io vliegramp tripoli 'Wij krijgen taal noch teken. Dit kan zo niet langer' Het onderzoek naar de vliegramp bij Tri poli is in nevelen gehuld. Door de burger oorlog in Libië kan het nog lang duren voordat nabestaanden duidelijkheid krij gen over de oorzaak van het ongeluk. Sommigen noemen het al 'de vergeten ramp'. I komt te we- I ten wat de ■JL JL. oorzaak is van de vliegramp bij Tripoli." Het is een harde boodschap die ad vocaat Veeru Mewa enkele van zijn cliënten heeft gebracht. Hard, maar niet onrealistisch gezien de stilte over het onderzoek tot nu toe en de burgeroorlog in Libië. „Alles is één groot vraagteken", zegt Mewa die leiding geeft aan een advocatenteam dat nabestaan den van 33 slachtoffers bijstaat. Morgen is het een jaar geleden dat vlucht 771 van de Libische lucht vaartmaatschappij Afriqiyah Air ways vlakbij de Libische hoofdstad neerstortte. In totaal kwamen 103 mensen om het leven, onder wie zeventig Nederlanders. Alleen de toen negenjarige Ruben uit Til burg overleefde de ramp. woensdag 11 mei 2011 Ondraaglijke door Arjen de Boer Termijn rapport Volgens internationale luchtvaart verdragen moet er zo spoedig mo gelijk, binnen twaalf maanden, een rapport over een vliegramp liggen. Maar dit is slechts een aanbeveling die landen naast zich neer kunnen leggen. 'Als het rapport niet kan worden vrijgegeven binnen twaalf maan den, dan moet het land dat het on derzoek uitvoert een tussenrap port vrijgeven op iedere verjaardag van de gebeurtenis, waarin de voortgang van het onderzoek en eventuele veiligheidszaken uiteen worden gezet' staat te lezen in de conventie over onderzoek naar luchtvaartongelukken en -inciden ten. Op overschrijding van deze verdra gen staat echter geen straf. De Ne derlandse overheid kan wel een verzoek bij International Civil Avia tion Organization (ICAO) indienen om het onderzoek over te nemen, waarna onderzoekers van de Vere nigde Naties (VN) aan de slag gaan. Dit is slechts twee keer voorgeko men. De eerste keer was toen in 1973 Israëlische straaljagers een passagiersvliegtuig van Libyan Arab Airlines neerschoten. De tweede keer nadat in 1983 een Russisch gevechtsvliegtuig een ver- keerstoestel van Korean Airlines uit de lucht schoot. f W W oud er reke- W H I ning mee dat LhJ je nooit „Mijn cliënten horen niets van de Libische autoriteiten, niets van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, niets van Buitenlandse Zaken. Sommigen noemen het een 'verge ten ramp' en gaan gebukt onder psychische klachten", zegt Mewa. Toen de burgeroorlog uitbrak, klopte hij weer bij instanties op de deur. Maar alle zeggenschap over het vrijgeven van onderzoeksresul taten ligt volgens internationale re gels bij de Libische luchtvaartauto riteiten. Bellen naar Libië heeft geen zin, ook niet voor de Onder zoeksraad. De lijnen zijn dood. Meteen na de crash kwam het on derzoek op gang onder verant woordelijkheid van de Libische luchtvaartautoriteit LYCAA. On derzoekers van Afriqiyah, Airbus en motorbouwer Rolls Royce be gonnen aan het monnikenwerk de oorzaak te achterhalen. Twee leden van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid mochten er als waarnemer bij zijn. De Libiërs stelden al vrij snel dat er geen sprake was van een aan slag of technisch mankement. An dere oorzaken zouden mist bij het vliegveld kunnen zijn. Ook be schikte de landingsbaan waar vlucht 771 naartoe werd gediri geerd niet over geavanceerde lan dingshulp. Vorige maand vertelde onderzoe ker Massoud Ibrahim, die even in de onderzoekscommissie zat, aan de NOS dat de Libische autoritei ten het onderzoek zouden sabote ren en op voorhand al hadden be sloten wat de oorzaak was: een hartstilstand van de piloot. Maar zijn verhaal is nooit bevestigd. De zwarte doos met vluchtgege- vens en de voicerecorder werden door het Franse Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) uitgelezen. Daarbij was een des kundige van de Onderzoeksraad aanwezig, aldus een woordvoer ster. „Hij heeft gekeken of alles vol gens de regels is verlopen of alles deugdelijk werd vastgelegd." Daar was niets mis mee, maar de zegs vrouw mag geen mededelingen doen over inhoud van gesprekken. De onderzoeksgegevens moeten in Europa bekend zijn, denken luchtvaartdeskundige Hans Heer- kens 'en Benno Baksteen, voorzit ter van het Platform Duurzame Luchtvaart. „Maar formeel zijn de Libiërs de baas", aldus Heerkens. En blijft het stil. Dat was ook al zo voordat - tot on genoegen van nabestaanden - de opstand uitbrak. „Dat ongenoegen is heel begrijpelijk", zegt Heer kens. „Het is niet zeldzaam dat zo'n onderzoek zomaar anderhalf of twee jaar duurt. In de lucht vaartsector is zorgvuldig onder zoek beter dan een snel en in el kaar geflanst onderzoek." Het is mogelijk dat de internationa le luchtvaartautoriteit ICAO het onderzoek overneemt. Libië zal hier niet snel mee instemmen, ver wacht Baksteen. „Afriqiyah is van Kaddafi, hij is de staat. Het eigen belang is te groot." Bob van der Groen ergert zich ma teloos. „Dat er een oorlog aan de gang is daar hebben nabestaanden geen boodschap aan", zegt de ad vocaat van tien nabestaanden die een klacht gaat indienen bij ICAO. „De staat functioneert nog steeds, maar wij krijgen taal noch teken. Dit kan zo niet langer." De locatie waar morgen een jaar geleden de Afriqiyah Airways vlucht 8U771 Bob van der Groen, advocaat nabestaanden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 10