Grote Kerk van Veere Prima service én een voordelige, vaste prijs? zeeland 25 Tenor en sopraan zestig jaar samen Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid. DELTA, voordelig en dichtbij. Rijkswaterstaat is bereid tot overleg over bloktijd brug Kerstmarkt Veere Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari DELTA\ 1111 the multi-utility company KELDERTOERNOOI Zin om met jouw team mee te doen aan het eerste Keldertoernooi? Ga dan naarwww.pzc.nl/zeeuwsekelder MEEST CELEZEN 1. Muur kinderdagverblijf omgevallen 2. ZEP-impuls verdeelt gemeenteraad 3. Verkeersongeval bij Aagtekerke STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl u woensdag 15 december 2010 W Johannes van den Broecke en Neeltje Labeur vierden dinsdag hun zestigste huwelijksdag. foto Ruben Oreel het stadje. De buitenmarkt heeft ook een ander doel. Daar kunnen mensen rustig winkelen als ze de Grote Kerk nog niet in kunnen. Om de verwachte toeloop in goe de banen te leiden en de veilig heid binnen te garanderen, mogen er namelijk maximaal 750 bezoe kers tegelijk de kerk in, vertelt Mos mans. „Daarom werken we met tijdblok ken van een paar uur. Mensen krij gen toegangskaarten per dagdeel, bijvoorbeeld van 14.00 tot 16.00 uur. Als je er om 13.00 uur bent, kun je buiten alvast winkelen. En met die tijdblokken kunnen we ook zorgen dat mensen aan het einde ervan de kerk uitgaan en niet uren binnen blijven." De inrichting van de kerstmarkt blijft, ontdaan van de specifieke kerstversieringen, staan als de markt voorbij is. „We kunnen de kramen en het horecahuis goed ge bruiken voor de antiek- en kunst markt die we in het weekeinde van 22 en 23 januari gaan hou den", verklaart Mosmans. In februari wordt geëvalueerd hoe de markten zijn verlopen. „Als het dan goed is bevallen, doen we het volgend jaar weer. En dan willen we de kerk zelfs langer huren", kondigt Mosmans optimistisch aan. Maar dat hangt dus wel af van de ervaringen. En niet alleen van die van de ondernemers. „Ook de reactie van de omwonenden over bijvoorbeeld overlast weegt zwaar mee." De kerstmarkt in de Grote Kerk in Veere duurt van vrijdag 17 tot en met maandag 20 december. De markt is open op vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur ('s avonds tot 21.00 uur exclusief voor inwo ners Veere), op zondag (vanwege de kerkdienst) van 12.00 tot 18.00 uur en op maandag van 11.00 tot 18.00 uur. De buitenmarkt is open van 12.00 tot 17.00 uur. Toegangskaarten worden verstrekt voor een bloktijd van enkele uren en kosten vijf euro voor volwasse nen en 2,50 euro voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. www.kerstmarktveere.nl door Emile Calon middelburg - larenlang zongen Jo hannes van den Broecke en Neel tje Labeur in verschillende koren. Hij als tenor ('een goede'), zij als sopraan. De beide Middelburgers vonden dat een geweldige tijd. Zestig jaar geleden trouwden de twee. Hij werkte toen als bakkers knecht in Wilhelminadorp, zij als kindermeisje bij een kinderarts in Goes. „Een hele mooie tijd. Ik mocht overal mee naar toe." Een aantal jaren later kon hij de bakkerij overnemen. Hij had daar echter geen zin in omdat veel in woners van Wilhelminadorp toen al hun brood kochten bij de ver schillende supermarkten in Goes. Na zijn weigering de bakkerij te ko pen volgde ontslag. Gelukkig vond hij snel een baan als conciërge op de Klarenbeek LTS in Middelburg. Hij ontmoet nog zeer regelmatig Middelburgers die destijds bij hem op school zaten. Hij vindt het wel Bij het verslag van de biertapwed strijd in de krant van gisteren is de verkeerde foto geplaatst. De deelne mer op de foto is niet Gwen Noote- boom van eetcafé Salud in Scharen- dijke, maar Bas van der Dool uit Goes. Nooteboom won de wed strijd. Maurice van Goudoever - ook van Salud - werd tweede. grappig dat sommigen van hen nu al kleinkinderen hebben. Zelfs heb ben Johannes en Neeltje drie kin deren, zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Zij: „Met allen gaat het goed. Ze zijn gezond en hebben werk." Hij is geboren in Serooskerke (W). Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij dienstplich tig. Zodoende moest hij in 1943 weer opkomen en werd hij als krijgsgevangene te werk gesteld in Duitsland. Daar maakte hij veel mee. „Zelfs bombardementen." In t945 werd hij bevrijd door de Russen, waarna hij via via in Wil helminadorp belandde en een baan vond als bakkersknecht. Tij dens het rondbrengen van het brood leerde hij Neeltje kennen, die destijds in Kattedijke woonde. Zij is 82 jaar, hij 90. Met haar ge zondheid gaat het nog prima. Hij kwakkelt wat, maar vindt zichzelf nog steeds te jong voor een rolla- tor. In het fotobijschrift over de nieu we kerstverlichting in Oost-Sou burg staat een bedrag van 25.000 euro. Dit zijn de totale kosten van het project, niet de toegekende sub sidie. De winkeliersvereniging Vlis- singen heeft niet meebetaald, maar vooral een adviserende functie ver vuld en geholpen met de aanschaf. BIJ NADER SLUISKIL - Rijkswaterstaat is bereid tot overleg over de bloktijden voor de brug Sluiskil. Dat zegt Angelien van Boxtel van district Wester- schelde. Zij reageert daarmee op vragen van de CDA'ers Ronald Lippens en Jaap Scheele aan het Temeuzen- se college van B en W. Zij pleiten voor verruiming van de huidige bloktijden. Van Boxtel meldt overigens dat zij niet eerder klachten heeft gehad over de bloktijden. De bloktijden waarin de brug dicht blijft voor schepen, zodat auto's vrij baan hebben, zijn nu: 7.40-8.00 en 16.40-17.00 uur. gesteld van onder meer traiteurs, prenten- en bijbelverkoop, kerst mi groen en kerstversieringen, kle- :a ding en kunst. Ook is er horeca aanwezig. De verkopers moeten allemaal in een Dickenskostuum verschijnen om de sfeer van de negentiende eeuw uit de verhalen van Charles Dickens zo goed mogelijk te bena deren. Mosmans: „Daarom heb ben we elke dag ook honderd figu ranten rondlopen en is er levende have in de kerk. De toneelvereni ging van Veere doet ook mee en er is muziek van zangers en koor tjes." De ingang naar de kerstmarkt gaat via de deur in de Oudestraat; de uitgang is via de Kapellestraat. Daar gaat de markt buiten verder met nog een aantal kramen om een verbinding te maken naar de winkels op en rond de Markt in foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 57