241 zeeland Weerwerk kleurt witte vlek relax fauteuils 'Ongevallen lieten hem plotseling niet meer los' comfortabel zitten? DAGBESTEDING Weerwerk, een particulier initiatief dat zijn rfl li IClSilvlGn bestaansrecht in Middelburg bewees, is ook in AnAers dan veel andere dagbestedingsprojecten, werkt GO0S begonnen. Er zijn 3.1 tien deelnemers. negatieven en dia's digitaal wil, kan er terecht. www.blnnenuit.nl Bouwvakker gewond door val van steiger www.binnenuit.nl Hoe overleef ik als starter in Vlissingen? Weerwerk GS willen weten wat mis is met dijk Poortvliet Bij aankoop van een badkamer GRATIS vloer- en wandtegels! www.dominicus.nl woensdag 11 mei 2011 Weerwerk ook voor particulieren. Wie bijvoorbeeld zijn MIDDELBURG MIDDELBURG - Op een bouwplaats aan de Oosterscheldestraat in Mid delburg is dinsdag een bouwvak ker bij een val gewond geraakt Vol gens de eerste berichten zou hij rond kwart over twaalf van een hoogte van een meter of vijf zijn gevallen. De man is met de trauma helikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht VLISSINGEN - Steeds meer mensen starten hun eigen bedrijf in Vlissin gen. De helft van de jonge onder nemers geeft er echter binnen vijf jaar weer de brui aan. Daarom or ganiseren de Kamer van Koophan del en de gemeente Vlissingen maandagavond 23 mei een bijeen komst 'Starten met succes'. Met 244 starters is dat aantal vorig jaar een kwart gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Hoe zij over eind blijven, kunnen zij leren van succesvolle ondernemers uit Vlis singen en vakspecialisten als ac countants, verzekeringsagenten en een communicatieadviseur. De bijeenkomst is in het stadhuis en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. www.kvk.nl/startvlissingen Er moet nog het één an der gebeuren. Weer werk zit nog maar koud twee weken in een deel van het pand in een hoekje van Klein Frankrijk in Goes. Maar drie deelnemers zijn al lekker aan het werk, terwijl acht anderen aan het fitnessen zijn bij de buurman, Flex. „Het zal hard genoeg gaan", zegt werkbegeleider Erik van Loenen. „Voor mensen met een psychische of autistische beperking is er na melijk niet zo veel. In Middelburg is Weerwerk ook begonnen om een witte vlek in te kleuren en daar zijn al 65 deelnemers actief." Weerwerk biedt een zinvolle dag besteding aan mensen die door een psychische beperking of een beperking in het autistisch spec trum, niet in een reguliere baan of in de sociale werkvoorziening kun nen werken. Van Loenen: „Wij richten ons niet op re-ntegratie in de arbeidsmarkt. Wel op re-inte- gratie in de samenleving, want voor onze klanten zat er tot voor kort weinig anders op dan thuis te zitten. Hier komen de deelnemers onder de mensen en ze doen ook nog eens zinnige dingen, die ze leuk vinden." De activiteiten bij Weerwerk hoe ven lang niet altijd geld op te leve ren. Zo gaan vaste.begeleiders fitnessen en zwemmen met groepjes deelne mers, en kan voor sommige op drachten ruim de tijd worden ge nomen. „Bij ons staat er niet de druk op, die je in de sociale werkvoorzie ning ziet. Daar werken de mensen op vaste tijden en moeten ze een bepaalde productie draaien om de zaak rendabel te houden. Dat is hier anders. „Het wordt op een heel andere ma nier betaald. Sommige deelnemers besteden hun persoonsgebonden budget en anderen hebben een CIZ-indicatie. Voor hen wordt de deelname uit de AWBZ betaald." Van Loenen benadrukt dat Weerwerk absoluut geen concurrent is van een instelling als Psyiënt. Erik van Loenen: „Wij werken met dezelfde mensen maar in een heel andere tak van sport. Ik kan me voorstellen dat we met Psyiënt samenwerken, als onze deelnemers in het najaar eens in de pluk willen of als Psyiënt deelnemers eens wat ach ter de computer willen doen." Weerwerk neemt allerlei opdrach ten aan, kleintjes en grote. „Om dat we met normaal begaafde men sen werken, kunnen we een breed scala aan opdrachten aan. Voor de klant hoeft het niet eens veel te kosten als we de spullen ervoor in huis hebben. Voor grote opdrach ten kunnen we ook investeringen doen." Momenteel doen deel nemers in het ge bouw aan Klein Frankrijk vooral de montage- en digitaliseringswerk. Rita Lotte haalt de apparaatjes uit Weerwerk biedt mensen met een psychiatrische beperking en men sen met een beperking in het au tistisch spectrum een zinvolle dag besteding. Weerwerk is nadrukkelijk niet ge richt op re-integratie, al komt het weieens voor dat deelnemers door stromen naar de sociale werkvoor ziening of een reguliere baan. Deelnemers kunnen van één tot negen dagdelen per week bij Weerwerk terecht. door Emiie Calon MIDDELBURG - Hulpverleners besef fen vaak nog onvoldoende hoe hef tig hun werk kan zijn en hoe emo tioneel overbelast ze kunnen ra ken. Volgens docent Luuc Smit van de Hogeschool Zeeland geldt dat niet alleen voor politieagenten en brandweerlieden die worden geconfronteerd met ernstige onge vallen. Maar ook medewerkers van sociale diensten, jeugdzorg, crisis opvang, maatschappelijk werk en verplegend personeel. „Allen die regelmatig rechtstreeks of indirect, vaak op indringende wijze, getuige zijn van traumati sche gebeurtenissen en schokken de ervaringen", vat Smit samen. Volgens hem kunnen al die men sen een trauma-infectie oplopen. Als voorbeeld noemt hij een agent die een groot aantal keren ter plaat elkaar die je nodig hebt om op in ternet te bankieren. Ze heeft in opdracht van de doua ne al een grote stapel illegale DVD-spelers gedemonteerd. In een andere ruimte treffen Lies- beth van der Garde en Sarah Os man voorbereidingen om een cd-verzameling te digitaliseren. De klant levert de cd's in een grote doos aan. De dames leggen ze op alfabetische volgorde om ze vervol gens met z'n allen op één schijfje te zetten. Erik van Loenen: „We digi taliseren ook negatieven en dia's en we zetten films en video's op DVD." Volgens Van Loenen heeft Weer werk veel te bieden op het gebied van archivering. „We hebben een specialisme ontwikkeld in de bege leiding van autisten. Als je bijbeeld genealogische gegevens of andere archieven gedigitaliseerd wil heb ben, kun je dat niemand beter la ten doen dan iemand met een au tistische beperking." De werkbege leider: „Dan wordt die beperking plotseling een voordeel, want autis ten zijn in de regel erg geconcen treerd en heel precies." Deelname wordt betaald uit per soonsgebonden budgetten en de AWBZ. Een CIZ-indicatie is daar om noodzakelijk. Weerwerk kan mensen helpen om die indicatie te krijgen. In het gebouw Klein Frankrijk 7 in Goes worden tal van activiteiten ontplooid als demontage, digitalise ring en creatieve arbeid. Ook bui ten het gebouw worden activitei ten begeleid als zwemmen en fit nessen. se was bij een dodelijk verkeerson geval. „Jarenlang ging het prima. Maar plotseling lieten al die onge vallen hem niet meer los." Een an der voorbeeld is een medewerk ster van een sociale dienst die een aantal keren te maken kreeg met agressie, met bedreigingen. „Haar werd toegebeten; ik weet je wel te wonen, ik weet waar je kinderen op school zitten." Morgen vindt in de Middelburgse bibliotheek vanaf 13.00 uur een conferentie plaats over trauma-in fectie. Volgens Smit is het de eer ste in zijn soort in Nederland. Klinisch psycholoog prof. Wim Wolters geeft een inleiding over trauma-infectie. Verpleegkundige Yvonne Zwarthoed zal ook spre ken. Zij stond de slachtoffers bij van de cafébrand in Volendam en schreef het boek: 'Help, ik heb ge holpen'. POORTVLIET - De provincie mengt zich nu ook in de discussie over de al dan niet slechte dijk bij Strijen- ham. Gedeputeerde Staten vragen het waterschap om opheldering. Op'de dijk, ten zuiden van Poort vliet, werd onlangs een proef ge daan met een golfsimulator. Daar bij werden gaten geslagen. Volgens SP-senator Kees Slager, die achter de dijk woont, tonen die aan dat de dijk vol puin zit en de bedek kende kleilaag veel te dun is. En dat voor een dijk die drie jaar gele den is versterkt. „Er wordt gesjoe meld met onze veiligheid", conclu deerde Slager. Andere bewoners delen zijn Hacht. Het waterschap deed twee weken geleden extra onderzoek. De resul taten komen eind mei. De provin cie eist in een brief aan het water schap opheldering: „De ongerust heid mag niet langer duren." KOMENDE WEEK Kom naar de showroom in Westkapelle of Goes en vraag naar de aclievoorwaarden! Kijk voor meer spetterende acties op onze site! GRATIS TEGELS De he}e maand mei spetterende acties!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 24