Twijfel over uw energieprijs? nland 17 I? Drugslijn Schiphol opgerold 'Gedoogregering' woord van het jaar Hofland schrijft helder en met gemak over alles Rechtszaak brand op Schiphol moet over 1 30% 40% 50% DELSCHER. I ALLE MERKEN AFGEPRIJSD! DELTA helpt u graag vergelijken. DELTA, voordelig en dichtbij. woensdag 15 december 2010 woordvoerder in Den Helder weten. Het schip dreef ondersteboven. Een van de opvarenden heeft het voor val overleefd. foto Simon Smit/ANP zie onze website:binnenland Beelden van het schip dat lang zaam onder water verdwijnt AMSTERDAM - De Koninklijke Mare chaussee op Schiphol heeft vijf schoonmakers en drie medever dachten aangehouden die een co caïnelijn runden vanuit Suriname, Kenia en Ghana. Het gaat om zes mannen en twee vrouwen, van 41 tot 53 jaar oud, uit Amsterdam, Almere en Zeist. Een team van de afdeling Zware Criminaliteit van de recherche kreeg enkele maanden geleden zicht op een mogelijke drugslijn vanuit Suriname naar Schiphol. In de loop van het onderzoek leken de verdachten ook pakketten cocaï ne in te voeren vanuit Ghana en Kenia. Medeverdachten verstopten de pakketten in die landen op afge sproken plaatsen in de vliegtuigen. Als die op Schiphol waren gearri veerd, haalden de schoonmakers de pakketten uit de verborgen ruimten en brachten ze buiten de luchthaven. Andere verdachten zouden de drugs van de schoon makers hebben overgenomen, om die vervolgens te bewerken en te verhandelen. In de genoemde steden heeft het onderzoeksteam zeven panden doorzocht. Daarbij zijn drugs en geld gevonden. In totaal is gedu rende het onderzoek zeker dertien kilo cocaïne in beslag genomen. DEN HAAG - 'Gedoogregering' is het Woord van het Jaar 2010 ge worden. Het kreeg in de Van Dale Woord van het Jaar-verkiezing 21 procent van de stemmen. 'Gedoog regering' is dit jaar veelvuldig ge bruikt omtrent de vorming van het kabinet Rutte. Ook het woord 'kamikazekabinet', eveneens een verwijzing naar de 'instabiele coalitie' eindigde hoog. De uitverkiezing van 'gedoogrege ring' ontlokte protest op sociale media als twitter. Volgens twitte- raars zou het woord 'zelden wor den gebruikt, in tegenstelling tot variaties als 'gedoogsteun' en 'ge- doogakkoord'. „Dat klopt, maar de varianten zijn geen nieuwe woor den en dat is wel het criterium. Ge doogregering is wel een nieuw woord", verklaart Ton den Boon, hoofdredacteur van Van Dale Groot woordenboek van de Neder landse taal, de 'Dikke Van Dale'. Op plaats twee, met 19 procent, staat 'daggeren', het erotisch dan sen waarbij de danspartners dan send 'de daad' nabootsen. 'Be- stuursobesitas', volgens Van Dales woordenboek 'de overdreven nei ging om beleid te maken', comple teert de top-3. Daggeren dankt zijn populariteit aan de tv-serie Oh oh Cherso. De RTL 5-serie is ook verantwoorde lijk voor het populairste jongeren- woord, pino, afkorting van 'poten- UJ - - U DELSCHER Grote Markt 11-13 4461 AH Goes www.delscher.nl door Nico de Boer tieel interessant neukobject'. Het woord wordt al langer gebruikt, maar is door personage Sterretje nieuw leven ingeblazen. Ook Den Boon van Van Dale vindt de invloed van het tv-pro- gramma opvallend. „We hadden er nog wel meer kunnen nomine ren." Overigens zijn de Oh oh Cher- so-woorden niet nieuw, zegt hij: daggeren is een Engels woord dat vooral op Jamaica gemeengoed is, en ook pino is al langer in Neder land bekend. In de categorie lifestyle scoorde 'pingen' het hoogst. Dat is het ver sturen van tekstberichten via mo biel internet die direct op de tele foon verschijnen. Henk Hofland staat te boek als de nestor van de Nederlandse journa listiek. Op de drempel van het nieuwe millennium werd hij al gebombardeerd tot Journalist van de Eeuw. Niet vreemd voor ie mand die in alles 'ruikt' naar jour nalistiek en krantenpapier en al tijd met zijn tijd is meegegaan, schrijvend vanuit Amsterdam, New York of elders op de wereld. Het moet een bizar jaar zijn voor Henk Hofland. Dit jaar overleden zijn vrienden en geestverwanten Jan Blokker en Harry Mulisch. En nu, op de drempel van het volgen de, krijgt hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn essays, de hoogste literai re onderscheiding. De prijs, waaraan een geldbedrag van 60.000 euro is verbonden, wordt hem op 19 mei volgend jaar uitgereikt, twee dagen voor de sterfdag van de grote zeventien- de-eeuwse dichter en toneelschrij ver P.C. Hooft. Mulisch, Blokker en Hofland wa ren niet alleen vrienden en geest-' verwanten, ze waren vooral tijdge noten. En dat gaat nooit voorbij, schreef hij over hun kameraad schap. „We hebben de oorlog mee gemaakt» de restauratie gezien, in Amsterdam de jaren vijftig en zes tig beleefd. Altijd hebben we schrij vend ons brood verdiend, Harry met zijn boeken en Jan en ik als journalist. Op zeker ogenblik, waarschijnlijk ook al een jaar of dertig geleden, ontdekte Vrij Neder land dat we tot dezelfde generatie horen. Dat werd een interview met een vrolijk diner. We spraken af dat we het iedere vijfjaar zou den herhalen. Zo is het gebeurd." Hendrik Jan Anton Hofland, gebo ren op 27 juli 1927 in Rotterdam, maakte een bliksemcarrière. Na een studie aan Nijenrode werd hij in 1953 buitenlandredacteur van het Algemeen Handelsblad (later NRC Handelsbladwaar hij kort daarop en tot 1972 deel uitmaakte van de hoofdredactie. Sindsdien schrijft hij ook boeken, waaronder romans als De alibicentralewaar mee hij minder succesvol was. Hofland is de tachtig al ruim gepas seerd, maar nog onverminderd energiek en vooral hoogst produc- tief In zijn krant, NRC Handels blad, schrijft hij opiniestukken en over cultuur. Een wekelijks hoogte punt op zaterdag vormen zijn Overpeinzingen onder het pseudo niem S. Montag, een column die exact 640 woorden telt. Hofland is een man die overal over schrijft en overal over kan schrijven, of het nu politiek, literatuur of architec tuur betreft, voetbal of machines (een van zijn fascinaties). Hij doet dat met schijnbaar achteloos ge mak, met een fijn pennetje en al tijd in een bewonderenswaardig lichte, heldere en bondige stijl met trefzekere beelden. DEN HAAG - Het proces in hoger be roep tegen Libiër Ahmed al-J., die door het gerechtshof in Amster dam is veroordeeld voor schuld aan het uitbreken van de zogenoemde Schipholbrand, moet over. Dat be paalde de Hoge Raad gisteren. Bij de brand in 2005 in het cellencom plex Schiphol-Oost kwamen elf vreemdelingen om het leven. De Hoge Raad heeft de uitspraak vernietigd omdat het hof een ver zoek om een deskundige afwees. Het gaat om onderzoek naar de vraag hoe groot de kans is dat een weggeworpen sigaret de oorzaak is geweest. Volgens de Hoge Raad kan zo'n onderzoek van belang zijn voor het beantwoorden van de vraag of sprake was van opzettelij ke brandstichting. De brand ont stond nadat Al-J. een peuk had weggeschoten. Het hof in Amsterdam bevond de Libiër in september vorig jaar in ho ger beroep schuldig aan het ont staan van de Schipholbrand. De fa tale gevolgen van de vuurzee zijn hem niet aan te rekenen, aldus het hof Al-J. kreeg anderhalf jaar cel, die hij al in voorarrest had uitgeze ten. Twee weken later werd hij het land uitgezet. In eerste instantie veroordeelde de rechtbank in Haar lem hem in 2006 voor opzettelijke brandstichting tot drie jaar cel. Bet 0800-5150 en stap in voor 1 januari! Journalist Henk Hofland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 7