GELOOF ME NOU. BINNEN 2 MINUTEN! Geen concurrent voor beperkte zeeland 125 'Nieuwland vanaf N57 niet meer te vinden' rol gordijnen houten jaloezieën tribu buiten meubelen www.binnenuit.nl www.binnenuit.ni www.binnenuit.nl Huurders bezorgd over beleid Onderzoek ontucht nog in volle gang woensdag 11 mei 2011 verNIEUWd MIDDELBURG De vooroorlogse wijk Nieuw Middel burg wordt gerenoveerd. De PZC volgt het op de voet. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl www.vernieuwdmiddelburg.nl door Theo Ciele NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Vanaf de nieuwe N57 is Nieuw- en Sint Joosland niet te vinden voor men sen die hier onbekend zijn. Die klacht klonk gisteravond op de dorpstafel. Krina de Visser, voorzitter van de dorpsvereniging en de dorpstafel, kon dit beamen. „Wij hadden laatst bezoek en die heeft zich suf gezocht." Op de N57 staan geen aanduidingen richting Nieuw- en Sint Joosland. Wie rich ting Viissingen rijdt komt vervol gens op de A58 geen afslag Nieuw en Sint Joosland tegen. Vertegen woordigers van Rijkswaterstaat, die gisteravond aanwezig waren, zegden toe nog eens goed te kij ken naar de bewegwijzering. Dat geldt ook voor het gebruik van de Steenbakkerijweg, tussen het dorp en het bedrijventerrein Arnestein. Die weg is alleen be stemd voor bestemmingsverkeer naar Nieuwlandse woningen en bedrijven aan de 'overkant' van de A58 en voor landbouwbestem- mingsverkeer naar Arnestein. In de praktijk wordt de weg ook (be perkt) als sluiproute gebruikt. „Wij zijn nadrukkelijk geen concurrent van bijvoorbeeld een club als Psyiënt, die buitenwerk aanneemt en begeleidt Het gaat om dezelfde mensen maar we werken in een heel andere tak van sport. MIDDELBURG - De Huurdersvereni ging Middelburg laat de gemeente raad en de directies van de ge meentelijke woningbouwvereni gingen weten dat ze zich zorgen maakt over het nieuwe huurbeleid van de regering. Vooral omdat door het beleid de huren extra zullen stijgen, zo waar schuwt de vereniging. Ze doelt op het plan van minister Donner om 25 extra punten toe te kennen aan de huurwoningen. „De positie van huurders komt onder grote druk", waarschuwt de vereniging. Volgens haar kan de huur, bij een wisseling, met 123 euro stijgen. „Het gat tussen bestaande en nieu we huurprijzen wordt nog groter. Hurende huishoudens zullen niet meer gaan verhuizen omdat ze dan met een hogere huur te ma ken krijgen. De doorstroming zal daardoor ernstig stagneren. Grote delen van de woningmarkt wordt onbetaalbaar voor starters." demontagewerk dat Rita Lotte doet ook eens. foto Ronald den Dekker GOES - Het politie-onderzoek naar vermeende ontuchtige handelin gen door een gastdocent van de Kohnstammschool in Goes is nog niet afgerond. Vier leerlingen uit groep 8 van de openbare basisschool deden begin vorige maand aangifte van onzede lijke handelingen. De gastdocent is toen op non-actief gesteld. Mo menteel wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van strafba re feiten. Als het onderzoek is afge rond, bekijkt het Openbaar Minis terie of tot vervolging wordt over gegaan. Van verkrachting is vol gens de politie geen sprake. De ouders van groep 8 zijn vorige maand geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst, de ouders van de andere groepen kregen een dag later een brief Ondanks ver zoeken de zaak buiten de media te houden, is dat niet gelukt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 25