Onderzoeksraad zoekt tevergeefs contact II woensdag 11 mei 2011 neerstortte. Nog steeds is niet duidelijk hoe de ramp kon gebeuren. foto Ismail Zitouny/RTR DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt zich zorgen over de stilte rondom de vliegramp met het toestel van Afriqiyah Air ways waarbij zeventig Nederlan ders omkwamen. Door de burger oorlog is totaal onduidelijk wat de stand van zaken is van het onder zoek naar de crash. De Onderzoeks raad stuurt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) daarom een brief met het verzoek advies in te winnen bij de internationale luchtvaartautori teit ICAO. „Zij kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn, mocht Libië op 12 mei niet met een rap port komen", aldus een woordvoer ster. De International Civil Aviation Or ganization (ICAO) heeft de be voegdheid om in uitzonderlijke si tuaties op eigen gezag onderzoeks resultaten naar buiten te brengen. Dat is in het verleden echter slechts twee keer gebeurd. Het is dan ook maar de vraag of de ICAO nu iets kan en wil betekenen. De vliegramp is morgen precies een jaar geleden. Tot afgelopen fe bruari in Libië de strijd losbarstte tussen rebellen en het regime van Kaddafï, had de Onderzoeksraad 'geen enkele aanwijzing dat het on derzoek niet op streek was', aldus de zegsvrouw. Maar de afgelopen periode probeerde de raad dagelijks tevergeefs contact te krijgen met de onderzoeksleiding. Afgelopen januari stelde onderzoeksleider Naji Daw van de Libische luchtvaartautoriteit LY- CAA, eindverantwoordelijk voor het onderzoek, op korte termijn met voorlopige resultaten te ko men. „Het zijn geen eindconclu sies", zei hij toen. Binnen een jaar na de ramp zou het eindrapport volgens hem klaar moeten zijn. Po gingen van deze krant om op nieuw met Daw in contact, te ko men, liepen op niets uit. De Nederlandse overheid zoekt mo menteel uit hoe er informatie over de vliegramp kan worden gekre gen, laat een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. Als de brief van de Onderzoeksraad binnen is, zal de overheid 'kijken wat er mogelijk is'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 11