Oppelwielen halen ciehorei gaaf uit 241 zeeland Prima service én een voordelige, vaste prijs? Loonwerkplanner probeert verkeers- en geluidsoverlast te voorkomen De Lage Flancken in Sas krijgt kinder-tovertuin BEETEATER Nieuwe machine Vervaet geeft Guiljam-Hoek mogelijkheid beter, sneller en schoner te rooien Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid. DELTA, voordelig en dichtbij. woensdag 15 december 2010 door René Hoonhorst Vader Leen Guiljam had vele jaren terug al eens bij de landbouw- machinefabriek Ver vaet gevraagd of die niet een nieuwe cichoreirooier kon ontwerpen. De stalen scharen die aan de rooi- machine zaten, beschadigden de ci- choreiknollen vaak. Taps toelopen de stalen wielen (oppelwielen) zouden de puntige zoetstofwortels heel houden en keurig in de draai schijven (zonnen) van het schoon- schudsysteem van de rooier laten belanden, had Guiljam in Duits land eens gezien. Frans Vervaet zag niet veel heil in productie van een nieuwe cichorei rooier. De oppelwielen functio neerden niet in alle grondsoorten even goed en bovendien zat er nog een octrooi op het ontwerp van de oppelwielen. Toen Guiljam-Hoek begin dit jaar nog eens over de oppelwielen be gon, gingen de huidige directeuren Edwin en Robin, de zonen van Frans, met het idee aan de slag. Vervaet ontdekte dat hydraulisch aangedreven oppelwielen ook in de Nederlandse klei goed werk kunnen doen, vertelt Marco Guil jam van het loonwerkersbedrijf aan de Van Wuijckhuiseweg net buiten Hoek. De familie Guiljam - Marco runt het bedrijf met zijn vader en broer Anthony, terwijl ook zussen en zwagers in het bedrijf werkzaam zijn - kan bij voorbeeld een machine in Duits land bestellen. Maar ze doet liever zaken met een 'bakker die dicht bij huis goed brood bakt', ver klaart Marco. „Vervaet is een erkend specialist voor machines op kleigrond. Het bedrijf zit in Biervliet dicht bij Hoek en is altijd bereid mee te denken over toepassingsmogelijk heden van de machines. Dat is praktischer dan overleggen met een bedrijf op afstand." Guiljam-Hoek test momenteel de nieuwe machine. Zelfs onder de huidige slechte weersomstandighe den is het resultaat om over naar huis te schrijven, meldt Marco trots. Enthousiast: „We hebben vo rige week een poosje tegelijkertijd met een oude en een nieuwe ma chine gewerkt. De nieuwe rooier laat de cichorei gaver in de bak be landen en kan ook veel harder. De oppelwielen halen de cichorei met een snelheid van vier kilometer per uur boven, de oude machine kon niet harder dan twee kilome ter per uur door de zware, natte klei rijden. Het werk gaat dus twee keer zo snel." De rooimachine kan, als het scal- peurmes er aan wordt gezet, ook bieten rooien. Guiljam: „Aan de ci chorei moet nog een plukje van het blad blijven zitten. Bij suiker bieten moet het blad er juist hele maal af, vandaar dat er messen worden gebruikt om de biet te scalperen." Hoewel de oppelwielen zeer ge schikt zijn voor het rooien van puntbreukgevoelige cichorei, heeft Vervaet zijn machines met het oog op de internationale markt 'Beet- eaters' genoemd. Robin Vervaet is echter de eerste om te stellen dat de rooimachine vooral de cichorei- telers van dienst zal zijn. Rooiers met scharen blijven ook in de toekomst, verzekert Vervaet. „Ik verwacht dat de machines met oppelwielen niet meer dan een derde, hooguit de helft van het werk kunnen doen. Scharen blij ven bijvoorbeeld in hardere bo dems met veel stenen nodig. Het kan ook nog wel even duren voor we weten hoe de oppelwielen het doen tijdens grote droogte, als de kleilaag een stuk harder is." Naast de nieuwe rooier ex ploiteert Guiljam-Hoek nog een voor de streek bijzonder landbouwvoertuig. Omdat het met normale appara tuur bijna onmogelijk is voor half januari nog wintertarwe te zaaien, heeft de chauffeur in samenwer king met Guiljam-Hoek een tractor met extra brede rupsban den uit de Flevopolder in kunnen zetten. Die trekker maakt het mo gelijk om met een spit-zaaicombi- natie de akkers op te gaan om de grond los te woelen en te zaaien. Twee chauffeurs zorgen er voor dat de combinatie, met behulp van GPS, volcontinu aan het werk is. Marco Guiljam regelt waar en wanneer de trekker wordt ingezet en zorgt er ook voor dat de brand- stofvretende combinatie niet zon der gasolie komt te zitten. Bij planning van de werk zaamheden voor Guil jam-Hoek, een bedrijf dat onder veel meer agrarisch loonwerk doet, houdt Marco Guil jam met tal van factoren rekening. Hij kijkt niet alleen hoe de aange nomen werkzaamheden het best op elkaar kunnen aansluiten voor optimale inzet van personeel en materieel, maar hij doet ook - als het enigszins kan - zijn best om er voor te zorgen dat 's avonds of 's nachts op percelen vlak bij de be bouwde kom niet wordt gewerkt. „De grotere en zwaardere rooima- chines maken nogal wat lawaai. Maar het werk moet zeker in deze tijd van het jaar 24 uur per dag doorgaan. Ik probeer de lawaaierig ste apparaten op grote akkers op enige afstand van dorpen in te zet ten. Maar als je in het buitenge bied woont, weet je dat die over last er bij hoort." Guiljam laat niet snel een machine om vijf uur over rijksweg N61 rijden. „Ik probeer de machines zo in te zetten dat ze niet tijdens de spitsuren naar een volgend perceel moeten rijden. Af en toe is het echt niet te voorko men. Dan moeten automobilisten niet hun middelvinger opsteken, maar beseffen dat ook wij gewoon ons werk doen." Guiljam hoopt voor de kerst alle bieten te hebben gerooid, zodat de riem er even één of twee weken af kan. De eerste weken van het nieu we jaar is Guiljam-Hoek nog zeker druk bezig met het zaaien van de laatste wintertarwe. SAS VAN CENT - Het centrum voor maatschappelijke opvang De Lage Flancken in Sas van Gent krijgt een speciale speelplaats voor kinde ren, een Woezel Pip Tovertuin van de Guusje Nederhorst Founda tion. De speeltuin kan worden ge bouwd dankzij een gift van 12.000 euro van de serviceclub Ladies' Cir cle Zeeuws-Vlaanderen. Een che que met dat bedrag is gisteravond in restaurant Bottles in Sas van Gent overhandigd. De Lage Flancken biedt onderdak aan zowel alleenstaanden als volle dige gezinnen die in een ernstige crisis zitten en huis en haard zijn kwijtgeraakt. De subsidies die de instelling ontvangt, zijn gericht op volwassenen en niet voor kinde ren. In De Lage Flancken wonen wél kinderen. Om de jongste be woners iets te kunnen bieden, is het centrum aangewezen op spon sorgelden en donaties. Ladies' Circle Zeeuws-Vlaanderen heeft gisteren dus een fikse bijdra ge geleverd. Het geld is ingezameld met het door ruim 250 mensen be zochte 'jaren 1970-1980 discofeest Hits 4 Kids' in november. De Guus je Nederhorst Foundation die de tovertuin levert, is door Kane-zan- ger Dinand Woesthoff opgericht na de vroege dood van zijn vrouw Guusje Nederhorst. Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari! De nieuwe rooimachine is uitgerust met oppelwielen: cichorei gaaf boven de grond brengen. een half dozijn naar elkaar gerichte stalen wielen, die de foto's Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 50