zeeland 127 'Fax jeugdzorg mogelijk per ongeluk verstuurd' ZIE JE NU WEL. BINNEN 2 MINUTEN 'Snel orde op zaken jeugdzorg' Zeeland dingt mogelijk naar Floriade 2022 woensdag 11 mei 2011 de Biesbosch bij langdurige droog te ontoereikend is voor de hele sec tor. „Als je aan 't eind van de lei ding zit, komt er in een hete zo mer niets meer uit de kraan. Het fruit verschrompelt" Een leiding vanuit de Brabantse Wal bij West-Brabant naar Zee land zou een ideale aanvulling kunnen zijn. Dat water loopt in de winter nu zo de Schelde in. „Tuin ders kunnen het in een bassin in de winter opslaan om het in de droge periode te gebruiken. Frans Hamelink, ex-gedeputeerde Water, was daar al ver mee. Ik hoop dat zijn opvolger hiermee doorgaat." MIDDELBURG - De provincie heeft omwille van het tempo gekozen voor de benoeming van twee oud-gedeputeerden als leden van de tijdelijke raad van toezicht van Bureau Jeugdzorg. Dat zei provin ciebestuurder George van Heukel- om gisteren in een toelichting op het besluit om Jaap Hennekeij en Lous Coppoolse aan te stellen. Zij vervangen de raad van toezicht die door Van Heukelom de wacht is aangezet. Dat gebeurde na een conflict over de nieuw te benoe men directeur. „Ik kan me voorstel len dat men zich afvraagt waarom we niet iemand van buiten heb ben gehaald", zei Van Heukelom. „We hebben niet voor onbeken den gekozen omdat we zeker wil den weten dat de mensen het werk aankonden." Coppoolse en Hennekeij waren van 1999 tot 2003 lid van hetzelfde college van Gedeputeerde Staten. Coppoolse was toen verantwoor delijk voor jeugdzorg. Zij moeten binnen zes weken een nieuwe raad van toezicht samenstellen. Die moet vervolgens een nieuwe directeur benoemen. De functie wordt nu waargenomen door een ambtenaar van de provincie. De voormalige raad van toezicht verweet Van Heukelom dat hij bui ten zijn boekje is gegaan door zich met de sollicitatieprocedure te be moeien. De raad had naar eigen zeggen een kandidaat gevonden die de bezem door de organisatie kon halen. Dat zou nodig zijn om dat het managementteam slecht functioneerde. Volgens Van Heuke lom greep hij in om de jeugdzorg in Zeeland te garanderen. „Als er wederzijds wantrouwen is en als er geen draagvlak is voor een nieu we bestuurder, dan ben je zo een jaar verder. Dat kunnen we niet hebben, afgezien van personen." Van Heukelom zegt verbaasd te zijn over het moment waarop de raad van toezicht naar buiten kwam met kritiek op de manier waarop het managementteam lei ding geeft. „Men had eerder moe ten ingrijpen als het echt zo ern stig was. En het niet overlaten aan een nieuwe directeur. Ik heb nooit signalen van de raad van toezicht gehad. Dit kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel." MIDDELBURG - Zeeland, Noord-Bra bant en Bergen op Zoom overwe gen zich kandidaat te stellen voor de organisatie van de Floriade in 2022. De dagelijkse besturen van de pro vincies en de gemeente hebben gis teren besloten een verkenning uit te voeren naar 'een eventuele kan didaatstelling' voor de tienjaarlijk se wereldtuinbouwtentoonstel ling. Een ambtelijke werkgroep be kijkt of de organisatie van de Flor iade haalbaar is en een meerwaar de heeft voor de economie en het toerisme in Zuidwest-Nederland. Voor deze verkenning biedt de re latie tussen de tuinbouw en de op groene grondstoffen gebaseerde economie een belangrijk aankno pingspunt. De Floriade kan een im puls geven aan deze biobased eco nomy, waarin Zuidwest-Neder land een vooraanstaande rol wil spelen. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de geschiktste locatie. In augustus zijn de selectiecriteria voor de kandidaten bekend. In sep tember kunnen ze zich aanmel den en twee maanden later een globaal plan inleveren, waarna de Nederlandse Tuinbouwraad in de cember bekend maakt welke re gio's een bidbook mogen opstel len. Tijdens de Floriade 2012 in Venlo wordt bekend gemaakt wie de Floriade 2022 mag organiseren. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Bureau Jeugdzorg Zeeland gaat ervan uit dat de ver trouwelijke fax die in 2008 naar een metaalbedrijf in Ritthem is verstuurd per ongeluk is verzon den. Dat zegt waarnemend direc teur Loek Schipper. Maandag werd bekend dat in een faxapparaat dat afgelopen zaterdag is gekocht op de rommelmarkt van de Julianakorpsen in Middel burg een afdruk zat van een docu ment van Bureau Jeugdzorg. Het apparaat was in september 2008, toen het document is verstuurd, ei gendom van een metaalbedrijf in Ritthem. Volgens Joep Maas, de man die het apparaat kocht, is er meer dan één keer informatie over cliënten vanuit Bureau Jeugdzorg naar het bedrijf gestuurd. Hij kon dat zien op de rol die in de fax zat. Daarop wordt een afdruk van de documen ten bewaard. „We hebben inmiddels contact ge had met het bedrijf dat de faxen destijds heeft ontvangen", zegt Schipper. „Mensen daar hebben verteld dat ze die faxen in overleg met Bureau Jeugdzorg meteen na ontvangst hebben vernietigd. Het lijkt er inderdaad op dat die docu menten bij herhaling per ongeluk zijn verstuurd naar dat bedrijf, maar daar ben ik niet zeker van. Dat onderzoeken we." Eén van de documenten was vol gens Maas een verslag van een psy chiatrisch onderzoek naar Rochel- le Rikkers, het zusje van Rowena Rikkers, die overleed na mishande ling door haar moeder en stiefva der. Schipper wil niet zeggen of Rochelle cliënt was van jeugdzorg Zeeland. Rowena Rickers is beter bekend als het meisje van Nulde omdat haar lichaamsdelen op het strand bij Nulde werden aangetrof fen. Nadat de moeder en de stiefvader van Rowena en Rochelle werden gearresteerd, probeerde de vader het ouderlijk gezag over Rochelle te krijgen. Rochelle werd opgeno men in een psychiatrisch zieken huis. De inspectie jeugdzorg had kritiek op het optreden van jeugd zorg in Dordrecht in de zaak Ro chelle. Uiteindelijk kreeg de vader trouwens wel het gezag over zijn dochter. Het is gebruikelijk dat jeugdzorg in formatie over cliënten per fax ver stuurt, zegt Schipper. „Sommige instellingen staan er zelfs op om documenten per fax te ontvangen. Eerlijk gezegd wist ik niet dat er van verstuurde faxen in sommige apparaten een afdruk achterblijft. Ik heb er nooit over nagedacht dat een fax ook een gegevensdrager kan zijn." foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 27