'Suppletie doodsteek oestersector' 'Kiezen met Kerend Tij' kfcicin is 3x111 t Non fictie boekenpakket 2.61 zeeland pzc.nl/webwinkel OESTERDAM Zorgen over proef met zand woensdag 11 mei 2011 door Lilian Dominicus YERSEKE - De Nederlandse Oester vereniging maakt zich ernstige zor gen over de geplande zandsupple- tie bij de Oesterdam. „Als dit door gaat, betekent dat de doodsteek voor de sector", zegt voorzitter Cees van Liere. „Ie moet het zo zien: oesters zijn waterzuiveringsinstallaties. Als er zand in de kieuwen komt, gaan ze onherroepelijk dood. De sector heeft 550 hectare aan percelen in het Grevelingenmeer en 1550 hec tare in de Oosterschelde. Het me rendeel van de kweekpercelen ligt dus in de Oosterschelde en die zijn allemaal geconcentreerd in de kom langs de Oesterdam." Volgens Van Liere is de oestersec tor niet geraadpleegd in de plan nen voor de aanleg van een zand- lichaam voor de Oesterdam, een samenwerkingsproject van Rijks waterstaat, de provincie en Na tuurmonumenten. „Wij moesten uit de PZC vernemen dat staatsse cretaris Joop Atsma van Infra structuur en Milieu 2,4 miljoen euro subsidie heeft toegekend aan deze proef Wat je noemt, een plan dat vanaf een bureau is geschreven." In de nabijheid van de Oesterdam liggen ook verwateringspercelen voor mosselen. Van Liere: „Er ligt daar voor miljoenen. Daarom gaan we samen met De Mosselhandel optrekken. Ook zij zijn niet geïn formeerd." Secretaris Jaap Holstein van vereni ging De Mosselhandel in Kapelle zegt in een reactie 'attent te zijn' op de ontwikkelingen. „Ik wil er nog geen uitspraak over doen. Mosselcultuur Producentenorgani satie in Yerseke heeft in de planvor ming wel gewaarschuwd tegen de mogelijk schadelijke effecten op de verwaterpercelen. Onze percelen liggen verder verwijderd van de Oesterdam dan de oesterpercelen." Woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat Van Liere 'voor zijn beurt praat'. „Het is onze oprechte bedoeling de sector bij de plannen te betrekken." Martijn Slabbekoorn bij een druppelaar die een perenboompje bewatert. LltLdlIS )\J\JP mama vail xima uiumjn jiuuuv,iwwim oij wil u.ui/^w.uui u.v v«.» rviviv»w...rj. structuur en Milieu 2,4 miljoen video op www.pzc.nl MIDDELBURG - Bij de verdere uit werking van het onderwijsvernieu- wingsplan Kerend Tij moet meer nadruk worden gelegd op econo mische groei en innovatie. Deze speerpunten in het program ma van het nieuwe dagelijks pro vinciebestuur horen ook hun weer slag te vinden in het onderwijs plan, vinden Gedeputeerde Staten. Wat het dagelijks provinciebestuur betreft is het plan van aanpak Ke rend Tij 2011-2012 te breed. Bijvoor beeld doordat ook het primair en het voortgezet onderwijs erin zijn opgenomen. De opzet van het on derwijsvernieuwingsplan was de gevolgen van de krimpende bevol king en de vergrijzing voor onder wijs, economie en leefomgeving te bestrijden met een goed en finan cieel gezond onderwijsaanbod. Daarbij hoort speciale aandacht uit te gaan naar de samenhangvan middelbaar beroeps- en hoger on derwijs. Bij de voorbereiding en de uitvoe ring tot nu toe van Kerend Tij heeft Ed d'Hondt een belangrijke rol gespeeld als Onderwijsautori- teit Zeeland. Hij legt deze functie per 1 augustus neer. De komende maanden wordt een opvolger gese lecteerd. Dit is deel twee van een kortlopende serie over de droogte. Vandaagdruppelen door Editb Ramakers Ik ben bij de Weel, kom jij ook", zegt Ad Slabbekoorn te gen zijn neef Martijn. De Weel, een voormalige dijkdoor braak, is het 'episch centrum' van de fruitboomgaard van familie Slabbekoorn uit Eversdijk. „Op dit moment is 20 hectare onder de druppelaar", zegt Slabbekoorn. Familie Slabbekoorn is bevoor recht. De familie heeft een Weel met zoet water, dat door een zwar te rubberen slang naar de bomen wordt geleid. De grond bij de wor tels van de perenbomen wordt druppelsgewijs natter. Het sys teem is afgekeken uit de Ne- gev-woestijn. „Het druppelsys teem werkt hier ook goed als het dagen achtereen niet regent." Jaren terug kon familie Slabbe koorn de Weel kopen. Ze bagger den de Weel uit, maakten de 'wa terberging' schoon en gebruikten het water om het in periodes van droogte over hun hectares te laten lopen. Dat lijkt de ideale oplossing in een provincie met veel zout en brak grondwater. Maar er is meer nodig. Veel Zeeuw se fruittelers tappen water van de landbouwleiding, waardoorheen zoet water uit de Biesbosch loopt. „Wij tappen ook biesboschwater om onze Weel op peil te houden", zegt Ad Slabbekoorn die ook voor zitter fruitteelt van de ZLTO en de kring Brabant- Zeeland van de NFO is. Hij voorspelt dat de fruittelers door het gebrek aan regen een for se rekening gepresenteerd krijgen aan het einde van het seizoen. Een kuub biesboschwater kost gemid deld zo'n '6 dubbeltjes'. Tuinders hebben gemerkt dat het water uit WEBWINKEL categorie boeken Bizar, turbulent en indringend! Een pakket met 3 zeer aangrijpende waargebeurde verhalen uit het echte leven: - Overleven op de K2 (Wilco van Rooijen): de rampzalige expeditie op de K2 - Yab Yum (Theo Heuft): de markante geschiedenis van Yab Yum - Soldaat in Uruzgan (Niels Roeien): de missie van kapitein Vik de Wildt in Uruzgan Uitvoering paperback, totaal ruim 650 pagina's. De uitgebreide beschrijving van deze boeken vindt u in onze webwinkel. Lezersprijs 19,95* exclusief 5,95 verzendkosten BON NON FICTIE BOEKENPAKKET Hierbij bestel ik x 'Non fictie boekenpakket' 19,95* per stuk exclusief verzendkosten van 5,95. Levertijd met bon 10 werkdagen Levertijd webwinkel 5 werkdagen. Klantenservice: 0900-2021352 0,45 p.g.) Het is helaas niet mogelijk uw bestelling telefonisch of per mail door te geven. Om OV GEBOORTEDATUM Hierbij machtig ik Buckeroo Payment Service om i.o.v. Wegener NieuwsMedia BV eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven. BANK-/GIR0REKENING HANDTEKENING Stuur de volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Webwinkel, o.v.v. 'Non fictie boekenpakket', Postbus 1090,5004 BB Tilburg. De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de krant en op www.pzc.nl treft u nadere informatie aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 26