WK jonge zeilers op Grevelingen Dickensiaanse kerst in 24 'Letsel door gladheid kan nalatigheid zijn' Oplossing voor recreatief vissen in combinatie met aalbeheerplan ZEILEN Wereldkampioenschap Feva-klasse Ondernemers huren kerk van Muziekpodium Zeeland woensdag 15 december 2010 i >|1 door Melita Lanting BRUNEISE - Het Wereldkampioen schap zeilen in de RS Feva-klasse komt deze zomer naar Bruinisse. De wedstrijd wordt van 22 tot 29 juli gevaren op het Grevelingen- meer en de uitvalsbasis is de jacht haven Bruinisse. Het is voor het eerst dat het WK naar Nederland komt. „En daar zijn we heel trots op", zegt Henk Gravestein van jachthaven Bruinis se. De Feva-klasse is de grootste jeugdklasse tot 16 jaar in Europa. De boot is daarnaast erg in op komst in Amerika en Australië. „We hebben een minimum aantal deelnemers van 150 boten en maxi maal 220", zegt mede-organisator Richard Rot van Aqua Vitesse. „In iedere boot zitten twee deelne mers. Dat zijn minimaal 300 zei lers en daarbij komen dan nog per kind de ouders en een coach." Dat betekent dat Bruinisse deze zo mer kan rekenen op een invasie van minimaal 1200 mensen en dat aantal groeit naarmate er meer teams inschrijven voor het wereld kampioenschap. „Het is in de zeil- wereld een heel belangrijk kam pioenschap", zegt Gravestein. „Ver gelijk het maar het het WK voet bal voor jongeren onder de 21." Twee jaar geleden is al contact ge legd om het WK naar Bruinisse te halen. In eerste instantie leek het er op dat het WK vorig jaar al naar Bruinisse zou komen, maar dat was te vroeg. De vernieuwde en uitgebreide jachthaven was toen nog niet zo ver om zoveel gasten te kunnen ontvangen. De haven is nu wel geschikt voor dergelijke eve nementen. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met roei- en zeil vereniging De Maas uit Rotter dam. Deze vereniging organiseert de wedstrijd op het water, Rot en Gravestein houden zich bezig met de rest van de organisatie. Er is ge kozen voor samenwerking met de Maas omdat bij deze vereniging veel ervaring zit met het organise ren van dergelijke wedstrijden. Rot en Gravestein vinden het be langrijk dat het Zeeuwse publiek ook kan genieten van het evene ment. Daarom zal er naast het be kijken van de wedstrijden het no dige te doen zijn in en rond de jachthaven. Te denken valt aan sub-wedstrijden of een groot vi deoscherm waarop de wedstrijden te volgen zijn. Het programma is nog niet rond, er worden ook nog sponsors gezocht. door Maurits Sep VEERE - Drie Veerse ondernemers huren de Grote Kerk van Veere af voor twee evenementen. Komend weekeinde vindt er een vier dagen durende kerstmarkt plaats. Eind ja nuari staat een markt op de agen da met kunst, antiek en brocante. „In de winter staat de Grote Kerk meestal leeg omdat de stichting Muziekpodium Zeeland er dan niet veel concerten organiseert. Daarom hebben wij bedacht dat we de ruimte goed kunnen gebrui ken voor evenementen", verklaart mede-initiatiefnemer Jan Mos mans. „Zowel Muziekpodium Zee land als de gemeente Veere zijn en thousiast over het idee." Mosmans heeft enkele winkels in Veere. Samen met collega-onderne mers Hans Vogels en Chris Koole heeft hij het plan uitgewerkt voor een grote kerstmarkt. „We steken er 30.000 euro in om het mogelijk te maken. Om ons geld terug te verdienen, heffen we entree: vijf euro per volwassene en 2,50 euro voor kinderen. Dat betekent dat we omgerekend zesduizend vol wassenen moeten binnenkrijgen. Wij denken dat dat haalbaar is. De Grote Kerk is natuurlijk een gewel dige ambiance voor zo'n markt." In de kerk worden 55 kramen op- door Luc Oggel GOES - Gemeenten kunnen wel de gelijk aansprakelijk worden gesteld in geval van letsel of schade door gladde straten. Dat stelt juridisch specialist Theo Zeegers van de Fiet sersbond in het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur. Zeegers reageert op een incident in Wilhelminadorp, waarbij een jongen vorige week een dijbeen breuk opliep bij een val in zijn straat. Zijn ouders stellen de ge meente Goes aansprakelijk, omdat zij vinden dat de gemeente ver plicht is om te strooien. Volgens wethouder Loes Meeuwisse is in het gemeentelijk strooiplan vastge legd dat alleen ringwegen en hoofdroutes in wijken en dorpen worden gestrooid. Bovendien gaf zij aan dat het 'fysiek en financieel ondoenlijk' is om alle straten van zout te voorzien. Volgens Zeegers van de Fietsers bond maken inwoners echter een kans als ze kunnen aantonen dat een gemeente of wegbeheerder be wust of onbewust nalatig is ge weest. 'Om curieuze redenen valt gladheid niet onder de aansprake lijkheid voor opstallen, zoals de openbare weg, maar de centrale vraag is of de gemeente een onge val had kunnen voorkomen', be toogt hij. De Fietsersbond heeft in middels een meldpunt geopend. De Grote Kerk wordt in gereedheid gebracht voor een vier dagen durende kerstmarkt die vrijdag aanstaande begint. door Luc Oggel GOES - Zeeuwse recreatievissers die hun hobby met staandwant of fuiken uitoefenen, kunnen dat on der voorwaarden blijven doen. Als gevolg van het aalbeheerplan dat op 1 januari in werking treedt, was het aanvankelijk verboden om met ingang van die datum recrea tief te vissen met vaste vistuigen in de kustwateren en de visserijzo ne. Er zouden namelijk wel eens palingen in de fuiken of staand want kunnen komen. Het aange kondigde verbod leidde tot veel protest, waarop de toenmalige mi nister Gerda Verburg de Groning se gedeputeerde D. Hollenga op dracht heeft gegeven om met een advies te komen waarmee de re creatievissers worden ontzien. Hol lenga is ook portefeuillehouder Na tuur, Visserij en Kennis in het re gionaal College Waddengebied, waar de problematiek ook speelt. In Zeeland gaat het vooral om kustvissers langs de Westerschel- de. Hollenga stelt in zijn advies aan al le gemeentebesturen langs de kust wateren en de visserijzone een vrij stellingsregeling voor van het alge mene verbod. Dat komt er op neer dat de lengte van staandwant per persoon en per adres maximaal honderd meter mag zijn en dat de maaswijdte van fuiken (twee per persoon per adres) minimaal zes centimeter bedraagt. Een combina tie is niet toegestaan. Een andere voorwaarde is dat hob byvissers die van de vrijstellingen gebruik willen maken, dat melden bij het betreffende college van bur gemeesters en wethouders. Die moeten op hun beurt het aantal meldingen jaarlijks aan de minis ter rapporteren. Handhaving kan worden opgenomen in de apv of door politiecontroles. Het voorstel van Hollenga moet overigens nog door de staatssecretaris worden goedgekeurd. 7 Topappartemènten, vanaf 249.000,- v.o.n. Start verkoop! Datum: 16 december a.s. Tijdstip: 19.00-22.00 uur Locatie: Dorpshuis te Grijpskerke (Kerkring if iTi mars aki Voor meer informatie: www.wooneco.nl T 0118 442200

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 26