Akkers bij Vlake vervuild door olie AbvaKabo dreigt TNT met stakingen Zalco gaat weer volop aluminium produceren <Ar 7 28 en 29 Verhulst en Roep nieuwe burgemeesters 'Filantropen' open over giften Zes gewonden door instorten vloer Kans op een bui, 12° Alarmnummer ICE in mobieltje nog onbekend VRIJDAG 22 oktober 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 248 Torbjörn Blomdahl stelt kandidatuur voor titel los nummer 'l ,55, zaterdag 2,30 ZOETERMEER - Een staking bij post bedrijf TNT lijkt onafwendbaar. De kaderleden van AbvaKabo heb ben zich gisteren unaniem uitge sproken voor staking, tenzij het be drijf ingaat op de eisen van de FNV-bond. Dit heeft; vakbondsbe stuurder Peter Wiechmann laten weten. Waarschijnlijk volgende week stuurt AbvaKabo TNT een ultima tum. De bond wil dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijft en wil harde afspraken over een geleidelijke reorganisatie. Zij vindt dat alle mogelijkheden be nut moeten worden om de werk nemers zo lang mogelijk aan het werk te houden. TNT Post is bezig met een reorga nisatie en wil zeker elfduizend ba nen schrappen. Gisteren verklaar de TNT bereid te zijn minder men sen te ontslaan bij de postdivisie. Daardoor worden niet 4500 werk nemers de laan uitgestuurd, maar 3100. De vakbond wil dat aantal nog flink omlaag brengen. VLISSINGEN-OOST - Zalco in Vlissin- gen-Oost zal weer volop alumini um maken. De in de tweede helft van 2008 gehalveerde productieca paciteit van primair aluminium gaat weer naar 100 procent. Het be drijf heeft van eigenaar Kesch Company toestemming gekregen de stilgelegde elektrolyse-ovens op te starten. De prijs van aluminium lag giste ren op 2300 dollar per ton. Dat is een bedrag waarvoor het voor Zal co weer interessant is volop te pro duceren, hoewel de elektriciteits prijzen - de belangrijkste kosten post voor een aluminiumsmelter - op de vleugels van de aantrekken de economie ook de neiging heb ben te gaan stijgen. Eerder dit jaar maakte Zalco een voorzichtig begin met vergroting van de productiecapaciteit tot 62,5 procent. Door de ingreep in 2008 gingen 140 banen verloren. Het is onduidelijk wat de terugkeer naar de volledige productiecapaciteit voor de werkgelegenheid betekent. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688 555530» reacties; 481 Vaderschapsverlof is onzin 56% oneens ~'l. 44% Vandaag bij deze WALCHEREN LEKKAGE VLAKE - Waterschap Scheldestro- men verwacht nog dagen bezig te zijn met het opruimen van lichte ruwe olie uit het oppervlaktewater van de polder De Breede Wate ring, tussen Vlake en Yerseke. De schoonmaak van de slootkanten en de akkers zal nog weken duren. Zeker vier tot zes hectare land bouwgrond is de -komende jaren onbruikbaar geworden door de olie die over de akkers is gespoeld. Een grondwerkbedrijf raakte woensdag rond drie uur 's mid dags* de transportbuis voor ruwe olie, die tussen de Maasvlakte-ter minal en de Total-raffinaderij in het Sloegebied loopt. Volgens Guus Gabriëlse, coördina tor cluster industrie van de provin cie, heeft de provincie Zeeland af spraken met Total over de trans portbuis. Het bedrijf is verant woordelijk voor de schoonmaak als zich een lekkage voordoet. Gabriëlse: „Als het om een geringe hoeveelheid zou gaan, dan is het nog biologisch afbreekbaar, maar dit is zoveel dat de grond afgegra ven moet worden. Total betaalt nu de kosten, maar of het bedrijf die gaat verhalen op de veroorzaker, is niet duidelijk." Het is nog niet duidelijk hoeveel olie er precies gelekt is, wat de oor zaak van de lekkage is en hoe groot de schade is. pagina 24 en 25: olievervuiling in Vlake is aanzienlijk MIDDELBURG - Zeeland blijft nog even zonder vrouwelijke burge meester. Dat werd duidelijk nadat gisteravond in Goes en Vlissingen de nieuwe burgemeester werd voorgedragen. In Goes wordt CDA'er René Ver hulst burgemeester. Hij volgt per 1 december Dick van der Zaag op, die na 17 jaar vertrekt. De 50-jarige Verhulst is geboren in Kapelle en werkt als directeur aan de Universi teit van Amsterdam. Hij was vijf jaar CDA-wethouder in Utrecht. De gemeenteraad in Vlissingen droeg gisteravond René Roep (CDA) voor. De 57-jarige Roep is sinds 2001 burgemeester van Gilze Rijen. Daarvoor was hij de eerste burger van Maasbracht. Hij is gebo ren in Utrecht. pagina 2 en 3: Verhulst ervaren; Roep een echte burgervader a zie ook video op www.pzc.nl AMSTERDAM - Bart Becht, de Ne derlandse topman van het Britse bedrijf Reckitt Benckiser, is Neder lands gulste gever. Dat blijkt uit de lijst van vermogende donateurs die het tijdschrift Miljonair giste ren publiceerde. Becht schonk dit jaar 130 miljoen euro aan zijn goe- dedoelentrust. Volgens Miljonair zijn steeds meer vermogende Ne derlanders open over hun giften. pagina 3: commentaar pagina 10 en 11: gulle gever mag gezien worden HuiuS2Ssr^ w - Weldoener moet zwijgen over gift reageer op www.pzc.nl ROTTERDAM - Een gewonde bouwvakker wordt van een in aanbouw zijnde woon- en winkeltoren in het centrum van Rotterdam naar beneden getakeld. Een deel van de vloer van de derde verdieping stortte gistermiddag in, vermoedelijk doordat een ondersteu ning het begaf tijdens het storten van een betonnen vloer. Dat heeft de opdrachtgever van het gebouw, MAB Development, gisteren verklaard. Het is nog niet be kend waardoor de zogenoemde onderstempeling het be gaf. Bij het ongeluk raakten zes bouwvakkers gewond, van wie vijf ernstig. De meesten hebben botbreuken, vooral bekkenbreuken. Een persoon kon ter plaatse worden be handeld. foto Robin Utrecht/ANP pagina 4 en 5: architect: mij valt niets te verwijten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1