zeeland 123 Strandhotel Natuur leidt je naar de stad' Roos Wisse 100 jaar 1 Laatste dag dierenasiel Zeeuwse Sien bezoekt zorgcentrum Simnia Spookhuis gaat toch tegen de vlakte vrijdag 4 maart 2011 Strandpaviljoens mogen uitbreiden met vier hotelkamers. Wethouder Piet Polderman: „Strandhotel is een grote naam. Maar het is wel een mooi toeris tisch product dat iets toevoegt aan Vlissingen." Het Rijk heeft minder geld over voor aanleg van nieuwe natuur. Wethouder Piet Polderman: „Het is heel onhelder momenteel en dat is voor ons een di lemma." door Maurits Sep Piet Hein mag met 160 m2 uitbreiden j voor een extra etage met hotelkamers. Kontiki mag hetzelfde als Piet Hein en wordt verplaatst naar de nieuwe duinovergang. Onderaan de duinovergang komt in het seizoen 1/3-1/11een horecazaak. I Verplichte natuurcompensatie (12 ha). r O Optionele natuurcompensatie (18 ha). Totale natuurcompensatie is 30 ha en j bestaat uit: bos, hagen, weide, i waterberging en natuurspeelplek. Sauna krijgt ruimte voor uitbreiding voor bijv. wellnesshotel. ggl Bootsgezel/kanovijver houdt dezelfde functie. m Mp Ruimte voor dierenpark (met in achterhoofd Iguana) en horeca. m Panta Rhei wordt groter en schuift iets op. Er mag een restaurant op eerste A etage en er komt een strandpost. Willem Adriaansens luchtfoto Peter Buteijn Nu de kust tussen Vlis singen en Dishoek op sterkte is, wordt het tijd om de vol gende stappen te zet ten in het Westduingebied. Een strandhotel, een dierenpark, een seizoensgebonden horecazaak, een natuurspeelplek, een wellnessho tel - het mag allemaal. Het gebied achter de duinen gaat zeker niet op slot, benadrukt wet houder Piet Polderman. Dat was immers de opdracht van de ge meenteraad van Vlissingen: er moet ruimte blijven voor nieuwe plannen van ondernemers. En die ruimte komt er: „De geest van wat de raad wil zit in dit plan." Toch hebben ondernemers en om wonenden hun bezwaren, beden kingen en wensen en had de raads commissie ruimte afgelopen dins dag vervolgens heel wat te klagen. Vooral over de aanleg van in totaal dertig hectare nieuwe natuur tus sen de duinen, de Galgeweg, de Van Woelderenlaan en de Verleng de Van Woelderenlaan. 'Overcom pensatie' oordeelden meerdere par tijen, waaronder zelfs de SP ('Wij moeten de WD hierin wel gelijk geven'). Daardoor werden onder nemers immers ook belemmerd. Polderman en waterschapsbestuur der Guiljam van der Schelde bena drukken echter dat aan twaalf hec tare niet meer te tornen valt. Dat gedeelte - het dichtst tegen de dui nen aan - komt er hoe dan ook; dat is tot en met de Raad van State afgekaart. Dat betekent ook dat de firma Oostdijk de plannen voor nieuwe vakantiehuisjes achter het vakantieparkje Galgewei kan verge ten. De huisjes die de firma wil bouwen, zouden in die twaalf hec tare komen. Het is ook een denkfout te hopen dat de aanleg van de extra achttien hectare natuur niet of slechts ge deeltelijk doorgaat, zegt Polder man. De ruimte die dan zou ont staan, ligt op een andere plek en biedt Oostdijk geen oplossing. „En uitruilen van een stukje grond van het ene naar het andere deelplan kan ook niet." Overigens is Polderman best be reid genoegen te nemen met min der dan die achttien hectare na tuur, liet hij dinsdag al doorsche meren. Het Rijk heeft minder geld over voor natuuraanleg. Gisteren had hij een gesprek met gedepu teerde Frans Hamelink. „Het is heel onhelder momenteel en dat is voor ons een dilemma." De natuuraanleg vormt de eerste stap in een lint dat Polderman voor zich ziet langs de Vlissingse kust. Na de natuur volgt een park achtige omgeving in het Nollege- bied. Daar blijft ruimte bestaan voor de sauna en voor de kanovij ver, en beide krijgen - mits zij, of degenen die de bedrijven overne men, met goede plannen komen - ruimte voor uitbreiding. Daar zijn geen grenzen aan gesteld. „We wachten op het goede plan. Ik kan me voorstellen dat bij de sauna een wellnesshotel komt. En dan kijken we daarna wel hoeveel ruimte nodig is. Maar we gaan het park heus niet volbouwen." Als reptielenzoo Iguana een depen dance wil openen, mag dat vlakbij de kanovijver. In het bestemmings strandpaviljoen KonTiki verhuist dichter naar de nieuwe strandovergang en mag een etage op het dak bouwen voor vier hotelkamers, foto Ruben Oreel Roos Wisse-van Opbergen foto Ruben Oreel door Miriam van den Broek vlissingen - Het zijn bijzondere weken voor Roos Wisse-van Op bergen uit Vlissingen. Een paar we ken geleden werd ze voor het eerst bet-overgrootmoeder en gisteren werd ze honderd jaar. Mevrouw Wisse is een echte Vlis singse. Haar overleden man werk te op een paar weken na vijftig jaar bij De Schelde en lang hebben ze samen aan de boulevard ge woond. Ze hield altijd erg van het vereni gingsleven. Ze heeft gekaart, aan koersbal gedaan, in ontelbaar veel zangclubs gezeten, deed aan ama teur-cabaret en heeft maar liefst vijftig jaar gekegeld. „Ik ben daar mee gestopt op mijn 96-ste. En al die jaren heb ik maar tien bijeen komsten gemist. Ik was er fanatiek in. Deed ook aan wedstrijden. Ja, eigenlijk was ik nooit thuis. Maar tot op de dag van vandaag kijk ik er met veel plezier op terug." Mevrouw Wisse woont eigenlijk in een aanleunwoning bij Ter Ree- de, maar omdat ze herstellende is van een kunstheupoperatie, ver blijft ze momenteel in het verzor gingshuis. „De revalidatie valt een beetje tegen. Het is best zwaar. Maar ik hoop toch binnenkort weer terug naar mijn eigen huisje te kunnen. En als het buiten weer wat warmer wordt, kan ik mis schien weer met mijn dochter een rondje over de boulevard maken." Opslag voor bedrijf en particulier Middelburg 0118-613713 www.city-store.nl plan wordt die mogelijkheid open gehouden. „Maar niet exclusief voor Iguana", waarschuwt Polder man. „Als een ander komt met een mooi idee voor een dieren park, maakt die net zo veel kans." Het gelijkheidsbeginsel voor onder nemers is ook een belangrijk uit gangspunt aan de kust, zegt Polder man. Als het ene strandpaviljoen (Piet Hein) mag uitbreiden, dan het andere (KonTiki) ook. Beide mogen 160 vierkante meter groter worden en mogen op een extra etage vier hotelkamers maken. „Strandhotel is een grote naam. Maar het is wel een mooi toeris tisch product dat iets toevoegt aan Vlissingen." Maar waarom mogen mensen er niet in de winter slapen, vroegen enkele fracties zich verbaasd af Vanwege de veiligheid in het stormseizoen staat het waterschap dat niet toe, antwoordde Polder man. Maar dat blijkt er geen moei te mee te hebben. Van der Schel de: „Strandhuisjes moeten in het stormseizoen weg, maar die pavil joens zijn stevig genoeg. Als de ge meente vergunning wil geven voor slapen in de winter, kan ze dat zelf bepalen." MIDDELBURG De stichting Dierenasiel Walche ren neemt morgen, zaterdag, met een open middag afscheid van haar onderkomen aan de Oostperkweg in Middelburg. Het asiel wil met nog eenmaal een blik werpen in het verleden en uit kijken naar de toekomst Het dierenasiel in Middelburg is morgen geopend van 12.00 uur tot 15.00 uur. Het Dierenasiel Walcheren krijgt een nieuw onderkomen aan de Poortersweg in Vlissingen. DOMBURG Marijke van Peene uit Grijpskerke geeft volgende week zaterdag als 'Zeeuwse Sien' een komische voor stelling in het restaurant van zorg centrum Simnia in Domburg. Sien is een onvervalste Zeeuwse die haar publiek recht voor zijn raap deelgenoot maakt van haar be levenissen. Het optreden is ook toegankelijk voor publiek van buiten het zorg centrum. Zij betalen een eigen bij drage van 5 euro, inclusief koffie/thee. Voor bewoners van Simna is de voorstelling gratis. Het optreden van Zeeuwse Sien be gint om 15.00 uur. SAS VAN GENT Het spookhuis aan de Poeldijk in Sas van Gent gaat alsnog tegen de vlakte, tenzij zich nog snel een ko per aandient. Een poging van de heemkundige kring om de oude directeurswo ning voor sloop te behoeden, liep gisteren op niets uit. De heemkun digen hadden een overleg met IP- CA Autobekledingen uit Assenede, de eigenaar van het huis. IPCA bleek bereid de sloop van het pand uit te stellen, maar de omwonen den - die veel overlast hebben van (nachtelijk) bezoek aan het verval len huis - willen directe sloop. Die begint op 15 maart. MEEST GELEZEN 1Heel triest, drie uit één familie; 2. Kapseizen viskotter raadsel; 3. Vissers met N28 onderweg. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 23