potPawannhnuTsvan 'Het verhaal is overgekomen' WAK biedt ruimte aan 'de ware liefhebbers' cultuur 117 Zeeuwse galeries op kunstbeurs Tip drie voor 6 woensdag 11 mei 2011 Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto WATERSNOODRAMP Laatste voorstellingen van '1953 De Musical' in Goes MIDDELBURG - Een popconcert in je eigen huiskamer, met je eigen gasten en verzorgd door een Zeeuwse band op vrijdagavond 20 mei tijdens de Week van de Ama teurkunst (WAK). Wie winnaar wil worden van deze Popaanhuis aflevering, moet raden waar de jonge Zeeuwse schilder Sven van Santen zijn speciaal voor het WAK gemaakte schilderijtje heeft ver stopt ergens op een plek in Zee land. Drie tips moeten leiden naar de vindplaats. Twee tips werden de afgelopen twee weken al vrij ge geven De derde tip luidt: 'Zeeuwse Vrouwen zagen hier het levens licht.' Wie denkt te weten waar het schilderijtje te vinden is, kan zijn antwoord sturen naar: wak@scoopzld.nl, vóór 13 mei. Voor meer info: www.wakzeeland.nl www.poppuntzeeland.nl www.pzc.nl/popaanhuis door Rolf Bosboom De voorstellingenreeks van 1953 De Musical ein digt waar zij ook is be gonnen: in Zeeland. In De Mythe in Goes zijn de komen de dagen de laatste vier voorstellin gen van de veelbesproken produc tie over de watersnoodramp. Regis seur Bas Groenenberg blikt, on danks kritische recensies, tevreden terug. „Het verhaal dat we wilden vertellen is overgekomen." Vooraf was de scepsis, zeker in Zee land, groot. Menigeen zag het als ongepast om de watersnoodramp van 1953 als onderwerp te nemen voor een musical. Theaterprodu cent Van Hoorne benadrukte steeds er een integere voorstelling van te willen maken en veel waar de te hechten aan historische juist heid. In die opzet zijn de makers geslaagd, zo was de teneur na de grote première in de Stadsschouw burg in Middelburg op 1 februari, de dag van de herdenking van de Ramp. „Dat was de kroon op ons werk", zegt regisseur Groenen berg. Toch waren de recensies zeker niet allemaal lovend. De critici van de landelijke dagbladen, die vooral ar- tistiek-inhoudelijk keken, waren zelfs veelal uitgesproken negatief „Ik kan wel zeggen dat het me niets deed, maar ik vond het best heftig", aldus Groenenberg. „Deze musical was zo'n eigen product ge worden. Als er dan op die manier over geschreven wordt, dan raakt het me wel degelijk." De elfkoppige cast - met onder an deren Ben Cramer, Joke de Kruijf Marleen van der Loo en Marcel Smid - overtuigden hem ervan zich niet te veel van de kritiek aan te trekken. „Na de première sta je als regisseur meer op afstand om dat je er niet elke keer bij bent, maar zij zeiden: je moet vaker langskomen, want de musical valt zó goed in de zaal, iedereen vindt het zó'n mooie voorstelling." De publieke belangstelling, met di verse uitverkochte zalen, viel ook allerminst tegen. „Het is momen teel zwaar weer in musicalland, maar naar verhouding heeft de musical heel goed gedraaid." Net als in Zeeland leidde de musi cal ook elders in het land soms tot emotionele reacties. „Op veel plaat sen kom je mensen tegen die de watersnoodramp hebben meege maakt. Zij zeggen: het klopt, zo was het. Dat is wat ik vooraf ook had gehoopt. En jongere mensen zeggen vaak dat ze eigenlijk niet zoveel van het onderwerp af wis ten, dat ze zich niet bewust waren van de enorme impact van de wa tersnoodramp." Sinds de première in Middelburg is de musical niet wezenlijk veran derd. Groenenberg: ,Je moet op een gegeven moment een punt zet ten. Er zijn wel kleine aanpassin gen geweest, vooral doordat de voorstelling steeds meer inge speeld raakte." '1953 De Musical', morgen (20.00 uur), vrijdag (20.00 uur), zaterdag (20.00 uur) en zondag (15.00 uur) in theater De Mythe in Goes. foto Wim Lanser HOeMMMMaHffiManMnaHBBHWMBHa» AMSTERDAM - Twee Zeeuwse gale ries nemen vanaf morgen deel aan de 27e editie van Art Amsterdam: Galerie Van den Berge in Goes en Dick de Bruijn Contemporary Art in Middelburg. Art Amsterdam, in de RAI, is met 133 galeries uit Euro pa, Noord-Amerika en Azië de grootste beurs voor hedendaagse en moderne kunst in Nederland. Deze duurt tot en met zondag. ZEEUWSE BOEKEN PZC-redacteur Jan van Damme blogt regelmatig over onlangs ver schenen Zeeuwse boeken. Kijk op: www.pzc.nl/zeelandgeboekt. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Anouk de Pater (op de rug gezien) en Joke de Kruijf in 1953 De Musical. door Ali Pankow VEERE - Het had een aanloopje no dig, maar het WAK lijkt nu toch volwassen te worden. Mét behoud van jeugdig enthousiasme. WAK staat voor de Week (of desge wenst: Weekend) van de Amateur kunst. Een manifestatie in tien Zeeuwse gemeenten met landelij ke navolging. De provinciale ope ning is vrijdagavond in de Grote Kerk in Veere. De nieuwe gedeputeerde van cul tuur in Zeeland, Ben de Reu, geeft samen met burgemeester Rob van der Zwaag van Veere de aftrap voor een gevarieerd programma. Scoop, het instituut voor sociale en culturele ontwikkeling lanceer de het WAK in 2006 naar Vlaams voorbeeld in Zeeland. Doel was en is beoefenaars van de amateur kunst ruimte te bieden om zich te manifesteren voor een publiek. Voor sommigen heeft de term 'amateur' een negatieve lading. De Belgische omschrijving 'ware lief hebber' doet meer recht aan die acht miljoen mensen in Neder land die in hun vrije tijd actief met kunst bezig zijn. De amateurkunst is divers, bena drukt Scoop-medewerkster Barba re Audenaert: „Van ballet tot break dance, van olieverf tot graffiti, van fanfare tot dj-sets en van Griekse tragedies tot improvisatietheater. Voor al deze kunstuitingen biedt het WAK een podium. Vanaf vrij dagavond - op Schouwen-Duive- land zelfs al vanaf morgenavond met een eenakterfestival in film theater fiZi in Zierikzee - bruist het in Zeeland van optredens, ex posities, concerten, workshops en open repetities. Vlissingen beperkt zich tot een WAK-weekend en luidt dat vrijdag 20 mei in met een openingsfeest vanaf 19.45 uur in de Sint )a- cobskerk met een toespraak van wethouder Rob van Dooren en muziek- en balletoptredens. Kunst educatie Walcheren presenteert zich hier met een videoclip, ge maakt door studenten van de De- signacademy van ROC Zeeland. „Wij manifesteren ons tijdens het WAK op diverse manieren en loca ties. Dat is leuk voor de cursisten, maar het is ook voor ons belangrij ker dan ooit zoveel mogelijk nieu we deelnemers te werven zegt Hubert Leeman van KE. Hij doelt op de forse bezuinigingen waar de sector van de amateurkunst en dus ook Kunsteducatie Walcheren (KE) mee te maken gaat krijgen. Alle enthousiasme van provincie en gemeenten over het WAK ten spijt. KE doet ook mee met de kunst- week in Veere met diverse work shops en een kunstproject voor leerlingen van de basisschool on der leiding van kunstenaar Onno de Graaf Verder houdt KE op 21 mei open atelier in de Kloosterga- nen en danspresentaties in de bin nenstad van Middelburg. Ook in Vlissingen treden op 21 mei cursis ten theatersport en dans van KE op en in diverse etalages aan de r' Walstraat en Kleine Markt wordt werk van tekencursisten geëxpo seerd. Het WAK lijkt uit te groeien tot een landelijk succes. De komen de week doen ruim 60 gemeenten in Nederland mee. Om Zeeland als Nederlandse WAK-pionier in het zonnetje te zetten, zorgt de ge meente Hulst op zaterdag 21 mei vanaf 14.00 uur in de Basiliek voor *- de feestelijke landelijke afsluiting met kabinetvertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse kant. Zie voor een volledig program ma-overzicht per gemeente: www.wakzeeland.ni

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 17