'Veiligheid voor burgers staat centraal' Principe Vlaketunnel giat weer twee nachten dicht Columnistenonderzoek L c 1 PZC Huidige situatie woensdag De krant 5 weken voor 15 euro! NATIONALE POLITIE Het Zeeuwse politiekorps houdt op te bestaan. Er komt één landelijk korps met een regio Zeeland/Brabant. Vol gens minister Ivo Opstelten heeft dat legio voordelen. woensdag 15 december 2010 door Ernst Jan Rozendaal Ik wou dat ik Maikel Harte was. Zijn columns zijn leu ker dan die van mij en hij ziet er ook nog eens beter uit. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek dat de PZC onlangs heeft laten uitvoeren naar de po pulariteit van de columnisten. Harte is met afstand de winnaar. Zijn column wordt het best gele zen en krijgt het rapportcijfer 7,7. Ik zit daar een vol punt achter. De lezer vindt de column van Harte origineel, toegankelijk, sympa thiek, leuk, grappig, vernieuwend en optimistisch. Ik mag het doen met 'zakelijk'. Dat 43 procent van de lezers mijn stukjes als kritisch beoordeelt, stemde me wel weer tevreden, tot ik zag dat Harte mij daar met 48 procent ook zijn hie len laat zien. Volgens de lezer is hij links én rechts! Zelfs zijn por tretje wordt beter gewaardeerd (7,0) dan het mijne (6,5). Het is kortom alsof een ansichtkaart van de ideale schoonzoon is vergele ken met een blauwe envelop van de Belastingdienst. De onderzoeksters voelden zich bij de presentatie van de peiling duidelijk opgelaten, omdat ik er zelfbij zat. En elke keer dat ze aan gaven dat een van mijn pennen vruchten 'helaas wat minder scoorde' glimlachte ik als een boer met kiespijn. Politiek en mu ziek, onderwerpen die ik graag aansnijd, vallen nu eenmaal min der in de smaak, troostten ze me. Grappige anekdotes, ontroerende voorvallen, persoonlijke verhaal tjes, die doen het goed. Ik knoopte het in mijn oren. „En?", vroeg een collega, toen ik licht aangeslagen de redactievloer weer betrad. „Laat ik het zo zeg gen", antwoordde ik. „Als mijn zoon met zo'n cijfer uit school kwam, zou ik zeggen dat hij beter zijn best moet doen." Die toer ga ik voortaan op, ook al heb ik het thuisfront ooit beloofd zo min mogelijk over ons gezinsle ven te schrijven. Wekelijks checkt mijn vrouw dit stukje, om me te behoeden voor fouten en ijdeltui terij. Deze heb ik maar eens het huis uit gesmokkeld. Ik heb er wel een echtelijke ruzie voor over om bij het Zeeuwse publiek in het gevlij te komen. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatische betaling van 71,95 per kwartaal (nam) een doorlopend abonnement met betaling per accept van 74,95 per kwartaal m«4) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (psi Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 9910 m/v Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening door Jeffrey Kutterink en Marcel Modde Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 25,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 71,95 (acceptgiro €74,95) Jaar €274,95 (acceptgiro €277,95) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Een landelijk politiekorps moet leiden tot een veili ger Nederland. Minister Ivo Opstelten (Veilig heid en Justitie) is daar heilig van overtuigd, zei hij giste ren tijdens de presentatie van de reorganisatie van de politie. „Wat straks kan en nu niet? Hebt u even?" Opstelten is, zegt hij, in de loop der tijd ('ruim voordat ik minister werd') overtuigd geraakt van de nut en noodzaak van een nationa le politie. „Dat wordt geen landelij ke politie met tien regio's. Het wordt één korps, met tien regiona le eenheden. Er zullen landelijke prioriteiten worden vastgesteld die voor alle regio's gelden." De voordelen zijn volgens Opstel ten legio: één iet- en personeelsbe leid, centrale inkoop, één beleid op het gebied van huisvesting en een gezamenlijke aanpak van inter netcriminaliteit. Volgens hem staat de nationale po litie voor: minder bureaucratie, meer kwaliteit, meer vakman schap en daadkracht op straat. Minder bureaucratie door minder formulieren en vereenvoudigde aangifte. Meer kwaliteit door een organisatie die functioneert als eenheid en die flexibel is. Meer vakmanschap door politie dichtbij de burger, minder bureauwerk voor agenten en goed toegeruste en opgeleide dienders. En meer daadkracht op straat door duidelij ke aansturing van één minister, één korpschef en een duidelijke in zet door een vastgesteld veilig- De PZC g33t zorgvuldig om rnel persoonsgegevens. In ;ft u nadere informatie SCHORE - Rijkswaterstaat sluit van nacht en van vrijdag op zaterdag telkens tussen 22.00 uur en 06.00 uur de Vlaketunnel in de A58 af voor het verkeer in beide richtin gen. Deze afsluitingen worden ge bruikt voor het begin van de kijk- proef naar de oorzaak van het om hoogkomen van het wegdek. Ook wordt in deze periode de nu aanwezige ballast aan de oostzijde geleidelijk verwijderd. Het verkeer wordt in beide richtingen omge leid via de N289 over de Vlake- brug. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. Rijkswaterstaat heeft gisteren de bemaling in de Vlaketunnel her- 25 politieregio's heidsplan. Opstelten: „Kortom: de veiligheid voor burgers en het werk van de agent komen centraal te staan." De leiding van het landelijke korps komt in handen van één korps chef: tevens het gezicht van de na tionale politie. De minister is zijn baas. Hij bepaalt tevens hoeveel agenten elke regio krijgt. Over de exacte verdeling deed Opstelten gisteren geen uitspraken. Opheffen van de regio Zeeland be tekent volgens Opstelten niet dat het lokaal gezag straks niets meer over de politie te vertellen heeft. Integendeel. „De band tussen de politie en het lokaal gezag wordt sterker gemaakt." Want wat de politie regionaal gaat doen, wordt gebaseerd op de loka le prioriteiten die gemeenten stel len. Voordat het regionale beleids plan wordt vastgesteld hoort iede re burgemeester zijn gemeente raad. „Zoals het hoort", zegt Op stelten. „Hiermee wordt de lokale inbedding van de nationale politie verder benadrukt en versterkt." Een nieuwe functionaris is de re gioburgemeester: de burgemeester van de gemeente met het hoogste aantal inwoners in de regio. In de regio Zeeland/Brabant wordt dat de burgemeester van Tilburg. Om dat het aantal agenten schaars is, kan het zijn dat gemeenten van mening verschillen waar de agen ten in te zetten. Als ze het daar over niet eens worden, bepaalt de burgemeester van Tilburg uiteinde lijk wat de politie in Zeeland moet gaan doen. Opstelten: „Als de Zeeuwen of de Brabanders het met dat besluit niet eens zijn, kan men bij mij in beroep. Dan hak ik de knoop door." Het lijkt welhaast symbo lisch. In het hoofdbureau van de politie in Middel burg prijkt op de witte wand ach ter korpschef Letty Demmers een fleurig schilderij van een Zeeuwse in klederdracht. Demmers (58) werd ruim een jaar geleden aangesteld als opvolger van de weggestuurde Fup Gouds waard en is daarmee ook gelijk de laatste eigen baas van de politie in Zeeland. Ook al blijft ze in rang vat. Er waren grotere verschillen in de waterdoorlatendheid van de verschillende grondlagen dan aan vankelijk gedacht. Om de effecten van de bemaling goed in beeld te krijgen bleek het noodzakelijk om extra waterspan- ningsmeters bij te plaatsen. Dit is intussen gebeurd. De Vlaketunnel werd vrijdag avond 12 november afgesloten voor alle verkeer. Geconstateerd werd dat het wegdek aan de oost zijde van de tunnel door nog onbe kende oorzaak 10 tot 15 centimeter omhoog was gekomen. Op dit mo ment kunnen slechts de vlucht stroken gebruikt worden. Video Politie Zeeland Wat gaat er gebeuren met de Politie Zeeland? Korpschef Letty Demmers licht het toe in de video pzc.nl/video Zeeuws jaar van de fiets Lees alle verhalen en bekijk de foto's en video's, waaronder de video van het debat op www.zeeuwsjaarvandefiets.nl STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw nieuwsfoto in het album www.pzc.nl/foto 1 Groningen 2 Fryslan 3 Drenthe 4 IJsselland 5 Twente 6 Noord-en Oost-Gelderland 7 Gelderland-Midden 8 Gelderland-Zuid 9 Utrecht 10 Noord-Holland-Noord 11 Zaanstreek-Waterland 12 Kennemerland 13 Amsterdam-Amstelland 14 Gooi en Vechtstreek 15 Haaglanden 16 Hollands Midden 17 Rotterdam-Rijnmond 18 Zuid-Holland-Zuid 19 Zeeland 20 Midden- en West-Brabant 21 Brabant-Noord 22 Brabant-Zuid-Oost 23 Limburg-Noord 24 Limburg-Zuid 25 Flevoland 25 regiokorpsen. 25 korpschefs, politieregio Zeeland. Regio-overstijgende zaken en specialis tische expertise door KLPD. leder korps heeft eigen beleid en eigen aanpak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 2