io striphelden vandaag uitgelicht Asterix Suske en Wiske zijn 65 jaar. Met pensioen gaan ze niet - vandaag verschijnt hun nieuwste album. Ze hebben hun schepper overleefd, net als veel andere striphelden. Dat pakt niet altijd even gelukkig uit. 65 jaar Suske en Wiske woensdag 15 december 2010 Asterix zal ook na het overlijden van tekenaar Albert Uderzo nieuwe avonturen beleven. „Het staat of valt met het vinden van een goede humorist", zegt Aste- rix-kenner Jaap Toorenaar. zie: Uitgelicht op onze website Wordt vervolgd en vervolgd en vervolgd door Niek Opten Op de leeftijd dat veel mensen de nadelen van het ouder worden gaan voelen, ogen Suske en Wiske en hun vrien den en familieleden nog steeds fris. Op 19 december 1945 verscheen hun eerste gezamenlijke avon tuur. In de daarop volgende 65 jaar zijn de twee beroemdste kinderen uit België wel wat van uiterlijk veranderd, maar ouder zijn ze niet geworden. Succesvoller wel. Zo'n respectabele leeftijd is mooi, maar wie zit er na deel 310 op weer een nieuw avontuur van Suske en Wiske te wachten? „Elke tijd heeft zijn eigen verhalen, er komen steeds weer on derwerpen bij. Ze zouden nu een album kun nen maken over China, de Olympische Spelen, de Fifa, noem maar op", zegt 'stripfanaat' Hans Matla (61). „Ik hoef ze niet meer per se te le zen, ik ben immers ook al een oude man. Ik vind de eerste vijftig albums het mooist, om dat ik ze als kind heb gelezen, maar de huidige kinderen zullen de albums die nu uitkomen het mooist vinden." De 61-jarige Hagenaar is eigenaar van uitgeverij Panda, die zich heeft toegelegd op luxe-uitga ven van klassieke Nederlandse stripverhalen, zoals Kapitein Rob, Tom Poes en Eric de Noor man. Maar bovenal is hij verzamelaar. Maar liefst zeventigduizend stripboeken, zo'n 600 meter aan boekenplank, heeft hij in zijn bezit. Matla heeft er geen moeite mee dat succesvolle formules blijven doorgaan. „Kun je nu nog een nieuwe Rembrandt schilderen? Nee, natuur lijk. Maar je kunt zijn thematiek, zijn persona ges wel een vervolg geven. In de geest van de te kenaar kun je nieuwe stripverhalen bedenken." Grote striphelden hebben niet alleen het eeuwi ge leven, ze overleven ook hun bedenkers. Wil ly Vandersteen (1913-1990) had tijdens zijn le ven al allerlei assistenten in dienst. Hij wilde dat Suske en Wiske na zijn dood zouden door gaan. „Ik heb Vandersteen daar weieens over gesproken. Zelf had hij geld genoeg, maar hij wees erop dat er zeker tweehonderd mensen af hankelijk zijn van hem. Bij de studio, de uitge verij, de winkels. Hij voelde zich verantwoorde lijk voor hen. Ze moesten ook na zijn dood een inkomen houden. Dat vind ik een heel re delijk argument." Matla roemt de kwaliteit van de opvolgers. „Een paar jaar geleden was het wat minder, maar de huidige tekenaars doen het steeds beter. Ze zijn weer heel dicht bij de stijl van Vandersteen." Richard Heidinga (43), bestuurslid van de offi ciële Suske-en-Wiskefanclub (2200 leden), is het met Matla eens. Hij vindt de albums van Vandersteen het mooist, qua stijl en verhaal lijn. Maar de latere albums hebben ook hun kwaliteit. „Ik vind het prima dat ze met Suske en Wiske zijn doorgegaan, al komen er tegen woordig wel veel nieuwe titels uit. Het is een commercieel product geworden. Vroeger verza melde ik alles, maat dat is bijna niet meer te doen. Ik beperk me nu tot de luxe-albums", zegt Heidinga. Suske en Wiske bevinden zich overigens in goed gezelschap. Buck Danny, Mickey Mouse, Donald Duck, Lucky Luke, Blake en Mortimer - ze beleven na de dood van hun bedenker nog 'Ik vind het jammer om te zeggen, maar 'Jan Jans en de kinderen' is er echt op achteruit gegaan' steeds nieuwe avonturen. Albert Uderzo, de in middels 83-jarige tekenaar van Asterix, maakte vorig jaar bekend dat de kleine Gallische krij ger ook na zijn overlijden door anderen verder mag leven. De grote uitzondering van eeuwig levende striphelden is Kuifje. De in 1983 gestorven gees telijk vader Hergé wilde dat zijn beroemde re porter zonder hem geen avonturen meer zou beleven. Matla betreurt die beslissing nog steeds. Het laatste, onvoltooide album, Kuijje en de Alfa-kunst, vindt hij 'fantastisch'. Er be staan afgemaakte exemplaren, maar die zijn ille gaal. „Ze missen de klare lijn van Hergé." Bob de Moor, de rechterhand van Hergé, had het al bum volgens Matla prima kunnen voltooien. Maar die kreeg daarvoor geen toestemming van de weduwe van Hergé. Een andere uitzondering is Jan Kruis. Hij be sloot op zijn 65e afscheid te nemen van zijn Jan, Jans en de kinderen. Een naar hem ver noemde studio verzorgt sinds 1999 de wekelijk se strip in Libelle. „Ik vind het jammer om te zeggen, maar Jan Jans en de kinderen is er echt op achteruit gegaan. Zijn strips waren uit het volle leven gegrepen, het is nu wel wat slap." Het voordeel van de overdracht is dat Kruis sindsdien tijd heeft voor andere boeken, zoals een bewerking van Multatuli's Woutertje Pieter- se. Daar is Matla wel heel enthousiast over. Striphelen en -boeken mogen dan blijven, dat geldt niet altijd voor het lezerspubliek. Na de gouden jaren zeventig zijn de oplages van gete kende verhalen flink gedaald. Matla wil niet doemdenken. „Ach, ze zeggen al veertig jaar dat het slecht gaat met strips. Het afgelopen jaar zijn er juist veel mooie albums uitgegeven, dat is echt opvallend. Er komen jaarlijks nog steeds zo'n vijftienhonderd Nederlandstalige strips uit. Dat is een behoorlijk aantal." Tot 1940 worden stripverhalen vooral in de Verenigde Staten ge maakt. Doordat de nazi's de mees te van deze comics verbieden in door hen bezet gebied, komt er ruimte voor tekenaars en tekst schrijvers van Europese bodem. On der hen de Antwerpenaar Willy Vandersteen. In de oorlogsjaren be denkt en tekent hij tal van stripka rakters. Vanaf maart 1945 verschijnt in dag blad De Nieuwe Standaard het eerste avontuur van Wiske en haar oudere broer Rikki. Hij moet ech ter het veld ruimen, omdat hij te veel op Kuifje zou lijken. Op 19 december 1945 begint in dezelfde krant de eerste aflevering van 'Het Eiland Annoras'. Het is het eerste gezamenlijke avontuur van Suske en Wiske. 6 De strip is direct al een groot suc ces. Het Antwerpense decor, de volkse humor en de spanning doen het goed in het naoorlogse Vlaan deren. De Stem is het eerste Ne derlandse dagblad dat 'Het Eiland Amoras' afdrukt, in 1946. Willy Vandersteen bedenkt talloze stripseries en -karakters die hij niet in zijn eentje kan uitwerken. Hij richt in 1959 Studio Vandersteen op. Vanaf de jaren '70 geeft Vander steen Suske en Wiske geheel in handen van Paul Geerts. Vandersteen laat bij zijn overlijden in 1990 een testament na, waarin staat beschreven hoe het verder moet met zijn creaties. Zo mag er in de albums geen expliciete seks voorkomen en zullen Tante Sidonia en Lambik nooit mogen trouwen. Ook mogen er geen hoofdpersona ges bijkomen of verdwijnen. Geerts gaat in 2002 met pensioen. Tegenwoordig zijn Luc Morjaeu en Peter van Gucht verantwoordelijk voor Suske en Wiske. Inmiddels zijn er meer dan 200 mil joen Suske-en-Wiskealbums ver kocht. Vandaag verschijnt De Stuivende Stad, deel 311 in de reeks. Het al bum is ook beschikbaar als een ap plicatie voor mobieltjes en de iPad. Die wordt tijdelijk gratis aan geboden via de App-store van Ap ple. Deze combinatie van beeld en geluid als applicatie is uniek, aldus de uitgeverij. Het is voor het eerst dat het lezen van een strip met luis teren wordt gecombineerd. illustraties Gerben Valkema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 10