ünd 29 Omstreden rode pinguïns snel symbool Breskens brieven woensdag 15 december 2010 BRESKENS - Veel Bressiaanders liepen te hoop tegen de komst van een kunstwerk met rode pinguïns. Breskens heeft welis waar iets met vis en een pinguïn lust die ook wel. Maar dat is dan ook de enige link met de Zuidpoolbewoner, foeterden een groot aantal dorpelingen. Een halfjaartje later zijn er twee pinguïnbeelden bijgekomen, die mensen in het dorpscentrum de weg naar de haven wijzen. De Bressiaanders lijken de vreemde vogels uiteindelijk toch in de armen te sluiten, want rode pinguïns sieren bij wijze van kerstverlichting de arcaden op het Spuiplein. En de winkeliers houden een eindejaars-kras- actie waarbij winnaars drie rode pinguïns op een rijtje moeten hebben. Da's toch kras. foto Peter NicoOai Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl Pedofilie Nog steeds wordt er geprobeerd pe dofilie in de doofpot te stoppen, de daders hullen zich in zwijgen of zijn ziek. Kinderen worden getrau matiseerd door seksuele handelin gen van priesters, jeugdleiders, bad meesters, terwijl het in bezit heb ben of verhandelen van kinderpor no bijdraagt aan deze misstanden. De wandaden van de daders wor den schaamteloos bedekt met de mantel der huichelarij of er volgen lichte straffen, die niet in verhou ding staan tot de schade aan kin derzieltjes. Wanneer nemen de daders en zij die er van wisten hun verantwoor ding? Hoe kan de samenleving half zachte maatregelen tegen pedofilie accepteren? Wim van Cilst Boogerdlaan 23, Kortgene Parkeervergunning Om haar verminderde financiële positie te compenseren heeft de ge meente Goes haar (particuliere) parkeervergunninghouders voor 2011 een verhoging opgelegd van maar liefst 50 procent. Waar je in 2010 24 euro voor een parkeerver gunning betaalde, moet je in 2011 36 euro betalen. Als reden voor deze exorbitante verhoging geeft de gemeente aan dat de parkeervergunningen en daarmee samenhangende handha ving niet kostendekkend zijn. Dus kom je niet uit met je geld, dan haal je het toch bij de burger? Veel kleine bedragen maken ook een groot bedrag. Coriry Brad Scheldestraat 42, Goes Politie In twee rondes, 23 september en 9 december, heeft het interventie team schulden zeg maar één mil joen euro opgehaald. Prima gedaan en op deze manier heeft de politie ook eens iets waar ze met genoe gen aan terug kan denken, maar hoe kan het zover komen dat be paalde individuen hun belasting en boetes niet betalen, en is het zo dat deze lieden na eind april 2011 (tot dan loopt het project) weer rustig hun gang kunnen gaan? Piet Francke Beukelmanstraat 1, Meliskerke Spitsalarm Het betreft de cartoon over het ANWB-spitsalarm. Het plaatje toont verkreukelde auto's met aan het eind een vrachtwagen. Het in rijden van een vrachtwagen op een stilstaande file heeft meestal zeer dramatische gevolgen. Daar om is deze cartoon met bijgaand commentaar ongepast en voor hen die dit al eens meegemaakt heb ben erg belastend. Ik ben zelf truck chauffeur geweest en weet hoe snel zo iets kan gebeuren. Gelukkig heb ik dit nooit meegemaakt, maar ben er wel van bewust geweest dat dit gevaar altijd op de loer lag. N. van de Wekken Middenstraat 1, Kats Trekker De trekker is breed, de weg is smal. Wat ik allang wist is in de krant van 10 december duidelijk gesteld. De toegestane breedte van deze monsters overschrijdt niet alleen de maten van onze binnenwegen, maar eveneens alle normen bin nen Europa. Het voorstel om bepaalde routes aan te wijzen voor landbouwver- keer is slechts een gedeeltelijke op lossing. Onlangs trof ik zon mon ster aan in het Lombardstraatje in Middelburg. Van enig landbouw- verkeer was geen sprake. Breng de maximum breedte terug naar aanvaardbare proporties en weer deze vehikels op wegen die niets met landbouw te maken heb ben. Voer daarna kenteken en rijbe wijs in. Kees Baan Wijdauplantsoen 29, Middelburg Kermis Bruinisse De heer Teunissen, voorzitter van een club binnenstadbewoners in Zierikzee, ziet brood in één evene- menententerrein voor Schou- wen-Duiveland (krant, 10 decem ber) waar onder meer ook de noodlijdende kermis van Bruinisse naar toe kan verhuizen!' Onzin. Handen af van onze ker mis! Het is raadzaam dat deze binnen stadbewoner zich met de proble men daar bezighoudt: daar heeft hij ongetwijfeld meer verstand van dan van de gezellige, drukke ker mis. Waarom zou de belangstelling bij exploitanten zo groot zijn om naar Bru te komen? Huib Stevense Nieuwstraat 22, Bruinisse Ziekenhuis 2 Minister Schippers vindt dat goede zorg gegarandeerd moet worden, maar dit hoeft niet om de hoek. Gejuich bij bestuur/raad van toe zicht van de ADR-ziekenhuizen. Ze kunnen verder met de ontman teling van het ziekenhuis Vlissin- gen. Nu nog de garantie voor een goede zorg. Jammer, dat kan even niet. Had het Rijk maar niet moe ten bezuinigen. Dat er grote som men zitten in de afbraakfusie wordt vergeten. Vierhout zegt dat de fusie gewoon verder gaat. Hel der is dat de belangen van de inwoners/patiënten niet tellen. Geen elementaire zorg, geen spoed eisende hulp, geen intensive care, geen garanties. Wat is het nut van correcte aanrijtijden van de ambu lances? Nu zich een debacle voor de patiënten aftekent is het tijd voor lokale, provinciale en landelij ke politiek om de ADRZ-knoeiers terzijde te schuiven. Zoniet, dan wordt Zeeland achtergesteld ge bied met recht op ontwikkelings hulp. P.L. Brounts Kenau Hasselaarstraat 153, Vlissingen Ziekenhuis 3 De arrogantie ten top, zoals de heer Vierhout de overheid waar schuwt voor het bezuinigen op de ziekenhuiszorg en de gevolgen daarvan die voor een aantal zieken huizen kunnen leiden tot faillisse ment. Alsof hij nog steeds niet door heeft dat zijn plannen en de komst van de heer Simons alleen maar hebben geleid tot onrust in Zeeland. Minister Schippers ver klaarde in de Kamer dat zij de fu sie betreurt en dat zij een voorkeur heeft voor een volwaardig zieken huis op Walcheren (krant, 10 de cember). Het provinciebestuur, de gemeentebesturen van Walcheren, de Inspectie Volksgezondheid, de NMa, CZ en de politiek zijn veel te lang meegegaan in het dagdromen van Vierhout en zijn megalomane denken. Maak de fusie ongedaan, zorg voor drie volwaardige basisziekenhui zen in Goes, Vlissingen en Terneu- zen. Benut de superspecialismen door intensieve onderlinge samen werking met ondersteuning van Gent en Rotterdam. Ton Overbeek Churchilllaan 1060, Terneuzen Kunst De foto in de Uit-bijlage van 9 de cember maakt op pijnlijk eenvoudi ge wijze duidelijk waarom de subsi diekraan voor de kunst dicht wordt gedraaid. Een beeld van Maart je Korstanje dat door Nico Out wordt omschreven als: 'een ge drocht van 6 meter lang, van kar ton, epoxyhars en polyester, dat aan touwen hangt.... een verzame ling vuurwerkpijpjes is in de sculp tuur verwerkt'. Kortom: bij elkaar geplakt afval. Ik weet niet of de kunstenaar hiervoor subsidie kreeg, maar ik hoop van niet. Als het maken van dit soort voorwer pen je hobby is moet je dat niet la ten. Maar alle hobby's kosten geld. En als je iets maakt waar anderen voor willen betalen om er naar te komen kijken, prima! Misschien kom je uit de kosten of hou je er zelfs iets aan over. Maar laten we alsjeblieft stoppen met het financie ren van goedbedoelde rommel. Erik Sluijs Schouwenbank 63, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 61