binnenland 15 Zware pc's nodig om beveiliging te ontcijferen Directeur opvang stap op Man gebruikte kinderen en vriendjes voor porno Dagverblijf onder toezicht gemeente SwissfQ?Sense woensdag 15 december 2010 Getraceerd A"e out*ers van kinderen die in Am- sterdam misbruikt zouden zijn, zijn in middels getraceerd en geïnformeerd. Zeventig familierechercheurs gaan de komende week praten met alle ouders.die bang zijn dat hun kind be trokken is bij de zedenzaak. o De hoofdverdachte probeerde eerder een kind te adopteren met zijn echtge noot, verdacht van het bezit van kin derporno. De Raad voor de Kinderbe scherming weigerde de beginseltoe stemming te geven. Waarom wil een woordvoerder niet zeggen. De hoofdverdachte werkte in 2002 in Duitsland als vrijwilliger na bemidde ling door de jeugdafdeling van de Let se Evangelische Lutheraanse Kerk. De hoofdverdachte is niet besmet met hiv, syfilis of hepatitis B, blijkt uit de eerste resultaten van tests. Inwoners van Riga lezen op straat over de zedenzaak in Amsterdam waarbij hun landgenoot betrokken is. foto CPD DEN HAAG - De computer van de 27-jarige zedenverdachte was dus danig goed beveiligd, dat politiere- chercheurs geholpen door specia listen van het Nederlandse Foren sisch Instituut, grote moeite had den om toegang te krijgen tot be standen. Hoogleraar recht en tech niek Bert-Jaap Koops van de Uni versiteit van Tilburg is niet ver baasd. „De versleutelprogramma's die op de markt zijn, zijn moeilijk te kraken." Met behulp van deze programma's kun je beelden of do cumenten veranderen, zodat ze niet meer leesbaar zijn. Alleen ie mand met de juiste sleutel of wachtwoord kan de beelden terug halen. Het is te vergelijken met een zeer ingewikkeld slot op een brandkluis waarvoor een speciale sleutel nodig is. Wie die sleutel niet heeft, krijgt onmogelijk toe gang. „Bij computercoderingen zijn de technieken gebaseerd op wiskun de. Dié sleutels kunnen wel dui zend of tweeduizend tekens lang zijn", aldus Marko van Eekelen, hoogleraar softwaretechnologie. „Bovendien leg je de sleutel zelf niet 'onder de mat', maar die kun je bijvoorbeeld op een USB-stick zetten en met een lang en ingewik keld wachtwoord beveiligen." Alleen met hele krachtige compu ters zijn die codes te kraken. Tenzij een verdachte zijn geheimen prijs geeft, maar dat deed de hoofdver dachte niet. Dus moest de politie aan de bak. „Dan komen de echte security experts in beeld", aldus Van Eekelen. Zij proberen puzzels tukjes in elkaar te passen en laten hun computers alle mogelijke cij fercombinaties berekenen. Net zo lang tot ze toegang hebben. „Maar je zou het zo moeilijk kunnen ma ken, dat niemand er doorheen kan breken. Iedereen kan bestanden op de harde schijf coderen, alleen doet bijna niemand dat." AMSTERDAM - De directeur van 't Hofnarretje, een van de kinderdag verblijven waar de hoofdverdachte van de zedenzaak in Amsterdam van februari 2007 tot en met juni 2009 werkte, heeft gisteravond zijn functie neergelegd na een ge sprek met de Amsterdamse burge meester Eberhard van der Laan. Directeur Albert Drent kwam gis teren in opspraak toen bekend werd dat er bij hem thuis herhaal delijk slaapfeestjes voor kinderen zouden zijn geweest waar moge lijk ook de zedenverdachte bij was. De ouders van de kinderen waren hier niet bij. Drent is vertrokken omdat hij vindt dat er niet genoeg vertrouwen meer in hem is. Justitie onderzoekt de slaapfeest jes. Zij benadrukt dat de man geen verdachte is. AMSTERDAM - Burgemeester Eber hard van der Laan van Amsterdam heeft besloten dat in elk geval tot het einde van de week op alle de pendances van kinderdagverblijf 't Hofnarretje twee toezichthouders van de gemeente blijven. Dat heeft de gemeente gisteren laten weten. Van der Laan heeft hiertoe beslo ten na vragen van ouders op de in formatiebijeenkomst van maandag avond. De burgemeester vindt het belangrijk dat mensen ondanks de zedenzaak met een veilig gevoel hun kind naar de dagopvang kun nen brengen. De gemeente bekijkt aan het einde van de week of het toezicht verder wordt verlengd. "«■HA*?!™ BOXSPRINGS MATRASSEN www. s wiss sense.nl Middelburg: Mörtiereboulevarcl 18a, tel: (0118) 60 65 94 Bij aankoop van een boxspring vanaf 2500, m.u.v. actiemodellen. Zolang de voorraad strek: Prijs ZUiDWOLDE - Justitie heeft bij een vijftigjarige man uit het Drentse Zuidwolde een recordhoeveelheid kinderporno aangetroffen. Vol gens de officier van justitie mis bruikte de man zijn kinderen en hun vriendjes voor het maken van kinderporno. Daarnaast verzamel de en verspreidde hij ruim 200.000 afbeeldingen en honder den filmpjes. De man werd drie maanden gele den aangehouden na een tip van de politie uit Brazilië. Gisteren werd de zaak bekend, toen die pro forma voor de rechter in Assen werd behandeld. De verdachte verzamelde kinder porno van oktober 2002 tot sep tember 2010. De computer van de man downloadde het materiaal 24 uur per dag, zeven dagen per week. De hoeveelheid kinderpor no op zijn computers komt vol gens justitie overeen met de volle dige landelijke politiedatabase van kinderporno. „Als je alles wat de rpan aan materiaal heeft uit zou printen, heb je zeven universiteits bibliotheken vol", aldus de officier. Het Openbaar Ministerie bena drukt dat nog niet vaststaat dat de computerbestanden die de recher che nog moet onderzoeken ook kinderporno bevatten. Justitie heeft in het tot nu toe ontsloten materiaal ook foto's aangetroffen met gehandicapte kinderen en slachtoffertjes van oorlogen en aanslagen. De officier refereerde tijdens de zit ting aan een e-mailwisseling waar uit bleek dat de verdachte inder- pornobestanden uitwisselde met een verzamelaar in de Verenigde Staten. Justitie heeft verscheidene extra mensen op het onderzoek gezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 5