurtenissen, hebben de drie bonden besloten nauwer samen te gaan werken. „We dienen allemaal hetzelfde belang en willen daarom meer gezamenlijk optrekken. Maar daarmee nemen we niet de plaats in van de Seniorenraad", stelt Man demaker. Behalve het geven van - ongevraagde - adviezen, willen de bonden ook meer activiteiten sa men organiseren. Mandemaker is echter sceptisch over de invloed die de bonden kunnen uitoefenen. „Formeel heb ben we geen status. Bovendien heb ik de indruk dat dit gemeente bestuur niet terug komt op eerder genomen beslissingen." Met name het nieuwe subsidiebe leid typeert Mandemaker als 'af braakbeleid'. Zo verdwijnen subsi dies voor ouderensozen. Ook is re cent een eind gekomen aan het gratis openbaar vervoer voor senio ren. „Maar we blijven onze belan gen onder de aandacht brengen van burgers en de lokale politiek", verzekert Mandemaker. foto Izaak Verkeste door Emile Calon arnemuiden - Nog een veertien da gen klussen en dan kan de YE 36 'Andries Jacob' weer over het Veer- se Meer zeilen. De afgelopen zeven maanden lag de authentieke Thoolse mossel hoogaars, gebouwd in 1900, bij de historische werf C.A. Meerman in Arnemuiden op het droge voor res tauratie van het achterschip. TWaalf vrijwilligers van de Stich ting Behoud Hoogaars waren twee dagen in de week in de weer met die klus. Gisteren werd de YE 36 met behulp-van een grote kraan weer te water gelaten. Vervolgens werd de mast erop gezet en ook de zwaarden gemonteerd. De hoogaars kan er nu weer tegen, aldus Marijn Verschuure. De oud-zeeman, leider van het restau ratieteam, vertelde met liefde over LEGO EN OUD SPEELGOED door Piet Kleemans Zevenenzeventig Le go-werkstukken heeft hij. Normaliter staan de resultaten van de noeste arbeid van Teunis Fortuijn (81) al lemaal in zijn aanleunwoning bij zorgcentrum Duinoord in Haam stede. De komende tijd worden zijn Le go-miniaturen van onder meer Taj Mahal, Eiffeltoren en Tower Bridge tentoongesteld in museum De Burghse Schoole in Burgh, sa men met een imposante verzame ling oud speelgoed. Lego. Hele generaties zijn met het in Denemarken gemaakte speel goed opgegroeid. Bouwden met de vernuftige plastic bouwsteen tjes huizen en hijskranen. Oud-fijnwever Teunis Fortuijn be gon er in 1980 mee. Toen Fisher Price stopte met haar technische bouwsteentjes kwam Lego met Le go Technic. Een kolfje naar de hand van Fortuijn. Hij begon klein, maar gaandeweg werden zijn projecten steeds gro ter. De Lego-Eiffeltoren kostte hem een paar maanden. „Een bouwte kening zit er niet bij in zo'n doos. Alleen een beschrijving van wat er allemaal aan bouwsteentjes en an der materiaal in zit. Verder heb je een plaatje van hoe het er uit ziet als het werkstuk klaar is en daar moet je het mee doen." De be knopte bouwinstructies hebben Fortuijn nooit gehinderd. „Nee, ik ben nooit vastgelopen tij dens het bouwen." Integendeel, Fortuijn voegde er nog wat elementen aan toe. Zoals verlichting. Perfectionistisch als hij is, werkt hij de bedrading onzicht baar weg. „Gewoon in elk element even een klein gaatje boren en daar de Prijsvraag Taj Mahal Tijdens de expositieperiode - die loopt tot oktober - geldt een prijs vraag in De Burghse Schoole. Wie het juiste aantal onderdelen waaruit de Lego-miniatuur van de Taj Mahal is opgebouwd raadt, is er een mooie prijs van Lego. Lego werd opgericht door Ole Kirk Christiansen, timmerman van origine. Hij maakte miniatuurtjes van zijn producten en dat inspireerde hem öm speelgoed te maken. In 1949 begon Lego met het pro duceren van de later beroemd ge worden plastic bouwsteentjes. stroomdraad door trekken." Zijn grote trots is het schaalmodel van de Taj Mahal, het beroemde mau soleum in India. „Daar heb ik nog langer aan gewerkt dan aan de Eif feltoren. Maar ik vind hem ook hartstikke mooi geworden." Sinds Fortuijn in Haamstede woont, betrekt hij zijn Lego-dozen bij geschenkenhuis Goudzwaard. „Het meisje achter de kassa had eens gezegd dat ze het zo jammer vond dat ze de werkstukken nooit in het echt zag. Toen heb ik een keer een lego-dinosaurus meegeno men om te laten zien. Had ik 'm stiekem aangezet en de afstandsbe diening in m'n broekzak gedaan. Toen ze het net van dichtbij wilde bekijken liet ik hem bewegen en brullen. Ze schrok zich een onge luk. Ze weet het nóg." Het bouwen kost Fortuijn heel veel tijd, maar bezorgt hem ook heel veel plezier. „Je ziet iets groeien onder je han den. Het mooiste is als je het dan echt helemaal hebt voltooid." Dat hij zijn Lego-bouwwerken ooit tentoon zou stellen had For tuijn nimmer kunnen bevroeden. „Maar ik ben er wel heel trots op dat het nu gebeurt. Of het nu thuis leeg is? Nee hoor, ik heb nog zat andere bouwsels staan. De planken in mijn kamer staan nog aardig vol." De stoommachine in een van de vitrines roept zoete herinneringen op. De gezelschapsspelen uit oma's tijd hebben een vergelijkbaar effect. Het al oude Bikkelspel staat er in een van de vitrines, even als een spel dat de naam 'elfstedentocht' draagt. Ver derop een greep uit het destijds en masse geprodu ceerde blikken speelgoed. Variërend van de over zijn stuur gebogen motorrijder tot de opwind-miniatuur- carroussel. Soms oogt het speelgoed van weleer wat verweerd, maar de vrolijke kleuren waarin het blik ge schilderd werd zijn nog wel steeds zichtbaar. Een bezoek aan de nieuwe wisselexpositie in De Burghse Schoole is een reis door de tijd. De evolutie van het speelgoed wordt fraai in beeld gebracht op de expositie in de Burghse Schoole. Een blikken op- wind-trein prijkt in een van de vitrines, maar ook de veel gedetailleerder - maar ook stevig geprijsde - Marklin-trein is er te zien. „Ik wilde weieens een wat vrolijker expositie", motiveert Guusje Poot, beheer der van museum de Burghsche Schoole, de keuze voor een expositie van oud speelgoed en Lego-werk stukken. Samen met een aantal vrijwilligers was zij maandag en dinsdag in de weer om de nieuwe wissel- expo in een van de lokalen van het oude schooltje in te richten. Vanaf morgen is de expositie voor ieder een toegankelijk. Museum de Burghse Schoole is geo pend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. In juli en augustus gaan de deuren een uur tje eerder open. Meer info: J) www.burghseschoole.ni het schip dat ooit nog eigendom is geweest van een familielid uit Yer- seke. Het heeft volgens hem heel wat reizen van Yerseke naar de Waddenzee en terug gemaakt om in het noorden mosselzaad te van gen. Het opvallende aan de YE 36 is zijn omvang. Vergeleken met andere hoogaar zen is de Andries Jacob met z'n lengte van vijftien meter opval lend groot. Doorgaan waren hoog aarzen elf tot dertien meter lang. Ook is de YE 36 breder waardoor het schip een zeer groot laadver mogen heeft. Voor de Tweede Wereldoorlog voe ren er ruim duizend hoogaarzen over de Zeeuwse wateren, vertelde Gaston Timmerman van de Stich ting gisteren met een zekere nostal gie. „Bijna alles is verdwenen: ge sloopt, afgezonken of op een ande re manier vernietigd." door Melita Lanting MENING GEVRAAGD Eén mosselkotter in de haven van Zierikzee is genoeg. Reageer op: www.pzc.nl/schouwen-duiveland MEEST GELEZEN 1. Motorrijder komt om het leven 2. Inbraak in super Scharendijke 3. De Boer/Rutting in Rampmuseum TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Het nieuws van vandaag op www.pzc.nl/schouwen-duiveland scharendijke - Het onderzoek naar de kosten van de verschillen de varianten voor een rondweg Scharendijke gaat 9500 euro kos ten. Toch heeft het college niet overwogen het onderzoek in eigen beheer uit te voeren. Wethouder Wim Stouten: „Wij hebben zo in geschat dat de raad niet zou accep teren dat er van binnen uit gere kend zou worden." De raad stemt hiermee in. Het onderzoek naar de kosten wordt gedaan in opdracht van de gemeenteraad. Die accepteerde een paar weken geleden niet dat een keuze voor een tracé van de rondweg gemaakt moest worden op basis van een globale bereke ning. De raad stuurde het voorstel terug naar het college om een deugdelijke financiële onderbou wing te leveren. Naar aanleiding van vragen van Chiel Weezepoel van D66 zegde Stouten ook toe dat in de berekening de bijkomen de kosten worden meegenomen zoals het opwerpen van een ge luidsbarrière bij twee campings en aankoop van overhoeken grond die na aanleg van de weg voor boe ren ongeschikt zijn. Bij een van de twee varianten loopt de route vlak achter campings langs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 38