Vlaamse studie O trekt Zeeuwen Thermphos: 'Beeld media is onjuist' A^iOll TOENAME Vooral Antwerpen is populair Steun voor Nobelprijswinaar Liu Xiaobo spectrum 4 en 5 30 en 31 Werk voor Hedwige gestopt Blllf Bl0f duikt na tien jaar de studio weer in WALCHEREN Zonnig, 18° Na 3000 dagen met stille trom vertrokken Oranje boekt nipte zege in Moldavië ZATERDAG 9 oktober 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 237 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 door Cornelleke Blok MIDDELBURG - Steeds meer Zeeuw se middelbare scholieren kiezen voor een studie aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. De in stellingen voor hoger onderwijs in Gent en Antwerpen zagen het aan tal studenten uit Zeeland flink groeien. De Universiteit van Antwerpen had in het studiejaar 2005/2006 nog 36 studenten uit Zeeland; dit jaar zijn dat er 76. De Universiteit van Gent zag het aantal Zeeuwse studenten stijgen van 90 in 2005 naar 135 in 2009. Dit studiejaar hebben zich tot nu toe 103 studen ten uit Zeeland ingeschreven. Het aantal Zeeuwse studenten aan de Hogeschool in Gent steeg van 97 in 2005 naar 130 in 2010. De Arte- sis Hogeschool Antwerpen zag een stijging van 21 naar 28 sinds 2006. Vooral de universitaire stu dies geneeskunde en diergenees kunde zijn populair, omdat daar voor in Vlaanderen geen loting geldt, zoals in Nederland. Voor ge neeskunde moet je in Vlaanderen wel een toelatingsexamen doen. Zeeuwse studenten kiezen veelal voor een studie in Antwerpen van wege de nabijheid en de lage stu diekosten. Het collegegeld is 564 euro per jaar, ten opzichte van bijna 1700 euro in Nederland. De Universiteit van Antwerpen is de laatste jaren aanwezig geweest op grote studiebeurzen in Nederland. Wellicht is dat ook een verklaring voor de stijging van het aantal Zeeuwse studenten. Een andere verklaring is de samenwerking tus sen de Hogeschool Zeeland en de Hogeschool Antwerpen voor de opleiding vroedkunde. Bijlage: de volgende stap yam mssm s si MIDDELBURG - De voorbereidingen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn opgeschort. Dat is het gevolg van de aankondi ging in het regeerakkoord dat zal worden gezocht naar een alterna tief. Gedeputeerde Frans Hame link (CU, natuur) deelde dit mee in de Statencommissie ruimte, eco logie en water. Hij zei dat overleg over het Hedwigedossier en het al ternatief zal worden gevoerd tus sen de provincie en het Rijk. Volgens Hamelink zal de uitbrei ding van het Zwin - net als de Hedwigepolder een project in het kader van het natuurherstel Wes- terschelde - niet in de ijskast wor den gezet. De mededeling in het regeerakkoord dat er niet meer zal worden ontpolderd, geldt alleen voor nieuwe plannen. En voor de genoemde Hedwigepolder. pagina 27: 'Alternatief misleidt Zeeuwen' HONGKONG - Pro-democratische demonstranten roepen leuzen en dragen foto's van de Chinese dissident Liu Xiaobo met teksten die roepen om zijn bevrijding. Liu won gisteren de Nobelprijs voor de Vrede, voor zijn ge weldloze strijd om fundamentele rechten in zijn land. foto Kin Cheung/AP pagina 3: commentaar pagina 10 en 11: onvermoeibare vrijheidsstrijder VLISSINGEN-OOST - De media heb ben de afgelopen tijd een 'onjuist beeld' gegeven over Thermphos, vindt de directie van het bedrijf „Een beeld dat wij ons niet zou den willen of kunnen houden aan de normen voor uitstoot van dioxi ne en van zware metalen." Directeur Rob de Ruiter schrijft dat in een brief aan de omwonen den van het bedrijf. De fosforpro- ducent in Vlissingen-Oost stoot meer dioxine uit dan volgens de geldende regels is toegestaan. Bo vendien overschrijdt het bedrijf de normen voor de uitstoot van zwa re metalen. Daarom vernietigde de Raad van State vorig jaar de milieu vergunning. De provincie werkt momenteel aan een nieuwe ver gunning. Het Vlissingse bedrijf meldt dat het uiterlijk eind 2014 een installatie in gebruik kan ne men waarmee de uitstoot van di oxine tot een minimum wordt be perkt. pagina 2 en 3: bedrijven nemen het niet nauw met veiligheidsre gels Jeugd kiest terecht voor studie in Vlaanderen reacties: 329 Tweede college Roosevelt Academy is een goede zaak Üf 74% 26% 8 Boulevard Bankerf 266 Vlissingcn T: +31 (0)118 - 410 502 www.hotelarion.nl Ai ji|H|Hpp www.amadore.nl Aanvang: 12.00 uur Sinterklaas komt natuurlijk ook even langs, mét zijn zwarte pieten en mét cadeaus voor de kinderen. www. hotela rionn I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1