Iman Padmos koestert 241 zeeland Haringman wil Waterstad stil laten leggen Oplossing voor recreatief vissen in combinatie met aalbeheerplan Ingrijpen RvS in Goese Schans gevraagd Zeeuwse Mannen van Papier treden op in Diekhuus BUURTSCHAPBEWONERS Elke kern op Schouwen-Duiveland heeft z'n eigen sfeer. In deze serie vertellen mensen hoe ze dit ervaren. woensdag 15 december 2010 door Adri Klinkenberg en Frank Balkenende GOES - Haringman Betonwaren wil dat de Raad van State de bouw van de eerste fase van Waterstad Goese Schans stillegt. Vorige week verschenen daar de heistellingen voor de bouw van 112 woningen. Waterstad Goese Schans is een nieuwe woonwijk die op het be staande havenindustrieterrein in Goes moet verrijzen de komende vijftien tot twintig jaar. Haringman Betonwaren, dat op termijn zou moeten worden ver plaatst voor woningbouw, wil zijn bedrijfsbelangen zeker stellen. Het bedrijf vecht het bestemmingsplan aan en heeft de Raad van State nu ook gevraagd de bouw stil te te leg gen in de eerste fase (het Goese Diep), temeer omdat voor dat deel de plannen zijn bijgesteld. Deze herziening was volgens de projectontwikkelaars nodig omdat een aantal woningen anders wordt gebouwd dan in het bestemmings plan Goese Schans was vastgelegd. De gemeenteraad zag zich genood zaakt deze herziening goed te keu ren, omdat de woningen anders moeilijk zijn te verkopen. Zo is onder meer een aantal kade woningen aan de zijde van de Houtkade verkleind en daardoor voor een lagere prijs in de markt msmmsasmmm gssss® MIDDELHARNIS - Het Zeeuwse dich terscollectief 'Mannen van Papier' treden vrijdagavond op in Het Diekhuus in Middelharnis. Het collectief wordt gevormd door Ian J. B. Kuipers, André van der Veeke, Thom Schrijer en Wim Hofhaan. „Het is echt wel wat meer dan voorlezen uit eigen werk", zegt Kuipers. Volgens hem hebben 'De Mannen van Papier' gemeen dat zij graag spelen met taal, maar dat zij verschillen in de manier waarop. Het speciaal door beeldend kunstenaar Ko de Jonge ontworpen decor speelt een be langrijke rol in het revue-achtig ka rakter. Aanvang 20.30 uur. gezet. Dat heeft geleid tot concrete verkopen. Inmiddels is 65 procent van de wo ningen in de eerste fase verkocht danwel serieus in optie. Haringman zit vierhonderd meter van het Goese Diep. Op termijn schuift de woningbouw langzaam richting het bedrijf. Dat vreest dan strengere milieunormen. Overi gens kan dat worden opgelost met tijdelijke ontheffingen. De zogeheten milieugebruiksruim te kan dan voor een bepaalde pe riode worden vergroot, zodat trans formatie van bedrijventerrein naar woonwijk mogelijk is, zonder dat bedrijfsbelangen in de knel ko men. Volgens woordvoerders van de ge meente Goes gaat de herziening van Goese Diep om peanuts. 'Wo ningen en wegen worden wat ver schoven of tegen elkaar uitgewis seld'. Het aantal geplande huizen van 450 blijft gelijk. De woordvoerder van Haringman zei gisteren dat dat nog moet wor den bewezen. De Raad van State doet eind dit jaar uitspraak over de gevraagde stillegging. Tegelijkertijd wordt uit spraak gedaan over de bezwaren te gen het bestemmingsplan, die ook door inwoners van het Goese Meer zijn ingediend. door Luc Oggel GOES - Zeeuwse recreatievissers die hun hobby met staandwant of fuiken uitoefenen, kunnen dat on der voorwaarden blijven doen. Als gevolg van het aalbeheerplan dat op 1 januari in werking treedt, was het aanvankelijk verboden om met ingang van die datum recrea tief te vissen met vaste vistuigen in de kustwateren en de visserijzo ne. Er zouden namelijk wel eens palingen in de fuiken of staand want kunnen komen. Het aange kondigde verbod leidde tot veel protest, waarop de toenmalige mi nister Gerda Verburg de Groning door Marijke Vael Ze komen er niet vaak. Meestal eens per jaar om de aangekoekte algen van de grafstenen van hun voorouders te boenen. Desal niettemin betekent de kleine, eeu wenoude grafheuvel, pal naast hun boerderij aan de Hoogen- boomseweg, veel voor Iman Pad mos en zijn vrouw Hennie. „Onder die verweerde stenen lig gen mijn voorouders. Dat is een van de redenen dat ik hier het lief ste wil blijven wonen tot ik sterf Het is een gevoel." Een gevoel dat ook doorklinkt in de zangerige wijze waarop de 75-ja- rige oud-landbouwer en techneut de naam van zijn woonplaats Brie- pe uitspreekt, met een wat langge rekte ie. Het is duidelijk. Hij hoort bij de buurtschap Brijdorpe en om gekeerd. Want niet alleen Iman is hier gebo ren en getogen, ook een aantal ge neraties Padmos voor hem. Alle maal gezinnen waar de eerstgebo ren zoon Iman werd genoemd en de boerderij voortzette. Die naamstraditie doet nog steeds opgang, maar Iman was de laatste Padmos die de akkers rondom de boerderij bewerkte. „Ik heb de ge nen van mijn familie van moeders kant. Ik ben meer techneut dan boer." Daarom begon Iman in de jaren zestig ook tractoren te verhande len terwijl hij, sinds de waters noodramp, samen met zijn vader het akkerbouwbedrijf runde. „Mijn vader had daar eerst moeite mee. Hij zei: 'Je kunt maar één ding goed doen'. Daar had hij gelijk in." Iman vertaalde die wijsheid door in de jaren tachtig te stoppen met het boerenbedrijf dat hij inmid dels had overgenomen. Hij richtte zich helemaal op de verkoop en re paratie van tractoren van het Oos tenrijkse merk Steyr. „Later kwa men daar ook scheepsmotoren bij." Inmiddels is zoon Iman Padmos se gedeputeerde D. Hollenga op dracht heeft gegeven om met een advies te komen waarmee de re creatievissers worden ontzien. Hol lenga is ook portefeuillehouder Na tuur, Visserij en Kennis in het re gionaal College Waddengebied, waar de problematiek ook speelt. In Zeeland gaat het vooral om kustvissers langs de Westerschel- de. Hollenga stelt in zijn advies aan al le gemeentebesturen langs de kust wateren en de visserijzone een vrij stellingsregeling voor van het alge mene verbod. Dat komt er op neer dat de lengte van staandwant per persoon en per adres maximaal uit Brouwershaven, die dit bedrijf voortzet met zijn vrouw Jutta Pad- mos-Ingenerf Steyrmotoren im porteur voor de Benelux. Magazijn en reparatiewerkplaats zijn nog steeds gevestigd op het erf van de boerderij in Brijdorpe. Het zijn niet dezelfde panden die de Iman Padmos aantrof, die zich 5ssmmm honderd meter mag zijn en dat de maaswijdte van fuiken (twee per persoon per adres) minimaal zes centimeter bedraagt. Een combina tie is niet toegestaan. Een andere voorwaarde is dat hob byvissers die van de vrijstellingen gebruik willen maken, dat melden bij het betreffende college van bur gemeesters en wethouders. Die moeten op hun beurt het aantal meldingen jaarlijks aan de minis ter rapporteren. Handhaving kan worden opgenomen in de apv of door politiecontroles. Het voorstel van Hollenga moet overigens nog door de staatssecretaris worden goedgekeurd. in 1831 vanuit Bruinisse in de buurtschap vestigde. „Aan het eind van de 19e eeuw brandde overgrootvaders schuur uit. En tij dens de watersnoodramp van 1953, toen ik hier met mijn ouders woonde, botste een stalen ponton tegen het huis aan. Die was in de Schelphoek los geschoten. Het KELDERTOERNOOI Zin om met jouw team mee te doen aan het eerste Keldertoernooi? Ga naar www.pzc.nl/zeeuwsekelder CULTUUR DICHTBIJ Hedendaagse Titaantjes in collectief Overall. Lees erover in het blog: www.pzc.nl/cultuurdichtbij TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Regionieuws zie je het eerst op www.pzc.nl/schouwen-duiveland Iman Padmos en zijn vrouw Hennie op de kleine, heuvelachtige begraafplaats Start verkoop! Datum: 16 december a.s. Tijdstip: 19.00-22.00 uur Locatie: Dorpshuis te Sryv: i*i fjnjft Voor meer informatie: fi i/ RjmorSQKl -«tóK www.wooneco.nl T 0118 442200

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 40