A Giant take-Away SsSIs arri.föfa; errX <3an( Take-Away 21," afe \^TOdn»rk sefegittieerd. Het logo^on-Seais'/aid Safe, is ds oeeldnreik 3efesis(i.eerc).''pfrjs- en riiöcfe^w2i3iris^^i;nKcfe'zet-:én dn^outéh vrcibeh<wdei^; Cte alt-eeldi:^!! ajo niét d-iv-Jeiici en tótefi jfwjtoi ven as jpecifeiues t vw-S««fflKlef-<5sfisur«ieri*vanc(ft8aialu«.BM:Vhta3 1»» ete wofWMrcteii.en.prosseousar^vvifdiel of wadpfesg cleze op- www.<OTmfofte«d.nl of viaag ctee.op^sC030) 03 88 ICO. fosfsing en tegstMtre oij &'R. Gofflfofi Cad s een nwft- pt hancWsnaam van Santander Cert-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 13