PZC I 21 Betere afspraken over dierenopvang intratuin Open huis in zorgcomplex Aagtekerke WALCHEREN 22 en 23 26 en 27 Vrouw is nog niet gevonden almanak Woensdag 15 december 2010 Anne Klaaijsen is nu de vogel die ze altijd wilde zijn Kwestie Waterdunen: in Middelburg snappen ze het niet Tip? walcheren@pzc.nl ZWERFDIEREN Gemeenten praten met Dierenasiel Walcheren, De Mikke en Iguana door Maurits Sep VLISSINGEN - Een slang hoort niet in de vogelopvang, een egel niet in het dierenasiel. Om de opvang van dieren op Walcheren te verbeteren werken de gemeenten en de drie dierenopvangen aan nieuwe afspra ken en betere voorlichting. Ambtenaren van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen overleggen momenteel met verte genwoordigers van de drie grote dierenopvangen op Walcheren: het Dierenasiel Walcheren, reptie lenzoo Iguana in Vlissingen en vo gel- en zoogdierenopvang De Mik- ice in Middelburg. Bestuurlijk is er vanuit de colleges van B en W nu nog geen bemoeienis, zegt wethou der Marin de Zwarte van Vlissin gen. Eén van de onderwerpen waar over wordt gesproken is de vraag welke dieren waar worden ge bracht. Het komt nog steeds voor dat mensen met reptielen naar De Mikke gaan. „We vangen soms ook knaagdieren op zoals fretten en cavia's. Die horen hier eigenlijk niet thuis, maar we willen ook niet zomaar dieren weigeren", zegt Coby Louwerse van de vogel- en zoogdierenopvang. Volgens Louwerse wordt ook ge sproken over de opvang van in be slag genomen dieren. Daarbij gaat het erom of dieren opgevangen worden en door wie. De Zwarte: „We hebben een wettelijke plicht om zwerfdieren op te vangen. We willen dat wel zo veel mogelijk op Walchers niveau regelen, dus inclu sief De Mikke en Iguana. Ook al omdat er steeds vaker aparte soor ten dieren gevonden worden. Het zijn zeker niet meer alleen honden en katten." Uit de gesprekken moet bijvoor beeld duidelijk worden welke op vang in welke situatie het eerste aanspreekpunt wordt. Dat moet voorkomen dat dieren nog steeds naar de verkeerde plek worden ge bracht. De kosten van de opvang maken nu geen deel uit van de besprekin gen. Alle Walcherse gemeenten be talen nu mee aan het Dierenasiel. Veere deed dat lang niet, maar in middels wel. Die gemeente draagt bij in de kosten voor de bouw van een nieuw asiel aan de Poorters- weg in Vlissingen. door Maurits Sep MIDDELBURG - De sinds zaterdag middag vermiste Nelly van Baa- len-De Kok (79) uit Middelburg is nog steeds niet gevonden. Ook een zoektocht door Rijkswater staat in het Kanaal door Walche ren heeft gisteren niets opgeleverd. Afgelopen weekeinde leverde een zoektocht met een politiehelikop- ter met infraroodcamera ook al niets op. pagina 22 en 23: de vogel die ze altijd wilde zijn Tip? redactie@pzc.nl De fotograaf van deze krant werkt aleen aantal jaren op een ander ei land dan de verslaggever. En ook voordat de Terneuzenaar een functie aan de voor hem 'vreemde' kant van de Westerschelde bekleedde, zagen de twee elkaar niet of nauwelijks. Ander werkgebied, andere contacten. Maar goed, via kanalen als Twitter volgen de twee elkaar wel. Zo weet de Terneuzenaar 's avonds precies welke plaatjes de fotograaf draait, want die heeft altijd de behoefte om dat met de buitenwereld te delen. Om praktische redenen draaide de fo tograaf afgelopen zondag een dienst op de Bevelanden. Bij een klus in Goes trof hij twee journalisten. Hij begon een vlotte babbel met de came rajournalist van Omroep Zeeland en wendde zich vervolgens ook een paar minuten tot die lange gozer die naast hem stond. „Zo", besloot hij. „Nu ga ik mijn collega eens zoeken." De Terneuzenaar hielp hem op weg. „Dat ben ik, beste man." AAGTEKERKE - Zo'n zeventig men sen bezochten gisteren de open dag van de groepswoningen voor dementerende ouderen die wor den gebouwd in Aagtekerke. In middels zijn vijf van de twaalf wo ningen door de Stichting Voor Re gionale Zorgverlening (SVRZ) al toegewezen aan bewoners. De twaalf apartementen zijn ver deeld over twee groepswoningen in het project De Waterwel in de Reigersbergstraat en Agathastraat. Elke bewoner krijgt een aparte woon/slaapkamer en een aparte badkamer. Dat, en de omvang van de appartementen, werd erg posi tief beoordeeld door de bezoekers van de open dag, vertelde locatie manager Mark Felius van SVRZ. Eén groepswoning is bedoeld voor bewoners vanuit de gereformeerde gemeente. Van de zes appartemen ten daarin zijn er nu drie toegewe zen. De andere groepswoning is l voor mensen van 'algemene signa tuur'. Daarvoor zijn al twee bewo ners bekend. De groepswoningen zijn maandag bouwtechnisch opgeleverd.. Nu wordt begonnen aan de inrichting. Volgens Felius wordt in de nacht van 27 januari voor het eerst in het complex geslapen. Op de open dag in de nieuwe groepswoningen van SVRZ in Aagtekerke kwamen gisteren zo'n zeventig belangstellenden af. De meesten kwamen uit Aag tekerke zelf en uit de omliggende dorpen, vooral Meliskerke, Westkapelle en Domburg. foto Ruben Oreel Intratuin Koudekerke - Galgeweg 5 www.intratuin.nl Deze week: cluster- verlichting 576 lampjes, 3,5 meter. Van 39,95 NU PER STUK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 23