de camera kijken Allemaal naar Kantoekoe's staE 2E PAASDAG GEOPEND r zeelai 29 Nieuw Gemeentebelang: parkeren Oostburg gratis ALLE TMC WOONWINKELS VAN 10-17UUR Lagere straf voor hennepteler zaterdag 23 april 2011 ziet alleen maar voordelen. Geen gezeur meer met de klant aan de kassa en een uitstekend middel om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. „Wat mij opvalt is dat jongeren helemaal niet meer kiezen voor wat ze lekker vinden, maar puur letten op de hoeveel heid alcohol. Hoe hoger het alco holpercentage, hoe beter. Dat baart me zorgen. Dat was voor mij de belangrijkste reden de Agevie- wer aan te schaffen. Natuurlijk blijf ik zelf jeugdige klanten ook beoordelen maar aan veel meisjes kun je tegenwoordig niet meer zien of ze 14 of 16 jaar zijn." Wouterse beseft dat het apparaat een drempel kan zijn voor de klant. Zijn of haar gezicht staat im mers even op het scherm van de controleur in Breda. „Kijk, je moet het natuurlijk wel een beetje aan kleden. Ik heb het apparaat nu drie weken in gebruik en krijg tot nu toe louter positieve reacties." Het apparaat is gekoppeld aan de kassa. „Bij het afre kenen moet de klant op een knop drukken. Dan gaat een luikje open. Onze medewerker in Breda ziet het gezicht op de termi nal en weet binnen twee secon den of de klant oud genoeg is. Dan gaat het luikje weer dicht en wordt de transactie voltooid", zegt woordvoerder Sander Sciarone van de Hollandsche Exploitatie Maatschappij in Breda, de leveran cier van de Ageviewer. „De priva cy is niet in het geding. Wij bewa ren de gegevens van de klant niet en staan onder toezicht van het College Bescherming Persoonsge gevens." Niet op de knop drukken kan ook. Maar dan blijft de fles drank in het schap staan. „Als de klant niet mee wil werken, dan kan niet wor den afgerekend. Zo werkt het sys teem nu eenmaal", zegt Sciarone. Op honderd plekken in Nederland zijn of worden binnenkort Agevie- wers geïnstalleerd. Enkele tiental len zijn al in gebruik. De grotere supermarktketens doen nog niet mee, alleen enkele plaatselijke su pers hebben er eentje staan. „Maar er zijn intussen onderhandelingen gaande." De gemeente Tholen juicht het ini tiatief toe. Het project sluit im mers aan bij het regionale project voor vermindering alcoholgebruik: Laat ze niet (ver)zuipen! Dit is een campagne van alle Zeeuwse ge meenten, GGD Zeeland, Indigo preventie, Politie Zeeland en ande re maatschappelijke partners. Het doel van de campagne is om het al coholgebruik onder jongeren te gen te gaan. Hettie Wouterse van de slij terij in Sint-Maartensdijk zegt gewoon haar 'verant woordelijkheid' te nemen. „Het co- ma-zuipen onder jongeren baart me echt zorgen. En ik weet dat klanten best agressief kunnen rea geren als aankoop van een fles drank door een winkelier wordt ge weigerd. Ik heb daar geen last van hoor, maar jonge kassamedewerk sters van supermarkten wel." De Thoolse wethouder Jan Oude- sluijs stelt de Ageviewer woensdag 27 april officieel in werking. De Ageviewer controleert of klanten oud genoeg zijn om alcohol te kopen. De beelden komen binnen bij een controlecentrum in Breda. door Martijn de Koning oostburg - Parkeren in Oostburg moet weer gratis worden. Dat vindt de raadsfractie van Nieuw Gemeentebelang in de gemeente Sluis. Sinds 2004 moet in het cen trum van Oostburg betaald wor den om te mogen parkeren. Het ta rief ligt nu op 20 cent per tien mi nuten. Afschaffen, vindt raadslid Chris van de Vijver. „Betaald par keren moet je alleen invoeren als er ergens schaarste is. Je doet dat om een parkeerprobleem op te los sen. In Oostburg is zeker geen pro bleem. Daar is plek genoeg, ook als er niet betaald zou worden." Volgens Van de Vijver zijn onder nemers ook niet blij met de be staande situatie. Bovendien zou die de gemeente financieel gezien maar weinig opleveren. Van de Vijver wilde het voorstel doen tijdens de behandeling van de nieuwe parkeertarieven, die voor afgelopen donderdag op de agenda van de gemeenteraad stond. Het onderwerp werd ech ter, op aandringen van het CDA, van de agenda afgevoerd. De chris tendemocraten willen eerst ant woord op een aantal vragen. Het agendapunt, mét het voorstel van Nieuw Gemeentebelang, komt nu volgende maand aan bod. DEN HAAG - Een door de Middel burgse rechtbank tot negen maan den cel veroordeelde hennepteler (39) uit Schoondijke heeft in ho ger beroep strafvermindering ge kregen. Het Haagse gerechtshof be paalde zijn straf gisteren op een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf. Voor het knoeien met de elektrici teit in zijn voormalige huurwo ning aan de Adriaan van Ostade- laan, moet de veroordeelde ook nog ruim 1300 euro schadevergoe ding betalen aan zijn voormalige energieleverancier. Als gevolg van het aftappen van elektriciteit voor de groeilampen brak op 13 januari van het vorige jaar brand uit in het huurpand. Suzanne Dieleman staat al klaar om de gasten vanmiddag te verwelkomen voor de eerste try-out in vestzaktheater De Paerdestal. foto Mark Neeletnans door René Hoonhorst terneuzen - Ze is bezig met een opleiding theatertechniek. Maar Suzanne Dieleman schrijft ook graag toneelstukken. „Het is ge woon heel leuk om zelf verzon nen verhalen op het toneel te brengen", vindt de zeventienjarige Terneuzense. Ze weet dat sinds vorig jaar, toen ze als eindexamenopdracht voor de theaterrichting van het vmbo op het Goese Lyceum de kinder voorstelling Bizzy redt de regen boog schreef De uitvoering van het stuk werd niet alleen door do centen positief beoordeeld. Ook het publiek - Oostburgse basisscho lieren uit de groepen 3 en 4 - was enthousiast. „Dus heb ik vorige zo mer weer een toneeltekst geschre ven. Over twee meisjes die een zie lig paard in een oude stal vinden. Om hem op te vrolijken, lokken ze veel bezoekers naar de stal." De twee hoofdpersonen Lis en Missie hebben allebei een tic mee gekregen om de voorstelling nog wat grappiger te maken. Lis is een brabbelaar, die niet altijd even dui delijk uit haar woorden komt en Missie aapt alles na. Verzonnen woorden en tegendraadse, niet he lemaal met de werkelijkheid klop pende opmerkingen moeten de fantasie van de toeschouwers net zo prikkelen als die van Suzanne. Voor Lis en Missie in de paardenstal deed Suzanne weer een beroep op muzikant Geert van Sypt, die ook bij 'Bizzy' liedjes op muziek zette. Van Sypt voorzag ook dit keer lied jes van arrangementen en speelt mee tijdens de voorstellingen die Dieleman boekte. Achternichtje Anniek de Fouw is Lis en Sawinah Roctus, die de theaterrichting van het vmbo volgt, is Missie. „Zelf speel ik het paard Kantoekoe", lacht Suzanne. De officiële premiè re van het toneelstuk is woensdag 4 mei vanaf 15 uur in het Ledel- theater, al was het maar omdat het vorige toneelstuk het ook zo goed deed in Oostburg. Om een beetje in te spelen - en omdat de uitbaters theatermakers opriepen een voorstelling in hun vestzaktheater te geven - zijn er twee try-outs in De Paerdestal aan het Terneuzense Tuinpad. De eer ste is vanmiddag, de tweede woensdag 27 april. Beide voorstel lingen beginnen om 14 uur. Zater dag 14 mei vanaf 15 uur spelen Lis in De Halle in Axel. zlisenmissie.tk enMissie in 1 (kU>\ www.list Bergen op Zoom Goes Koudekerke Kruiningen www.tmcwoonwinkels.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 63