Zeeuwse senior slecht af Ouderschap stressvol 'Strengere eisen aan zelftests' Ill KRA5.NL en verder ONDERZOEK Provincie telt meeste 65-plussers en minste basisvoorzieningen Stormachtig begin Zeeland Nazomer Festival Tony Martin wint de Eneco Tour 22 en 23 Facebookers presteren minder 7 waarom zou je meer betalen DEN HAAC - Thuistests op medi sche aandoeningen zouden aan veel strengere regels moeten vol doen. Tests die voortdurend ver keerde uitslagen geven, moeten verboden worden. Ook moet de consument veel meer worden ge stimuleerd na elke test de huisarts te bezoeken. Dit zegt de artsenkoepel KNMG naar aanleiding van het nog steeds toenemende aanbod van zelftests, zowel in drogisterijen als op inter- nét. In 2007 adviseerde de Gezond heidsraad om slechte tests te ver bieden. Maar daar is geen gevolg aan gegeven. Het ministerie van VWS zegt weinig waarde te hech ten aan verboden, omdat de consu ment via internet altijd tests in het buitenland kan bestellen. De Inspectie voor de Gezondheids zorg zegt in reactie op de KNMG dat veel producten al worden ge controleerd en zonodig uit de markt genomen. Daarbij wordt be keken of ze zijn voorzien van Euro pese codering die aangeeft dat ze aan alle eisen voldoen. Ontbreekt die codering, dan worden ze in be slag genomen. KNMG en Inspec tie hameren erop dat in alle geval len na een thuistest de dokter moet worden bezocht. Zeeland: 2, 3, 17 t/m 21; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 22 t/m 25; Televisie: 30, 31. Bijlage: Zomer. Ik geniet van het nazomerfestival ggggl reacties: 312 Legaliseren pokeren op internet is vragen om moeilijkheden voeden dat we daar uiterst onze ker van worden. En ook gefrus treerd", aldus I/M. Bijna alle ouders (88 procent) vin den het ouderschap vermoeiend en ervaren het als uitermate stress vol. „Opvoeden is topsport gewor den", zegt psycholoog Steven Pont in J/M: „Vroeger was je met een schone luier, een gevulde maag en genoeg slaap wel klaar. Jouw taak was kinderen op te voeden tot fat soenlijke burgers. Nu is geluk het hoogste doel van de opvoeding." 11688 555530 AMSTERDAM - Een op de drie Ne derlandse ouders denkt tekort te schieten in de opvoeding van de kinderen. Uit angst dingen ver keerd te doen, worden ze vaak overbezorgd. Dat blijkt uit een on derzoek dat vandaag verschijnt in ]/M, een maandblad voor ouders met schoolgaande kinderen. Ouders zadelen zichzelf op met to renhoge idealen. Ze willen hun kinderen verzorgen, stimuleren, aandacht geven en vooral ook be schermen. „We willen zo goed op- door Ondine van der Vleuten MIDDELBURG - Zeeland is de provin cie met de meeste senioren (bijna één op de vijf inwoners) en de minste basisvoorzieningen. Jaar lijks moeten Zeeuwse 65-plussers gemiddeld 475,4 kilometer rijden om basisvoorzieningen als de apo theek, een supermarkt of drogiste rij te bereiken. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Locatus naar de bereikbaar heid van winkelvoorzieningen voor senioren op het platteland. Landelijk gezien is Noord-Beve land de gemeente met het hoogste aantal senioren, en ook met het laagste voorzieningenniveau. Eén op de vier inwoners is 65 jaar of ouder. Zij moeten jaarlijks 1117,3 ki lometer reizen om in hun primai- re levensbehoeften te voorzien. Dat is tien keer meer dan inwo ners van Schiedam, de gemeente die het grootste aanbod aan voor zieningen heeft. Opvallend is dat juist voorzienin gen waar ouderen behoefte aan hebben, in vergrijsde gebieden ver weg liggen. Denk aan winkels of servicepunten waar senioren te rechtkunnen voor rollators, steun- kousen, hoortoestellen, brillen en andere hulpmiddelen. Ook voor de apotheek moeten vaak lange af standen worden afgelegd. In het onderzoek wordt erop gewezen dat het in stand houden van voor zieningen uiteindelijk kostenbespa rend is voor de gezondheidszorg. A£) pagina 2 en 3: reportage kJ pagina 3: commentaar OOSTKAPELLE - Het tiende Zeeland Nazomer Fes tival is gisteren begonnen met de premiere van 'De Misantroop' van Molière op buitenplaats Overduin in Oostkapelle. Voorafgaand aan de voorstelling werd in Beachhotel Zuiderduin in Westkapelle het boek 'Tien jaar Zeeland Nazo mer Festival' gespresenteerd. Deze plek deed de aanwezigen ervaren wat locatietheater wezenlijk inhoudt. Zwoegen door storm, zand en soms re gen en bagger. foto Lex de Meester pagina 20 en 21: bij zo'n Misantroop zou Mo lière vingers aflikken meer beelden via ZNF Journaal op www.pzc.nl/nazomerfestival Minder wind 20° nr. WOENSDAG 25 augustus 2010 198 - los nummer €1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1