'baas in eigen huis' niet aangetast Claims voor Delta na bankroet Biovalue Politietop weg Nieuwe situatie mm VEILING commentaar NVJ houdt vast aan sociaal plan bij Omroep 150 tot 200 arbeidsplaatsen verdwijnen naar verwachting in Zeeland door het centraliseren van beheerstaken, zoals inkoop, iet en het runnen van het wagenpark. woensdag 15 december 2010 'In elke gemeente moet in ieder geval een wijkagent aanwezig zijn' Letty Demmers, korpschef Zeeland 18 DECEMBER l in Hotel v.d. Valk te Middelburg Aanvang 14.00 uur |Kijkdgn.: 17 december 15.00-20.00 uur I 18 december 10.00-11.30 uur Registerveilingmeester A.I. Verhage 06-38930733 a hoofdcommissaris, ongewis is wat ze straks nog te vertellen heeft. Toch is Demmers opvallend mild over het opdoeken van het zelf standige korps. Veel zaken kunnen beter centraal worden geregeld, er kent ze. En het geld wat zo wordt bespaard, kan vervolgens worden ingezet om meer agenten op straat te krijgen, volgt ook korpsbeheer der Koos Schouwenaar en voorzit ter Chris Vink van de onderne mingsraad de redenering van de minister. Ze benadrukken dat het lokale gezag, de burgemeester, de bevoegdheid houdt tot inzet van polititie in de gemeente. Pas bij een grootschalig ingrijpen, gaat de rol van de regioburgemeester mee spelen. Demmers hamert er in dat verband op dat alle inspanning in Zeeland de komende tijd gericht moet zijn op 'verankering van de lokale politiezorg'. „In elke ge meente moet in ieder geval een wijkagent aanwezig zijn. De jaar plannen op basis waarvan priori teiten worden bepaald,moeten compleet zijn." Demmers wil de reorganisatie nu ook maar het liefst zo snel mogelijk doorvoeren. „Een korte klap, nu je toch weet waar het naar toe gaat." Schouwe naar en commissaris van de konin gin Karla Peijs daarentegen ver wachten dat de praktische invul ling nog wel eens 'jaren' op zich zal kunnen laten wachten. De har de datum van i januari 2012 is niet Minister Ivo Opstel ten van Veiligheid en Justitie kan het mooi brengen. Er moet meer blauw op straat. Daarom moet de politie reorga niseren. Maar zijn verhaal klopt niet. De voordelen die Opstel ten noemt, zijn vooral van huis houdelijke aard en kunnen ook worden behaald zónder de aan sturing te veranderen. Opstel ten beweert dat hij de band tus sen de politie en het lokaal ge zag wil aanhalen. Dit is echter niet te rijmen met een Tilburg- se 'regioburgemeester' die straks meebeslist over de inzet van agenten in Zeeland. Opstelten had beter eerlijk kun nen zijn. Zeeland gaat er met het vertrek van de politietop keihard op achteruit. Voor zo'n houding zou hier wellicht nog enig begrip zijn. De minister Iaat Zeeland achter met de gebakken peren: een flink banenverlies. En met de angst dat deze provincie straks alleen nog geografisch bestaat. meer. dan een wetswijziging, zegt Schouwenaar. Pas daarna zal dui delijk worden hoeveel arbeidsplaat sen precies verloren gaan en wie in die molen zitten." De ondernemingsraad (OR) heeft daar weinig vat op, aldus Vink. De vorming van een nationale politie is immers een politiek (democra tisch) besluit. De OR wil daarente- hen proberen nieuwe werkgelegen heid in de vorm van een centrale dienst naar Zeeland te halen. a.s. weekend fT (vrijdag 17-12 c/m maandag 21-12) Dickens-Kerstmarkt in Grote Kerk Veere 4 dagen genieten van unieke sfeer. Attentie: Omdat "slechts" 750 bezoekers tegelijk in de Grote Kerk mogen, is elke dag in 3 toegangsblokken verdeeld. Zie hiervoor grote adv. a.s. donderdag in dezekrantofwww.kerstmarktveere.nl EEMSHAVEN - Het energieconcern Delta wordt bedolven onder de claims nadat het maandag besloot het faillissement van dochter Bio value aan te vragen. De biodieselfa- briek uit de Eemshaven werd giste ren failliet verklaard. De 27 werkne mers staan op straat. Een van de claims komt van een Oekraïense boerencoöperatie en het zou om een bedrag van liefst 400 tot 500 miljoen euro gaan. Delta heeft deze claim deze week zelf genoemd in gesprekken met het personeel. De Oekraïense coöperatie zegt een vijfjarig con tract voor de levering van 200.000 ton koolzaad per jaar te hebben. Ook Glencore, wereldwijd de grootste grondstoffenhandelaar, heeft een claim. Andere claims komen van Sunoil uit Emmen en \Vaste4Energy uit Amsterdam. Beide partijen waren in de markt voor de overname van Biovalue. Sunoil zegt een door bei de partijen getekend koopcontract te hebben en wil de koop nu via een rechtbankprocedure afdwin gen. \Vaste4Energy voelt zich aan het lijntje gehouden. Het bedrijf claimt nu 25 miljoen euro. Overi gens is \Vaste4Energy nog steeds van zins om Biovalue zo snel mo gelijk over te nemen. OOST-SOUBURG - De journalisten vakbond NVJ gaat opnieuw met de directie van Omroep Zeeland praten over een sociaal plan. Mare Visch, secretaris omroep van de NVJ, voelt zich daarvoor ge sterkt na een gesprek dat hij giste ren had met leden van zijn bond bij Omroep Zeeland. De stelling van de NVJ is dat on der de reorganisatie die de directie wil, een met de vakorganisaties overeengekomen sociaal plan moet komen. Afspraken met de ondernemingsraad maken zo'n plan niet overbodig. Ook niet als, zoal de directie volhoudt, geen ver lies van banen aan de orde is. Groningen Leeuwarden Alkmaar Zwolle Zaanstad Almere Hilversum Apeldoorn Utrecht Den Haat Arnhem Nijmegen 's-Hertogen bosch Middelbare Eindhoven Willem Adriaansens n Veiligheid en Justitie Burgemeesters, korpschefs en hoofd officieren van justitie beslissen samen over het veiligheidsbeleid in de politieregio. 1 politieregio met 10 gebieden 1 Noord-Nederland 2 Oost-Nederland 3 Flevoland-Utrecht 4 Noord-West-Holland 5 Amsterdam 6 Haaglanden 7 Rotterdam-Rijnmond 8 Zeeland-West-Brabant j 9 Oost-Brabant 10 Limburg Er komt één landelijk politiekorps. De vijfentwintig regiokorpsen, het KLPD en voorziening tot samenwerking Politie Nederland gaan op in dit landelijke korps. Zeeland en West-Brabant (tot en met Tilburg) worden één politieregio. Eén korpschef. Beleid op basis van nationale kaders en prioriteiten. Regioburgemeester (voor Zeeland: Tilburg) bepaalt wat politie moet doen als burgemeesters en hoofdofficier van justitie in de regio er niet uitkomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 3