Tweehonderd jaar lief 21 zeeland 'Theaterdirecteur moet weg' 'Ja, het is monnikenwerk' File PZC woensdag DIGITALISERING ZEEUWEN GEZOCHT Het Zeeuws Archief heeft gisteren feestelijk vrijwil ligers bedankt. Zij hebben ruim vijftien jaar ge werkt aan de digitalisering van openbare akten. De krant 6 weken voor 18 euro! woensdag 11 mei 2011 door Ernst Jan Rozendaal U dacht zeker dat u van me af was? Vorige week stond hier im mers een oproep voor een nieuwe columnist. Ik ben niet ontslagen, heb niet onder druk van ontevreden lezers een schrijf verbod gekregen, ben niet over spannen, maar moet wel prioritei ten stellen. Het leukste klusje van de week laat ik schieten om een berg aan andere - gelukkig ook leuke - dingen te kunnen doen. Ik ben, zo blijkt, niet de enige die zo graag op deze plek zijn zegje doet De kandidaatcolumnisten staan in de rij. Meer dan honderd mensen hebben een proefstukje ingestuurd. De selectie vergt dus nog enige tijd. En zolang we er niet uit zijn, vul ik dit hoekje. Dat gaat vandaag ook over in de rij staan. Afgelopen zondag kwam ik terugrijden uit Berlijn, waar ik met het gezin van een lang week end had genoten. Ongeveer halver wege kwamen we stil te staan, in een file die werd veroorzaakt door een Unfall. In drie uur tijd legden we krap vier kilometer af. De zon brandde ongenadig op het autodak. Ineens hadden we alle tijd onze buren eens te observe ren. Die man in zijn Fiatje met een fiets en een koffer op zijn dak. Dat meisje in haar hippe BMW. De één begon geërgerd te telefoneren dat hij later zou ko men, een ander rookte op haar ge mak een sigaretje. Steeds meer mannen klommen over de vang rail om een plasje te doen. Het be sef dat iedereen in hetzelfde schuitje zat, veroorzaakte een ge voel van saamhorigheid. Behalve bij de enkelé aso die over de vluchtstrook aan de file probeer de te ontkomen. Grote instem ming als iemand daar zijn auto voor zette. Ineens begreep ik hoe een collectieve lust kan ontstaan iemand te lynchen. Toen we eindelijk weer reden, kwamen we nog een half uur lang bekenden tegen. Die man in dat Fiatje. Die busjes van het Ro de Kruis. Niet die brutalen van de vluchtstrook, natuurlijk. Die la gen een halve wereld op ons voor. Als zich uit die rij van stukjes schrijvers nou eens zo iemand zou losmaken... Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91,4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162,4460 AD Goes T: 0113-31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229,4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 25,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 71,95 (acceptgiro €74,95) Jaar €274,95 (acceptgiro €277,95) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.ni Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 71,95 per kwartaal (nam) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 74,95 per kwartaal (nam) ik neem een proefabonnement van 6 weken voor 18,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (re) Stuur de bon naar: PZC. Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 9910 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig on et persoonsgegevens, li et colofon tiert u nadere informatie aa door Roif Bosboom MIDDELBURG - Het personeel van de theaters in Middelburg en Goes wil niet verder met artis tiek directeur Peter de Neef De ondernemingsraad houdt hem verantwoordelijk voor de proble men binnen de huidige organisa tie. De Stadsschouwburg Middelburg en De Mythe en 't Beest in Goes vallen nu onder Theater Exploita tie Zeeland (TEZ), een samenwer kingsverband van de gemeenten Middelburg en Goes. Die hebben besloten de exploitatie van de theaters - behalve 't Beest - per 1 juli over te doen aan Theater BV, die ook al het Scheldetheater in Terneuzen onder haar hoede heeft. De bedoeling is dat De Neef, nu artistiek directeur van TEZ, ook de programmering in de nieuwe organisatie gaat doen. Tot onge noegen van het personeel, dat gro tendeels meegaat naar Theater BV. In een brief aan de directie dringt de ondernemingsraad van TEZ erop aan De Neef'niet te be trekken in de nieuwe organisatie structuur'. Volgens de OR deugde de be drijfsvoering van TEZ niet: te veel voorstellingen, te vaak voor stellingen gelijktijdig in Goes en Middelburg en'rammelende con tracten. Dat zorgde voor hoge werkdruk en onnodig hoge kos ten, waardoor de theaters al jaren met financiële tekorten kampen, aldus de OR. De raad memoreert dat De Neef vorig jaar niet voor niets een algemeen directeur (Alwien Ro gaart) boven zich heeft gekre gen. Frans Lievens, directeur van Thea ter BV, wil niet reageren op de brief De Neef zelf zegt begrip te hebben voor de opstelling van de OR. „Die meent dat als er een be tere exploitatie was geweest, de overname voorkomen had kun nen worden. Dus wordt er een zondebok gezocht." De proble men zijn echter hem niet zozeer aan te wrijven, vindt De Neef Veel theaters in het land hebben vergelijkbare financiële nood als TEZ, zo stelt hij. „Nu ligt er een grote kans om ons te herpakken." Ondanks het verzet verwacht hij een goede samenwerking met het personeel. door Karen Hagen Even opzoeken met wie je voorouders twee honderd jaar geleden waren getrouwd, of waar ze zijn geboren of overleden? Sinds gisteren zijn alle openbare akten van ge boorte, huwelijk, echtscheiding en overlij den te vinden op de. website Zeeuwen Gezocht. Het Zeeuwse lief en leed van eeuwen is nu binnen een paar muisklikken te raadplegen. Ruim vijftien jaar werkten vrijwilligers aan de digitalisering van de openbare akten van de burgerlijke stand. Ze begon nen in de tijd dat een computer nog bijzonder was. „De vrijwilligers vonden het leuk om te doen. Ieder een had er plezier in", vertelt Leo Hollestelle, project leider van Zeeuwen Gezocht. Hij vervolgt: „De bur gerlijke stand van Zeeland is nu compleet. Het is een schat aan informatie, snel en voor iedereen altijd toe gankelijk. Als je 's nachts niet kunt slapen en zin hebt om je voorouders op te sporen, dan kan dat." Holle- stelle is vanaf het begin betrokken geweest bij het pro ject. Een uitdaging, vond hij het. „In 1994, toen we be gonnen, had ik nooit kunnen bedenken dat het in zo'n stroomversnelling zou raken. Normaal blijft zo- Vrijwilliger Hannie Margés voor de computer in het Zeeuws Archief. Hannie Margés uit Middel burg is altijd al geïnteres seerd geweest in geschie denis en stamboomonderzoek. „Ik was vroeger altijd al benieuwd waar mijn Franse achternaam van daan komt." Margés is al zo'n vijftien jaar als vrijwilliger betrokken bij de digita lisering van de openbare akten. „Ja, het is monnikenwerk, maar ik vind het ook heel leuk om te doen." Bij het digitaliseren moes ten de vrijwilligers altijd de na men van de ouders invoeren. „Al les was handgeschreven, dat was eventjes wennen. Soms was iets moeilijk te lezen." Doordat Margés Frans spreekt, was zij van extra waarde. „De akten van 1811 tot en met 1813 waren nog allemaal in het Frans uitgeschreven." Dat was een gevolg van de Franse overheer sing. De Middelburgse heeft tweehon derd jaar lief en leed voorbij zien komen. Ze herinnert zich nog een bijzondere notitie bij een overle den kind uit 1820 die zij heeft inge voerd. „Het meisje was zeven maanden oud en in haar 'kakstoel' verbrand. Waarschijnlijk omdat zij te dicht bij de open haard stond. Normaal wordt de doodsoorzaak niet vermeld, maar ik denk dat de ambtenaar dit wel aangrijpend vond." Volgens Margés kun je veel vinden op de site. Het is compleet en door de digitalisering kan je nu 'nieuwsgaren' uit het verleden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 2