241 zeeland Rommelwinkel sluit de deuren Tuin van Zeeland wint Varende netwerkborrel aan boord tweemaster Overeenstemming over het weer zichtbaar maken van Westelijke Oude Levensader in de Vrachtauto's met gevaarlijke stoffen geweerd woensdag 27 april 2011 Peter ter Meulen in de loods aan de Voltaweg in Vlissingen. Hij moet bin nenkort uit het pand waar hij 4,5 jaar een winkel had. door Rutger Snijder Op de voordeur van de grote loods aan de Voltaweg in Vlis singen hangt een poster. 'Vanaf 1 mei gesloten, maar we komen terug!', staat erop. Peter ter Meulen, die al viereneenhalf jaar een rommelwin kel in de loods heeft, weet nog niet waar en wanneer die terug keer zal zijn. „'Ik houd me er ook nog niet zo mee bezig." Mensen brengen al jaren van alles bij hem. Kasten, stoelen, banken, bedden en kleden, maar ook va zen, borden, pannen, schoenen, kleding, en speelgoed. De grote loods staat tot aan de achterwand vol met spullen: een indrukwek kend gezicht. „Joh, hij is nu praktisch leeg", zegt Ter Meulen. „Eerst was het nog véél voller." Dat komt doordat hij sinds 1 fe bruari geen nieuwe spullen meer aanneemt, een klein deel van de rommel in opslag staat en een groot deel naar het oud papier en oud ijzer gebracht is. De rommel winkel moet namelijk voor 1 juni weg zijn uit de loods: de gemeente heeft hem verkocht. Op Koningin nedag is de winkel voor het laatst open; er is dan een grote uitver koop. Ter Meulen mocht de loods vieren eenhalf jaar gratis gebruiken. „Toen ik op mijn 55e stopte met werken, zocht ik een plek om een rommelwinkel te beginnen", ver telt Ter Meulen. „Ik kreeg deze loods toen zomaar in mijn schoot geworpen." De opbrengst van de verkocht spul len ging al die jaren in zijn geheel naar een goed doel. Het eerste jaar was dat de vrijwillige jeugdbrand weer, daarna werd het het Dierena siel Walcheren. „Ik had altijd al wat met het dierenasiel, maar van dieren verzorgen word ik helemaal gek." Ter Meulen zou nooit van de op brengst van zijn winkel willen le ven; dat doet hij van zijn pen sioen. „Ik doe dit echt helemaal voor de dieren. Ik ga niet voor mijn eigen boterham in die tering zooi graaien." Samen met de vrijwilligers die hem helpen met de verkoop zou Ter Meulen de winkel graag ergens anders voortzetten. Hij heeft wel een zware eis. „Ik wil géén huur betalen. Wij doen dit werk hele maal voor niets. Veel sociaal zwak keren komen hier spullen kopen omdat we de goedkoopste van Zee land zijn. De gemeente zegt een so ciaal beleid te voeren en ik bied ze zo de kans dat te doen. Daarnaast wil ik gewoon niet bijdragen aan de feestjes en recepties van de ho ge pieten." Het zoeken naar een nieuw pand heeft nog geen haast. „We gaan eerst klussen in het nieuwe pand van het asiel, oftewel: opmaken wat we hier verdiend hebben." door Theo Ciele middelburg - Drie jaar geleden wa ren graafmachines in de weer om een talud aan te leggen tegen de Westelijke Oude Havendijk. Deze week zijn, op het inmiddels in een golfbaan veranderde terrein, op nieuw machines op rupsbanden in de weer. Nu om de dijk weer zichtbaar te maken. Dit najaar wordt er ook nog een dubbele rij bomen neergezet, zodat de loop van de historische dijk nog beter te zien is het landschap. De stichting Tuin van Zeeland be gon drie jaar geleden een procedu re tegen de vergunning om tegen de dijk grond aan te brengen zodat er een glooiend landschap zou ont staan. De zaak kwam in maart 2010 voor de rechter. Die gaf par tijen opdracht om de tafel te gaan zitten. Landschapsarchitect Bosch Slabbers tekende een plan waar over de gemeente, de exploitant van de golfbaan Burggolf en de Tuin van Zeeland het eens zijn ge worden. De rechter bepaalde vori ge week dat de gemeente alle kos ten, die de stichting heeft gemaakt voor de procedure (2808 euro) aan de Tuin van Zeeland moet vergoe den. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt het grond werk nu grotendeeels betaald door Burggolf De gemeente Middel burg deelt voor ongeveer tien pro cent in de kosten. Golfers lopen langs de Westelijke Oude Havendijk. Op de achtergrond is te zien hoe het talud is afgegra ven. foto Ruben Oreel Op dit schilderij 'Het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder uit Middel burg' van Adriaen P. van de Venne is het kanaal te zien. Het schilderij uit 1615 behoort tot de 1000 topstukken van het Rijksmuseum. middelburg - Het havenkanaal van Middelburg verbond in de Gouden Eeuw de Zeeuwse hoofd stad met het Kanaal van Welzinge dat bij Fort Rammekens in zee uit mondde, zoals hiernaast op deze kaart van de graveur Frederik de Wit uit 1652 te zien. Verzanding van deze vaarwegen maakt dat Middelburg steeds moei lijker bereikbaar wordt. Dat leidde in de negentiende eeuw uiteinde lijk tot het graven van het Kanaal door Walcheren. illustratie Zeeuws Archief terneuzen - Verkeersdeskundigen van de grensgemeenten Terneu- zen en Zelzate bereiden maatrege len voor om vrachtwagens met ge vaarlijke stoffen te weren uit de be bouwde kom van Sas van Gent. In overleg met de provincies en het Vlaams gewest wordt grens overschrijdend bekeken wat de bes te oplossing is. Een verkeerssluis moet ook voor komen dat vrachtverkeer het cen trum van Zelzate kruist. De Ter- neuzense wethouder Co van Schaik verwacht dat het overleg er toe leidt dat de sluis in de loop van volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Uit een exploot van gerechtsdeurwaar der P.J. Dielen te Terneuzen d.d. 20 april 2011 blijkt dat ten verzoeke van Bert De Petter, wonende te BOOM (België), aan de besloten vennootschap Thymircal B.V., thans zonder bekende vestigings plaats in Nederland of daarbuiten is betekend: de grosse van het vonnis d.d. 25 oktober 2010 gewezen door de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en de beschikking van de Voorzieningenrech- ter van de rechtbank Middelburg d.d. 17 maart 2011 bij welke beschikking het vonnis van de Arbeidsrechtbank uitvoer baar is verklaard in Nederland. Tevens is bevel gedaan tot betaling van een som geld binnen twee dagen daarna. Van dit exploot kan belanghebbende een afschrift verkrijgen op onderstaand adres. Van Damme c.s. - Gerechtsdeurwaarders Axelsestraat 12 4537 AJ TERNEUZEN Tel.: 0115-613651 segm door Wendy van den Hurk vlissingen - Kan niet, bestaat niet. Dus toen Willem Hamer van res taurant De Vissershaven in Vlissin gen te horen kreeg dat een haring party voor zijn deur niet was toe gestaan, bedacht hij wat anders. Iets véél beters. De horecaman haalde zijn banden nog eens aan met de mensen ach ter de antieke tweemaster Astrid, die sinds vorig jaar Vlissingen als thuishaven heeft. Hamer bedacht een visfeestje op zee: een vaar tocht met Zilte Zeeuwse Zalighe den. Maar dan met een 'casual zakelijk tintje', zoals Hamer dat omschrijft. „Een soort varende netwerkborrel. Twee, drie, vier uurtjes met een man of veertig de Westerschelde op en intussen onbeperkt oesters, kreeft, mosselen, scheermessen, kokkels, bier, wijn, - noem maar op." De organisatie probeert het eerst met twee tochten, medio juni. De data moeten nog worden vastge steld, mede afhankelijk van het weer. De tochten vinden doordeweeks plaats. Het is bedoeling 's ochtends te ver zamelen bij De Vissershaven, om vervolgens met de Zonnetrein over de 'groene boulevard' naar de Astrid op 't Eiland te rijden. De va rende netwerkers zijn aan het eind van de middag weer terug in Vlis singen. Een tocht met de Astrid kost 75 euro per persoon en is te reserveren via info@devissershaven.nl of bel even met Willem Hamer op 06- 53231660.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 24