PZCIn Akkoord herinrichting van Veerhaven Oranje domineert jaarlijkse zomercarnaval in havendorp Paal polderdorp blijft zkh Ouderen ba mg van boze visdiefjes ZEEUWS-VLAANDEREN 12 en 13 12 WATERSPORT Gebruikers betalen zelf steigers en andere voorzieningen Politie pakt twee winkeldieven op verzetten met feest Maandag 19 juli 2010 Beeldhouwer legt gipsen vrouwen in het zonnetje Winkels bij skihal in Terneuzen gaan deze winter open Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl door Wout Bareman TERNEUZEN - Na jaren van moei zaam overleg is er een akkoord over de herinrichting van de voor malige Veerhaven in Terneuzen. De watersporters, sleep- en ber gingsbedrijf Multraship en han delsmaatschappij De Hoop zijn het eens over hoe de haven er in de toekomst uit moet gaan zien. Ook de gemeente stemt daar mee in. Er rest nog één belangrijke hinder nis. De gemeente moet, voor de plannen kunnen worden uitge voerd, nog wel overeenstemming bereiken met de Rijksdienst voor Vastgoed (de vroegere dienst Do meinen) over de overname van de haven, die door Rijkswaterstaat is afgeschreven. De onderhandelin gen daarover slepen al jaren, maar er lijken mogelijkheden op een doorbraak. Streven van de gemeen te én de gebruikers is dat de herin richting in 2012 kan worden uitge voerd. De haven wordt in twee fa sen aangepakt. In de eerste fase gaat het om de daadwerkelijke her inrichting en uitbreiding van het aantal ligplaatsen. De sleepboten van Multraship en vaartuigen van De Hoop meren straks af aan de westzijde van de haven. De rest van de haven wordt inge nomen door de twee watersport verenigingen Jachthaven Terneu zen bv en Neuzen. Die krijgen de mogelijkheden het aantal ligplaat sen (nu iets meer dan 200) fasege wijs uit te breiden. De tweede fase behelst de herinrichting van de Scheldedijk, die meer een verblijfs- functie krijgt. Er komt onder meer een nieuw voet- en fietspad en aan de zeezijde van de dijk wor den zo goed als zeker ook extra parkeerplaatsen aangelegd. De gemeente en de gebruikers zijn het er ook over eens dat alle voor zieningen in de haven zelf moeten worden gefinancierd door de wa tersportverenigingen en de twee betrokken bedrijven. De gemeente neemt alleen de aanpassing van de dijk voor z'n rekening. De sanitai re voorzieningen en het kantoor van de havenmeester verhuizen niet naar de wal, maar worden op het water verwezenlijkt. Het oorspronkelijke plan van de Grontmij voorziet ook in de bouw van een woontoren en een hotel. Daarvoor zijn inmiddels verschil lende plannen bij de gemeente in gediend. Of en wanneer ze wor den verwezenlijkt is nu nog ondui delijk. S 3SMBB BKSZ8BSB door Edy de Witte PAAL - De bewoners van het haven dorpje Paal waanden zich zaterdag middag even in Brazilië. Een bont gekleurde stoet van achttien wa gens trok door de straten. De der de editie van het zomercarnaval was opnieuw een publiekstrekker. „Veel heeft het niet om het lijf om goedbeslagen ten ijs te komen", grapte Paul Staes van de carnavals stichting De Djerken uit Graauw. Als pliesie van deze leutgroep nam hij drie jaar geleden samen met de sjampetters van nog vier carnavals stichtingen uit de regio het initia tief voor het zomercarnaval. „Met zand op de kar, een zwembad, wat opblaasattributen met een zuider se uitstraling en wulpse dames hadden we het snel voor elkaar. Verder worden bij dit leutfeest de sociale contacten tussen de wagen bouwers flink aangehaald." De flow van het Nederlands elftal tij dens het afgelopen WK was voor heel wat deelnemers nog niet uit gewerkt. Veel wagens kleurden let terlijk oranje. De Lamsoorse Jokers lieten met hun bijna 10 meter lan ge groene cadillac het Grease-tijd- perk uit de jaren '70 herleven: de jongens in strak leren pak met vet- kuif en de meisjes in petticoat. Na de stoet werd er verder gefeest bij café In 't zicht der Schelde. Op het buitenpodium gaven meisjes van dansschool Anneke Hamelink nog een zumbademonstratie. Uitslag optocht: 1De Feestbeesten, 2. De Lamsoorse Jokers, 3. Spuit elf. mmmmimmmmmmwiÊmmmm&zii&mmt TERNEUZEN De politie greep vrijdag in Terneu zen twee winkeldieven in de kraag. Ze werden op heterdaad be trapt toen ze bij een Blokker-vesti ging in de stad twee radio-cd-spe- lers wilden stelen. Winkelperso neel hield hen vast in afwachting van de komst van de politie. Het ging om twee mannen van 27 en 30 jaar oud. De één was afkom stig uit Terneuzen, de ander uit Bre da. Na verhoor werden ze weer op vrije voeten gesteld. DOEL verzetten met feest *3 9 Het bedreigde polderdorp Doel blijft vechten tegen de ondergang. Als stil protest worden zondag 8 au gustus voor de 36e keer de Doelse feesten gehouden met de inmid dels beroemde Scheldewijding. In de verkeersvrije dorpskom staan vanaf 10.00 uur 200 kraampjes op gesteld voor een rommel- en feest- markt. Er zijn verder oude ambach ten, exposities en er worden ge dichten over de strijd van Doel ge presenteerd. door Wout Bareman TERNEUZEN - Bewoners van oude- renflat Scheldehof aan de rand van de binnenstad van Terneuzen wor den al weken veelvuldig belaagd door agressieve visdiefjes. Die broe den op het dak van het drie verdie pingen tellende gebouw. Ook be woners van de Herengracht klagen over de vogels, die niet alleen hun uitwerpselen op de stoep depone ren, maar ook schijnaanvallen uit voeren. Eén van hen, Jan Mathijs- sen, heeft: juridisch advies inge wonnen en wil de gemeente aan sprakelijk stellen voor eventueel ge leden schade. De gemeente zou die op zijn beurt moeten verhalen op Rijkswaterstaat, de vermeende veroorzaker van de overlast. Die overlast begon op het mo ment dat waterstaat besloot de broedplaats van de vogels, op het noordelijke sluishoofd van de Mid- densluis te verhuizen naar de kom van de Middenhavendam, vlakbij de verkeerspost. Op de sluis ver oorzaakten de visdiefjes te veel overlast voor passerende fietsers en voetgangers. De vogels verhuis den echter niet mee en zochten een alternatief op platte daken in de binnenstad. Volgens een ge meentelijk woordvoerder mag in het broedseizoen niet worden op getreden tegen de vogels. Daarna wel. Dan kunnen maatregelen wor- den getroffen om ze te verjagen. In de stoet van het zomercarnaval in Paal was zaterdag heel veel oranje te zien. foto Mark Neelemans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 57