Vredestraat in Sas van Maakt de prijs voor u het verschil? Garage en huis maken plaats voor brede school 22 Collega Dancefeest Jazz-a-Delic beleeft begin april al negende editie in Snowbase De eerste sociale huurwoningen van Zeeuws-Vlaanderen kunnen weer tientallen jaren mee. Ze zijn populair. De maandhuur (plusminus 640 euro) valt binnen de huurtoeslaggrens. Kerstsoos Caritas in Clinge almanak Kies ook voor 3 jaar energie bij DELTA DELTA, voordelig en dichtbij. woensdag 15 december 2010 Het huis ligt al tegen de vlakte. Een kraan is druk bezig ook de voormalige garage met beleid tegen de vlakte te werken. foto Peter Nicolai biervliet - De voormalige garage en bijbehorend woonhuis aan de Braakmanlaan in Biervliet liggen bijna tegen de grond. De bouw van een brede school kan na sane ring van het terrein beginnen. Onderzoek heeft al uitgewezen dat er pak's (polycyclische aromati sche koolwaterstoffen) op enkele plaatsen in de grond zitten. Het schoonmaken van de grond en een archeologisch onderzoek kun nen naar verwachting rond maart volgend jaar worden afge rond. Als de omwonenden en andere be langstellenden op de hoogte zijn gebracht, kan het terrein verder bouwrijp worden gemaakt. Na de schoolvakantie moet de spa voor de nieuwe brede school, compleet met gymzaal en ruimte voor de bi bliotheek, dan de grond in. Een jaar later, augustus 2012, moeten leerlingen van openbare basis school De Maatjes én rooms-katho- lieke school De Komme naar de nieuwe school kunnen. Tot nu toe is nog niet duidelijk of onder het dak van het nieuwe gebouw één of twee scholen worden gevestigd. Een enquête onder ouders wees eerder uit dat de meerderheid van de Biervlietse bevolking geen moeite heeft met de vorming van één school. Volgens een woord- -voerder van de gemeente overleg gen besturen van LeerTij (De Maat jes) en Kapriom (De Komme) nog over de opzet van de nieuwe school. LeerTij is al een samenwer kingsverband van openbaar en christelijk onderwijs in Midden- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. terneuzen - Het grootscheepse dancefeest Jazz-a-Delic krijgt een vervolg in het Terneuzense skicen trum Snowbase. De achtste editie vond daar oktober dit jaar plaats. De negende editie volgt al snel, op zaterdag 9 april. De organisatie hoopt weer zo'n 1200 feestgangers te mogen verwel komen. „Afgelopen editie was een groot succes. We hebben veel com plimenten gekregen en kregen veel verzoeken om snel weer een groot feest te organiseren", ver- EERSTE SOCIALE HUURWONINGEN door Harmen van der Werf Of Woongoed Zeeuws- Vlaanderen het op nieuw zou doen, durft sectormanager vast goed Pol van de Vijver niet te zeggen. Het is ook niet niks om zes miljoen euro te investeren in welgeteld 41 oudere huurwonin gen. „Maar", stelt Van de Vijver tevreden vast, „het resultaat mag er zijn." Hij is niet de enige. Joop van Hecke, vicevoorzitter van stichting Heemkundige Kring Sas van Gent, gidst nogal eens mensen door Sas van Gent. Hij neemt de Vredestraat - waar de 41, in stijl opgeknapte huizen staan - voortaan zeker mee in zijn stadswandelingen. „Het is prachtig geworden. Alles is tot in detail ge restaureerd. Het metselwerk, de boeiboorden, de knipvoegen. De Vredestraat is echt een aanwinst voor Sas van Gent." Van Hecke kent de straat nog van vroeger. Zijn vrouw Nancy is er zelfs geboren. Ze heeft er tot haar vijfde gewoond. „Mijn oma woon de er ook." De Vredestraat was een 'typische volksstraat', weet Van Hecke. „Bewoners zaten bij mooi weer buiten, om gezellig wat te keuvelen. Met de opkomst van de tv, begin jaren zestig, was dat af gelopen." Een ander gebruik was toen al lang verleden tijd, het vetmesten van varkens in schuurtjes in de achtertuinen. „Je moet weten dat de Vredestraat rond 1922 is ge bouwd voor arbeiders. Na de Eer ste Wereldoorlog bestond een groot tekort aan woningen. Arbei ders hadden het niet breed. Om dat ze te weinig verdienden om vaak vlees te kopen, hielden ze var kens. Voor de slacht." De Vredestraat is nu bijzonder, maar was dat zo'n negentig jaar ge leden bij de bouw ook. Het was sinds 1901, dankzij de Woningwet, mogelijk sociale huurhuizen te bouwen. In grote steden ontston den direct allerlei initiatieven. Zeeuws-Vlaanderen bleef achter, tot de Vredestraat werd gebouwd op een aparte plek. Van Heclce: „Net buiten de oude vesting van Sas, tussen het later afgebroken bolwerk Zeelandia en het nog be staande bolwerk Generaliteit." Hij kent nog een ander aardig feitje. „Zes woningen, twee-onder-één- kappers, waren bestemd voor voor mannen, en de rijtjeswoningen voor arbeiders." Ze zijn nog altijd herkenbaar in het straatbeeld. „Het socialistische Vooruit liet de rijtjeshuizen bouwen", diept Van de Vijver op, „en de liberale wo ningbouwvereniging Sas van Gent de zes andere." De opknapbeurt van de Vrede straat die anderhalfjaar heeft ge duurd, maakt onderdeel uit van een groter programma om Sas van Gent een impuls te geven. Van Hecke denkt dat dit voor de Vrede straat goed is gelukt. „Er wonen ook weer jonge gezinnen." klaart Kevin Tanghe van Jazz-a-De- lic. Bij het opzetten van de negen de editie neemt de organisatie een aantal kritiekpunten mee. Klach ten waren er vooral over het ge drag van de beveiligingsmensen, de overvolle toiletten met lange wachtrijen tot gevolg, het donkere balkon en de relatief lege main- room. Jazz-a-Delic werd jarenlang in het Scheldetheater in Terneuzen ge houden, maar dat werd te klein. Snowbase kan meer mensen aan. De Vredestraat rond 1922, kort na de bouw. Achterin de straat is nog een deel van het bolwerk Zeelandia te zien dat later helemaal is afgebroken. Links zes luxere woningen van de liberale woningbouwvereniging Sas van Gent, de rijtjeshuizen zijn gebouwd in opdracht van de socialistische woningcorporatie Vooruit, reproductie Joop van Hecke clinge - Caritas in Clinge houdt morgen een kerstsoos die zich spe ciaal richt op de 60-plusser. Er is een gevarieerd programma met onder meer muziek en film. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Voor deze bijeen komst wordt een eigen bijdrage van 2 euro gevraagd. Aanvang 14.00 uur in Malpertuus. Tip? redactie@pzc:nl De fotograaf van deze krant werkt al jaren op een ander eiland dan de verslaggever. En ook voor de Terneu- zenaar een functie aan de voor hem 'vreemde' kant van de Westerschelde bekleedde, zagen de twee elkaar nau welijks. Ander werkgebied, andere contacten. Maar goed, via kanalen als Twitter volgen de twee elkaar wel. Om praktische redenen draaide de fotograaf zondag een dienst op de Bevelanden. Bij een klus in Goes trof hij twee journalisten. Hij begon een vlotte babbel met de camerajourna list van Omroep Zeeland en wendde zich ook even tot die lange gozer die naast hem stond. „Zo", besloot hij. „Nu ga ik mijn collega eens zoeken." De Terneuzenaar hielp hem op weg. „Dat ben ik, beste man." Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 48