wil ook Amateurkunstenaars week lang 221 zeeland Oostkapelle i 11 rondweg Vlissingen Middelburg Burgemeesters veilen kunst Huurwoningen voor 55-plussers in Stromenwijk woensdag 11 mei 2011 KUNST Deze vrijdag begint voor de zesde keer de Week van de Amateurkunst (WAK) door Henk Postma OOSTKAPELLE - In Oostkapelle is het aloude idee van een zuidelijke rondweg weer van stal gehaald. Di recte aanleiding is de studie van het bureau Goudappel Coffeng naar de gevolgen van de nieuwe Rijksweg N57 voor het verkeer door de Veerse dorpen. Voor Oostkapelle zou het door gaand verkeer, dat zich door de dorpskom wringt, nauwelijks toe nemen. Maar dat geldt niet voor de Molenweg, ontdekten de bewo ners van die straat tot hun schrik. Daar moet rekening worden gehou den met twintig procent meer drukte. „Zeer verontrustend en on acceptabel", schrijven ze in een brief aan de gemeente. Nog erger wordt het wanneer omliggende campings hun uitbreidingsplannen hebben uitgevoerd, vreest hun woordvoerder Jan Maljaars. Een actiecomité uit de Molen straat, dat zich gesteund weet door handtekeningen van zo'n veertig aanwonenden, bepleit nu al het doorgaand verkeer uit de dorps kern te weren. Dat kan pas met een zuidelijke randweg die het ver keer via polderwegen in een ruime boog om het dorp leidt. Het comi té denkt daarbij aan verbreding, herinrichting en stroomlijning van de route Zwanenburgseweg, Hoge Duvekotsweg, Baayenhovenseweg, Kalfshoekseweg, aansluitend op de Domburgseweg. Dat zou ook Grijpskerke en Aagtekerke kunnen ontlasten. Het gemeentebestuur wacht af hoe het verkeer zich straks, als de N57 gereed is, gaat gedragen. Ondertus sen worden verkeerstellingen uitge voerd. Maar de gemeente verwacht niet dat meteen maatregelen nodig zijn. Goudappel Coffeng voorspelt voor de Molenweg een toename van 1971 naar 2332 auto's per et maal. Dat is 'geen onacceptabele stijging waarbij op voorhand maat regelen moeten worden genomen', stelt de gemeente. De dorpsraad, die momenteel na denkt over het dorpsplan, over weegt daarin een zuidelijke rand weg op te nemen. Op de lange ter mijn ontkom je daar niet aan, zegt secretaris Jan Santegoeds. Maar daarbij denkt hij eerder aan de pe riode tot 2025 dan tot 2015. Dan zou, wat hem betreft, overwogen kunnen worden nog wat rigoureu zer te werk te gaan, en wel door meteen al vanaf de nieuwe rond weg Serooskerke met zo'n rand weg te beginnen. •zsmtsmmsmm BOM Bekijk ook de video over het nieuws over de aanstaande bomruiming in Westkapelle op www.pzc.nl STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto door Rutger Snijder Van vrijdag 13 mei tot zondag 22 mei wordt in Zeeland weer de Week van de Amateurkunst (WAK) gehouden. Dit evene ment is ontstaan in Vlaanderen om de amateurkunstenaar in de schijnwerpers te zetten. In 2006 heeft Scoop de WAK in sa menwerking met de gemeenten naar Zeeland gebracht. Het evenement is hier begonnen als 'Weekend van de AmateurKunst', maar tegenwoor dig kunnen de gemeentes ook kiezen voor een 'Week van de Amateur kunst.' Dit jair heeft de gemeente Veere dat gedaan. In 2006 is de WAK klein begonnen in Reimerswaal, Borsele en Vlissingen. Het jaar daarop sloot Middelburg-Zich aan, in 2008 deden ook Goes, Hulst en Schou- wen-Duiveland mee en in 2009 voegden Veere en Terneuzen zich bij de groep. Dit jaar is de WAK voor het eerst een landelijk evenement. In Ne derland zijn acht miljoen mensen in hun vrije tijd actiefbezig met zeer uiteenlopende vormen van kunst. Het doel van de WAK is het zichtbaar maken van wat deze miljoenen gepassioneerde kunstenaars doen. r Bekijk het complete programma op www.wakzeeland.nl en op www.pzc.nl Dazzle in de Plaatwerkerij „Ik wilde me eerst eigenlijk niet aanmelden voor de WAK", ver telt Joke Provoost van Dance Center Dazzle in Middelburg. „Maar toen de gemeente ons vroeg om in de Zware Plaatwer kerij op te treden naar aanlei ding van onze voorstelling vond ik het een ander verhaal." In maart stonden de dansers van Dance Center Dazzle al twee avonden in de Plaatwerke rij met hun jazz-, moderne- en tapdansshow. De tribune, waar 400 bezoekers op konden zit ten, zat beide avonden vol. Tijdens de WAK zal het niet precies dezelfde show zijn. „We hebben bijvoorbeeld geen lich tinstallatie. Maar ik vind dat ei genlijk wel goed. In de show in maart hadden we bij elk num mer een schitterende licht show. Dat was heel mooi, maar het leidde ook af van de dans. Die kun je op een kale vloer met alleen zonlicht een stuk be ter zien." Een ander verschil is de tijdsduur van de show. „We kunnen niet weer de volledige show doen, dus we hebben hoogtepunten gekozen." De voorstelling wordt nog wel gege ven door dezelfde dansers: der tig kinderen van twaalf/dertien jaar, een groep van veertien/vijftien jaar, studenten van de Hogeschool Zeeland en 'de companygroep' (de beste dansers van de school). Vrijdag 20 mei Binnenstad Djembé, Bedlam, 14-16u Kunst in de openbare ruimte (beide ook op 21 en 22 mei) Lange Zelke Philharmonie 50+, 14-16u Portrettekenen door Mechteld van As, 13-16u Gouwe Tuyn, Oost Souburg Vlijt en Volharding, 19-22u Sint Jacobskerk Openingsfeest WAK Vlissingen, 19.15-22.30u Zaterdag 21 mei Scheldeplein Saxofoonensemble ZMS, 11-11.30u Jospan Dans, 11.45-12.15u Concertina Accordeon, 14-16u Bellamypark Pop/funkband Anothor Level, 14-16u Kleine Markt Demo streetdance en theater door Kunsteducatie Walcheren 13.30-16u Arsenaalplein (boven Cue Action) Lego-experience, 13-18u Zware Plaatwerkerij Kunstbende (optredens van oud-win naars) Dance Center Dazzle 14-16u Zondag 22 mei Boulevard Papilion, 14-14.30u Accordeola, 14-16u ieugd-Deltaband, 13-16u Tekenen van passanten door Mechteld van As, 13-16u MIDDELBURG - In de Middelburgse Stromenwijk is begonnen met de bouw van 22 huurappartementen voor 55-plussers. Provinciaal be stuurder Sjoerd Heining, gedepu teerde voor ruimtelijke ordening, gaf gisteren het officiële startsein voor de bouw aan de IJsselstraat. De woningen worden gebouwd in opdracht van Woongoed Middel burg door Bouwbedrijf Rijk en zijn ontworpen door Fierloos Ar chitecten. Het project past volgens Woongoed in haar beleid om de woningvoorraad aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking. Het maakt tevens deel uit van de vernieuwing van de Stromenwijk. Tijdens de Week van de Amateurkunst worden door heel Nederland onder andt beeld een workshop streetdance (zie foto) gegeven op 21 mei in Vlissingen. Donderdag 19 mei Breeweg 100 Slagwerkschool Rondomtrom, 19.30-21.30u Vrijdag 20 mei Middelburgs Muziek Korps, 19.30-20.30u Zaterdag 21 mei Terras Museumcafé Abdijplein (bij slecht weer: de Drukkery) Gospelduo Bright Light, 13-14u 15-16.30u Koorkerkplein Amusementsorkest Humoreske 14.30-17u Walensingel 63 Workshop Zumba door Dancemasters Van Eijkeren, 14-15u Kloostergangen, Abdij Presentaties Kunsteducatie Walcheren, 13-17u hierna nog te zien van woens dag 25 t/m zaterdag 28 mei) Wandelkerk Expositie abstracte kunst van Anita Ha melink, een exposities schilderkunst van Emily Treebusch en Gerard Weeze- poel en een expositie beeldende kunst van Sjaak Willemsen, 13-17u Desafinado Desafinado Jazz Trio, 21.30-23.30u GOES - Een benefietveiling in Goes, geleid door de burgemees ters René Verhulst van Goes en René Roep van Vlissingen, bracht gisteravond zo'n duizend euro op voor Internationale Kinderhulp Nederland. Tijdens de veiling in Venduhuis De Jager kwamen kunstwerken van Wilco van der Lugt, Ineke Otte, Nicoline van Bo ven, Kees Bruijnes, Wout Kole, An- ja Slijkhuis, Beatrix Frederiks, Danielle van Schutterhoef, Mary Ann Art Consultancy, Arian v/d Hoeven en Peter van Heulen on der de hamer. De animo was niet groot, een aantal stukken werd niet verkocht, andere ver onder de ;alerieprijs. foto Ronald den Dekker |alen video op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 22