261 zeeland In Middelburg 'Onteigening is Dronken kapitein vast Kennisgeving gedeeltelijke herziening Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 en eerste wijziging provinciale ruimtelijke verordening Zeeland WATERDUNEN Landeigenaren verbitterd over woensdag 15 december 2010 Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat de ontwerpen voor een gedeelte lijke herziening van het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 en de eerste wijziging van de provinciale ruimtelijke verordening Zeeland (PRV) ter inzage liggen. De aanleiding voor beide ontwerpen is de Omgevingsbalans en de antwoordnota PRV die provinciale staten op 9 april 2010 hebben vastgesteld. De ontwerpen gaan over diverse onderwer pen in het landelijk en het stedelijk gebied van de provincie Zeeland. Deze onderwer pen worden hierna globaal omschreven: Het gebruik van voormalige stortplaatsen; Tijdelijk gebruik van een terrein als luchthaven en vestiging van luchthaventerreinen ten behoeve van het algemeen belang; Het beleid voor lawaaisporten en gemotoriseerde luchtsporten; Mogelijkheden voor binnendijkse aquacultuur; Glastuinbouw aansluitend aan het bestaande concentratiegebied bij Sirjansland; Aanpassing van het beleid voor intensieve veehouderij; Aanpassing van het beleid voor de huisvesting van seizoensgebonden arbeiders; Het woningbouwbeleid in reLatie tot de bevolkings- en woningbehoefteprognose; Het wonen in het landelijk gebied; Een beperkte aanpassing van het principe van verevening; Een beperkte aanpassing van het beleid ten aanzien van nieuwe economische dra gers; Het beleid voor bedrijventerreinen; Aanpassing van het beleid voor energieopwekking in het landelijk gebied gericht op een project bij het kassencomplex in de Eerste Bathpolder te Reimerswaal; Aanpassing van het beleid voor detailhandel in relatie tot de skihal bij Terneuzen. De ontwerpen .liggen vanaf 16 december 2010 tot en met 26 januari 2011 ter inzage in het gebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Desgevraagd kunnen de stukken ook buiten kan tooruren worden ingezien. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via telefoon nummer 0118-631968 of 01 18-631909. De ontwerpen liggen in de bovengenoemde periode tevens ter inzage in: Het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee op maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur. Het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2 in Thoten van 8.30 - 16.30 uur. Het gemeentehuis van Middelburg, Kanaalweg 3, op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur; op donderdag tevens tot 20.00 uur. Het gemeentehuis van V'eere, Traverse 1 te Domburg op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur; op donderdag tevens tot 19.00 uur. Het stadhuis van Vlissingen, Paul Krügerstraat 1 te Vlissingen, op werkdagen 8.30 - 12.00 uur; op donderdag tevens van 16.00 - 19.00 uur. In de middag kunnen stukken uitsluitend na telefonische afspraak worden ingezien (telefoon: 0118-687000). Het stadskantoor van Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes van maandag tot donder dag van 8.30 - 17.00 uur; op donderdag tevens tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle op maandag en woensdag van 9.00 - 16.00 uur; op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur; op donder dag tevens van 17.00 - 20.00 uur; tevens op dinsdag- en donderdagmiddag, uitslui tend op afspraak (telefoon: 0113 - 333110). Het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur. Het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur; op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en tevens op maandagavond vanaf 18.30 uur, uitsluitend op afspraak (tele foon: 0113-377377). Het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. Het gemeentehuis van Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg, op maandag, dinsdag, don derdag en vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en op woensdag van 8.30 - 16.00 uur; De balies Ruimte, milieu en bedrijven in het stadhuis van de gemeente Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 6 te Terneuzen, op maandag van 13.00 - 17.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 en op vrijdag van 9.00 - 20.00 uur; De gemeentewinkel van Hulst, Grote Markt 26 te Hulst, op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, op dinsdag van 9.00 - 12.00 uur en op woensdag van 9.00 - 20.00 uur. Ook kunt u de ontwerpen inzien via www.zeeland.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl Vanaf 16 december 2010 tot en met 26 januari 2011 kan een ieder schriftelijk zienswij zen over de ontwerpen ter kennis van provinciale staten brengen. Uw brief richt u aan: Provinciale staten van Zeeland Directie RMW Postbus 165 6330 AD Middelburg In uw brief neemt u tenminste op: naam adres handtekening en uw opmerkingen over het ontwerp Omgevingsplan en/of de ontwerp verordening. In plaats van toezending per brief kunt u, gedurende de hierboven gènoemde termijn, uw opmerkingen langs elektronische weg insturen. Op de website www.zeeland.nl kunt u daartoe een formulier invullen en verzenden. Over de herziening van het Omgevingsplan kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. JShiill Provincie Zeeland oor mondelinge zienswijzen, een mondelinge toelichting of een kopie van ter inzage gelegde stukken kunt u bellen met telefoonnummer 0118-631968 of 0118-631909. Suze de Hullu kijkt uit over de Oud Breskenspolder. Waar nu nog schapen schijnen. Een prestigeobject wil hij Wa terdunen niet noemen, maar volgens gedeputeerde Marten Wiersma heeft Zeeland wel een naam te verliezen in Den Haag. „Daar zijn ze verrast over de manier waarop wij hier integrale projecten neerzetten." Wiersma wijst erop dat Waterdunen kust- versterking, recreatie en ecologie combineert. „Ik vind dat we er trots op moeten zijn dat in Zee land zulke dingen mogelijk zijn." Mocht Waterdunen er niet ko men, dan verliest Zeeland die repu tatie als 'gebiedsregisseur', geeft hij aan. En als Provinciale Staten vrij dag besluiten nog geen onteige ningstoestemming te vragen, dan zou het zo ver best eens kunnen komen. „Ik heb eerder aangegeven dat het Rijk in dat geval mogelijk haar bijdrage van 18 miljoen euro intrekt. Bovendien stel je een be sluit dan uit tot na de verkiezin gen. Daarmee komt de deadline, 2014, in gevaar." Natuurlijk kent Wiersma de ver wijten die hij keer op keer krijgt. Hij houdt vol dat de provincie wei nig te verwijten valt. „Natuurlijk, bij grote projecten waar zoveel mensen bij betrokken zijn, wor den wel eens fouten gemaakt. Maar wij gaan zorgvuldig en in al le redelijkheid te werk. En daarbij streven we echt naar maatwerk." Dat het niet opschiet met de grondverwerving, wijt hij aan ver schillende zaken. „De grondeigena ren hebben te hoge verwachtingen van de waarde van de grond." Ook sociale druk speelt een rol, meent Wiersma. „Als je hele directe om- TERNEUZEN - De waterpolitie heeft in de nacht van maandag op dins dag op de Westerschelde bij Ter neuzen een 41-jarige kapitein uit Sint-Petersburg gearresteerd, nadat zijn schip, de RMS Libava uit Beli ze, was vastgelopen. De gezagvoer der was dronken. Hij had 1,9 pro mille alcohol in zijn bloed. Maxi maal 0,5 promille is toegestaan. De RMS Libava was met schroot onderweg van Antwerpen naar En geland en strandde maandagavond omstreeks half elf Sleep- en ber gingsbedrijf Multraship en collega sleepdienst URS hebben het schip rond half zes gisterochtend vlotge- trokken, waarna het ten anker moest gaan bij Vlissingen. Multraship en URS moesten maan dagavond al eerder in actie komen. De Avonborg raakte stuurloos op de Westerschelde, nadat de motor was uitgevallen. Het vrachtschip is door een sleper naar de Put van Terneuzen gebracht, waarna het gisterochtend voor reparatie naar Antwerpen is gesleept. Directie Ruimte, Milieu en Water

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 32