Opvang van dieren moet beter worden Tholen is mooi, maar 241 zeeland Begin 2011 concretere plannen voor oppepper Campagne voor veilig verkeer door scholieren Dieren vaak op verkeerde plek TOERISME EN RECREATIE De gemeente Tholen wil meer toeristen trekken. Die moeten ook nog eens langer blijven en meer geld uitgeven. Maar zijn die ambities wel realistisch? Een paar experts denkt van wel. Toeristische plannen woensdag 15 december 2010 door Maurits Sep VLISSINGEN - Een slang hoort niet in de vogelopvang, een egel niet in het dierenasiel. Om de opvang van dieren op Walcheren te verbeteren werken de gemeenten Middel burg, Vlissingen en Veere en de drie dierenopvangen in het gebied aan nieuwe afspraken en betere voorlichting. Ambtenaren van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen overleggen momenteel met verte genwoordigers van de drie grote dierenopvangen op Walcheren: het Dierenasiel Walcheren, reptie lenzoo Iguana in Vlissingen en vo gel- en zoogdierenopvang De Mik ke in Middelburg. Bestuurlijk is er vanuit de colleges van B en W nu nog geen bemoeienis, zegt wethou der Marin de Zwarte van Vlissin gen. Eén van de onderwerpen waar over wordt gesproken is de vraag welke dieren waar worden ge bracht. Het komt nog steeds voor dat men sen met reptielen naar De Mikke gaan. „We vangen soms ook knaag dieren op zoals fretten en cavia's. Die horen hier eigenlijk niet thuis, maar we willen ook niet zomaar door Raymond de Frel 'S-HEERENHOEK - Kimmo Pankow van restaurant De Korenbeurs in 's-Heerenhoek heeft gehoord dat er in de gemeente Borsele wel twintig bed breakfastvoorzienin- gen zijn. „Maar ik kan er nog geen vier opnoemen", zei hij gistermid dag tijdens de Borsele Borrel in zijn etablissement. Dat moet anders, door samen te werken, vindt hij. En met hem tal van andere ondernemers uit de Zak van Zuid-Beveland. Zij gaan de komende maanden aan de slag in vijf groepen, die zich richten op de thema's energie, een facilitair netwerk voor wandelaars en fiet sers, informatievoorziening en pro motie, toeristische productontwik- door Rob Paardekam dieren weigeren", zegt Coby Lou- werse van de vogel- en zoogdieren- opvang. Volgens Louwerse wordt ook ge sproken over de opvang van in be slag genomen dieren. Daarbij gaat het erom of dieren opgevangen worden en door wie. De Zwarte: „We hebben een wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. We willen dat wel zo veel mogelijk op Walchers niveau regelen, dus inclu sief De Mikke en Iguana. Ook al omdat er steeds vaker aparte soor ten dieren gevonden worden. Het zijn zeker niet meer alleen honden en katten." Uit de gesprekken moet bijvoor beeld duidelijk worden welke op vang in welke situatie het eerste aanspreekpunt wordt. Dat moet voorkomen dat dieren nog steeds naar de verkeerde plek worden ge bracht. De kosten van de opvang maken nu geen deel uit van de besprekin gen. Alle Walcherse gemeenten be talen nu mee aan het Dierenasiel. De gemeente Veere deed dat lange tijd niet, maar inmiddels wel. Die gemeente heeft besloten bij te dra gen in de kosten voor de bouw van een nieuw asiel aan de Poor- "tersweg in Vlissingen. In een poging meer toeristen naar het eiland Tholen te ha len, gooit de gemeente er maar weer eens een plan te genaan. Dit keer wordt een zogeheten toeristisch ontwikke lingsplan opgesteld. „Het is prach tig, hoor, al die plannen", stelt Art hur van Disseldorp. „Maar in mijn ogen is het tijd voor daden." Van Disseldorp is regiomanager bij de Recron, de vereniging van re creatieondernemers. Volgens hem heeft Tholen volop mogelijkheden om meer toeristen te trekken. Tot nu toe zijn ze echter nauwelijks be nut. „Met name op het gebied van promotie is nog een wereld te win nen. Tholen is een prachtig eiland, met fraaie natuur, maar bijna nie mand weet het." Om de promotie te verbeteren, hebben zeven Thoolse camping houders een jaar geleden de Sa menwerkende Recreatie Tholen (SRT) opgericht. Die organiseerde eerder dit jaar een persdag, met als meest aansprekende resultaat een groot verhaal in de Telegraaf over het eiland. Verder werd de in Tho len geboren Marjon de Hond ge strikt als ambassadrice. „Maar ja, kort daarna stopte ze als weer vrouw", zegt SRT-penningmeester Emile Hirdes. „Dat neemt niet weg dat ze nog lange tijd bekend zal blijven en een mooi uithang bord voor ons kan zijn. Het afgelo pen jaar hebben we nog geen ge bruik van haar gemaakt, maar wat niet is, kan nog komen." Ook Hirdes denkt dat Tholen in staat moet zijn om meer toeristen te trekken. Daarbij moet volgens hem niet alleen aan heel grote plannen gedacht worden. Een klei ne investering kan al grote resulta ten hebben. „Je kunt hier schitte rend duiken, maar dan hoor je van de onderwatersportbond dat het ontbreekt aan een douchegelegen heid. Als we daar nou eens voor zorgen, trekken we wellicht veel meer duikers." Daar is Van Disseldorp het roerend mee eens. Vol gens hem moet het duik- toerisme één van de pijlers van toeristisch Tholen worden. „Daar liggen kansen. En dat geldt natuur lijk ook voor de vijftigplussers. Voor hen is Tholen bij uitstek ge schikt. En laat die groep de komen de jaren nou alleen maar groter worden. Nog meer kansen, dus. De wens om meer toeristen te trek ken is echt niet onrealistisch, maar er moet wel worden samenge werkt. Als ieder clubje zijn eigen ding doet, lukt het niet." Daar zijn ze bij de SRT van door drongen. Daarom hebben ze sa- keling en een bredere invulling van landbouwbedrijven. Die verga dersessies leiden over een paar maanden tot plannen, die onder de noemer Energiek Borsele vallen. Pankow, Robbert Northolt en Mar co van Sabben riepen het project Energiek Borsele in het leven, om dat zij vinden dat ondernemers kansen laten liggen om de Zak van Zuid-Beveland op toeristisch vlak uit te buiten. Energiek Borsele moet een aanzet zijn om samen de schouders er onder te zetten, in plaats van elkaar te beconcurreren. Daarbij krijgen de initiatiefnemers steun van onder meer NV Econo mische Impuls Zeeland, Hoge school Zeeland en de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Ver keer in Breda. Huisjes van ontwerper Piet Boon op de Speelmansplaten, foto Willem Mieras door Rob Paardekam THOLEN - Leerlingen uit de derde klas van het Westerpoort College en het Calvijn College in Tholen starten donderdag met een ver- keersveiligheidscampagne. De campagne maakt deel uit van een project waarin de scholieren aan de slag zijn gegaan met het on derwerp verkeersveiligheid. Ze ke ken onder meer naar een film over hun eigen route van huis naar school, die met de verborgen came ra was gemaakt. De leerlingen kwa men tot de conclusie dat veel jon geren zich niet voldoende bewust zijn van de gevaren in het verkeer. menwerking gezocht met onder meer middenstanders en onderne mers. Dat heeft er volgens Hirdes al toe geleid dat er één gezamenlij ke activiteitenkalender komt. „Tot nu toe hadden we er wel vijf." Hirdes is blij dat de gemeen te op de kar springt door een toeristisch ontwikke lingsplan op te stellen. De SRT stelt zelfs vijftienduizend euro be schikbaar, zodat meteen kan wor den begonnen. De gemeente zal dat geld - dat ze nu zelf bespaart - later inzetten voor de uitvoering van het plan. Het idee is om elke kern op basis van zijn kenmerken en kwaliteiten een thema te geven. Al die the ma's worden verbonden tot één to taalproduct, dat op de toeristische kaart kan worden gezet. Voor Sint- Maartensdijk is het waarschijnlijk niet moeilijk te raden wat het the ma wordt: Oranje. De Smalstad is sinds kort immers een officiële oranjestad. Daar verwacht ieder een overigens erg veel van. De ge meenteraad vindt unaniem dat het hele 'oranjegebeuren' een rol moet krijgen in het toeristische ontwikkelingsplan. Ook Van Dis seldorp is positief. „Als het goed wordt aangepakt, komen er waar schijnlijk veel koningshuisliefheb bers, die anders nooit naar het ei land Tholen zouden komen." Bij Sint-Maartensdijk komt een nieuw vakantiepark (Wulpdal) en wellicht een grote jachthaven. Va kantiepark De Pluimpot breidt uit. Op de Speelmansplaten aan de Oesterdam komt een park met huisjes van ontwerper Piet Boon. Binnenkort komen er in heel de ge meente bordjes die verwijzen naar de toeristische trekpleisters. De VW verhuist naar de Markt in Sint-Maartensdijk. Daarin komt te vens een klein oranjemuseum. Tholen-stad moet op termijn een officiële vestingstad worden. Cijfers bevestigen dat vermoeden. Ruim eenderde van alle verkeers slachtoffers in Zeeland is tussen de 12 en 24 jaar oud. Om jongeren te wijzen op hun ge drag hebben de leerlingen van bei de scholen materialen gemaakt waarmee ze leeftijdsgenoten en an dere weggebruikers een spiegel wil len voorhouden. Met dit materiaal gaan ze de komende weken ook daadwerkelijk campagne voeren. Startend vanuit de scholen zullen alle kernen worden bezocht. Komende donderdag wordt in het Westerpoort College de aftrap ge geven voor de campagne. Wethou der Kees van Dis is daarbij. KELDERTOERNOOI Zin om met jouw team mee te doen aan het eerste Keldertoernooi? Ga naar www.pzc.nl/zeeuwsekelder RUDE STATS Leuke voetbalweetjes, opvallende statistieken: Rude Stats baart opzien. www.pzc.nl/blog TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto WOONE Start verkoop! Datum: 16 december a.s. Tijdstip: 19.00-22.00 uur Locatie: Dorpshuis te Grijpskerke (Kerkring 1) Voor meer informatie: www.wooneco.nl T 0118 442200 fflmarsaki

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 30