en leed onder je muisknop Nog vijf dagen te gaan... zeeland 13 Tientallen meldingen wielrenner Nieuwe rol VEILING 14 MEI 'Een handige site die ontzettend toegankelijk is' woensdag 11 mei 2011 i, imhw openbare akten van de burgerlijke stand in Zeeland zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op de website www.zeeuwengezocht.nl van het Zeeuws Archief. „De site is een schat aan informatie, snel en voor iedereen altijd toegankelijk." Leo Hollestelle, projectleider van Zeeuwen Gezocht 'HET MIDDELBURGS VEILINGHUIS' in Hotel v.d. Valk te Middelburg Aanvang 14.00 uur |Kijkdgn.: 13 mei 15.00-20.00 uur I 14 mei 09.30-11.30 uur f Veilingmeesters R.J.L. van Kleef A.l. Verhage 06-38930733 zie www.middelburgsveilinghuis.nl iets binnen de muren van het archief maar door het internet is het snel gegaan. Het is fantastisch!" Vroe ger stierven er veel meer kinderen. „In de akten zie je dat een vader wéér een kind aangeeft dat is overle den. Ook zie je vaker vernoemingen naar grootou ders terug." Hollestelle verwacht dat de studiezaal in het archief door de site minder gebruikt zal worden; met name verre nazaten, zoals Amerikanen, zullen eerder op de site inloggen. „Maar ik denk dat er toch nog mensen blijven komen. Ze zullen toch originele akten wilen bekijken." Hollestelle pakt een schema. „Kijk, in 1994 zijn we begonnen met de overlijdensak ten, op initiatief van wetenschappers." In 1997 gaf de Rijksarchiefdienst opdracht gegeven om ook de huwe lijksakten te digitaliseren. „Het duurde daardoor lan ger om de overlijdensakten in te voeren. Die waren pas in 2004 klaar, twee jaar later dan de huwelijksak ten." Met het invoeren van de geboorteakten is in 2002 begonnen. Nu is alles compleet en kijkt Holle stelle voldaan terug op het project. „Het is heel bijzon der; de burgerlijke stand is de basis van je burgelijk bestaan. Het is het begin en het eind van je leven als burger." f' Zie video op: www.pzc.nl Directeur van het Zeeuws Archief Hannie Kool-Blokland en burgemeester van Veere Rob van der Zwaag snijden de taart aan. foto's Marcelle Davidse BaaggggaaiuM—iHi Vanaf maandag 16 mei brengt de PZC dagelijks drie korte vi deojournaals via de website www.z2.nl. In deze rubriek tel len we af. Vandaag aan het woord: Dirk Henst, consultant online van Wegener Media (waartoe ook de PZC behoort). U bent als consultant online betrok ken bij Z2. Wat is uw rol hierin Ik ben benaderd om mee te den ken over de vraag, hoe je - tech nisch gezien - de doelgroep be reikt. Z2 richt zich ten eerste op krantenlezers en ten tweede op mensen die géén kranten lezen, maar wel graag van het Zeeuwse nieuws op de hoogte blijven. Die laatste groep bestaat uit jongeren tot een jaar of 26, die hun nieuws van internet halen. Die lezen dit stukje dus niet. Nee. Die gebruiken hun computer, telefoon, tablet of laptop. Wij wil den dat iedereen, ongeacht via welk apparaat hij op internet zit, de nieuwsjournaals zou kunnen bekijken. In eerste instantie dach ten we erover een 'app' voor Z2 te ontwikkelen, zo'n hulpprogram ma dat je ook op bijvoorbeeld de iPhone van Apple gebruikt... Maar als je dan geen iPhone hebt, maar een Nokia of Android... Precies, dat zou vereisen dat je voor elke telefoon een specifieke app ontwikkelt. Niet zo handig. 200 jaar burgerlijke stand commentaar De Nederlandse burgerlijke stand is een resultaat van de Franse Revo lutie: Nederland werd in 1811 bij het Franse Keizerrijk ingelijfd. De Franse wetten gingen toen gel den. De 'Etat Civil' (burgerlijke stand) maakte daar deel van uit. Alle persoonsgegevens van inwo ners werden vastgelegd. Speciaal daarvoor werd een 'ambtenaar van de burgerlijke stand' benoemd. In Zeeland werd de burgerlijke stand in enkele gebieden eerder in gevoerd. In 1796 in Zeeuws-Vlaan- deren en 1808 in Vlissingen. Aan de digitalisering hebben circa 55 vrijwilligers en vier begelei ders ruim 15 jaar gewerkt. Vanaf 2001 zijn elk halfjaar bestan den toegevoegd. De gegevens zijn gratis te raadple gen op www.zeeuwengezocht.nl. Ko Gabriëlse uit Westkapelle vindt de website Zeeuwen Gezocht erg handig. „Het is vooral fijn dat ik thuis kan zoeken naar gegevens voor mijn geneolo- gisch onderzoek." De Westkappel- aar komt af en toe naar het Zeeuws Archief om informatie te zoeken, maar gebruikt de site ook regelmatig. „Met een druk op de knop kun je zo alles opvragen. Dat geldt niet alleen voor de burgerlij ke stand, je kunt ook zoeken op andere categoriën." Hij is positief, maar mist toch iets. „Het is jammer dat je niet kunt zien wie bij een huwelijk of ge boorte getuige waren. Of dat er al leen maar een woonplaats wordt vermeld en geen huisnummer. Bij een buitenechtelijk kind staat er ook niet wie de vader is. In de ori ginele stukken staat dat wel." En de oplossing was? Een tweede website: www.z2.nl. Wie de nieuwsjournaals wil zien, gaat naar die site. En die herkent het apparaat dat je gebruikt en zorgt dat je de nieuwsjournaals in In een ongemeen harde brief vraagt de onderne mingsraad van het perso neel van de theaters in Goes en Middelburg om het ontslag van artistiek directeur Peter de Neef. De brief is ge richt aan de nieuwe eigenaar, Theater BV van Frans Lievens. De ondernemingsraad noemt De Neef niet capabel en acht hem verantwoordelijk voor de problemen bij de theaters. Op zich hoeft dat niet als een dis kwalificatie gezien te worden, want in zijn nieuwe rol fun geert De Neef vooral als pro grammeur. Daar zou Lievens ook op kunnen wijzen, net als op de ruime ervaring en het ste vige netwerk van De Neef. Maar zo makkelijk zal het perso neel niet te overtuigen zijn. De relatie tussen het personeel en De Neef blijkt bijzonder ernstig verstoord. Zo ernstig, dat een gedwongen vertrek onvermijde lijk lijkt. Tenzij Lievens er in slaagt de partijen te verenigen. Dat zou een vertrouwenwek kende eerste daad zijn van de nieuwe eigenaar. een geschikt 'formaat' kunt bekij ken. In de bus, op straat, thuis of waar dan ook. Kon dat niet gewoon op www.pzc.nl? Nee, dat blijft wel gewoon de web site van de PZC, maar de techniek die nodig was voor Z2 is zo geavan ceerd dat die niet in pzc.nl kon worden geïntegreerd. Biedt www.z2. nl nog extra's? Ja: die is optimaal gelinkt met so cial media. Je kunt inloggen met Twitter, Hyves of Facebook en dan een reactie achterlaten, je kunt de journaals 'delen' met vrienden. Net zoals je met YouTube-filmpjes doet. GOES - Bij de politie zijn tot nu toe 41 meldingen en aangiften binnen gekomen van vrouwen die te ma ken hebben gehad met de 'kussen de wielrenner'. Vorige week vrij dag werd bekend dat in de omge ving van Goes al langere tijd een wielrenner actief is die vrouwen benadert. Hij vraagt hen de weg en waar ze wonen en als hij de kans krijgt, zoent hij zijn slachtof fer vol op de mond. Vorige week donderdag gebeurde dat voor het laatst op de 's-Gravenpolderseweg in Goes. De politie ging er in eer ste instantie vanuit dat de man sinds vorig jaar vrouwen op die manier bejegende, maar naar aan leiding van de publiciteit rondom de zaak zijn nu ook een paar mel dingen uit 2009 binnengekomen. Het is overigens niet zeker of het om één en dezelfde persoon gaat, zegt een politiewoordvoerster. De politie verzoekt vrouwen die worden benaderd, direct 112 te bel len.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 3