PZC ,7 AZC Goes komt van de grond Drogisterij moet betalen voor gaper Kinderzitje 18 en 19 18 en 1® almanak VLUCHTELINGEN Tijdelijk asielzoekerscentrum in december klaar Tom de Koning nieuw gezicht Goes Promotie Op zoek mar nieuwe kinderburgemeester Gratis mosselen bij De Stadsschuur Jongerencentrum kan straks putten uit eigen dj-kweekvijver Dinsdag 6 juli 2010 Geen horecazaak in voormalig Goes' postkantoor BP Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl Tip? redactie@pzc.nl Naast de Stoomtrein Coes-Borsele verrijst het Goese asielzoekerscentrum. Het werk is onlangs begonnen. door Luc Oggel GOES - De gaper aan de gevel van drogisterij Den Herder aan de Gro te Kade in Goes is reclame en dus mag daarover reclamebelasting worden geheven. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De ondernemer had de zaak aange spannen omdat hij het niet eens is met de manier waarop Goes de be lasting int. De reclamebelasting is ingevoerd als alternatief voor de lastiger in te voeren baatbelasting, maat volgens de ondernemer is dat niet hetzelfde. Daarnaast, stelt hij, gaat het om een Rijksmonu ment en kan de gaper niet zomaar worden verwijderd om op die ma nier aan de heffing te ontkomen, terwijl dat voor niet-monumenta- le panden wel het geval is. Den Herder vindt dan ook dat er een vrijstellingsbepaling in de verorde ning moet worden opgenomen die van toepassing is op situaties als de zijne. De rechtbank is het daar echter niet mee eens. De gemeente is, stelt zij, zelf bevoegd om te kiezen op welke manier inkomsten wor den gegenereerd. Daarnaast vindt de rechtbank dat de gaper en het uithangbord zonder meer als recla me-uiting kunnen worden aange merkt en er daarom geen sprake is van onredelijke belastingheffing. Dat betekent dat Den Herder 665 euro reclamebelasting moet beta len voor de gaper en het uithang bord aan zijn gevel. Het kinderzitje zit al jaren bovenop de bagagedrager van de fiets van de Middelburgse. Niets bijzonders, ge woon een stevig kinderzitje dat al ja ren tot tevredenheid dienst doet. Eerst voor haar oudste zoon, daarna voor haar oudste dochter en nu voor haar jongste zoon. De Middelburgse kocht het zitje ooit tijdens een vakan tie in Duitsland en het beviel zo goed dat het mee terug ging naar huis. Daar werd het door haarzelf ge monteerd op de eigen fiets. Sinds kort merkt ze dat het toch wel een erg bijzonder zitje is, want ze krijgt volop commentaar van passanten als ze door haar stad rijdt. In eerste instantie was ze verbaasd tot ze merkte dat de kleur van het kinder zitje voor al die reacties zorgt. Want het is oranje en in deze tijd van het wk is die kleur al voldoende om en thousiaste reacties te krijgen. foto Willem Mieras foto Ronald den Dekker Je moet er verplicht voor in het oranje verschijnen en een flesje huiswijn kost maar liefst 24,95 eu ro, maar het is nog mogelijk in de ze tijden van crisis: gratis eten in het restaurant. De Stadsschuur in Goes biedt vanavond tijdens de WK halve finale Nederland-Uru- guay op de binnenplaats 1 kilo gra tis Prins Dingemanse mosselen per persoon aan. De wedstrijd is te volgen op flatscreens. Het diner be gint om 18.00 uur. Reserveren kan tot 12.00 uur vanmiddag. door Frank Balkenende GOES - De bouw van een nieuw tij delijk asielzoekerscentrum (AZC) in Goes is onlangs begonnen. Doel is het centrum voor maximaal drie honderd vluchtelingen begin de cember gereed te hebben. De eer ste asielzoekers arriveren naar ver wachting na de jaarwisseling. Het Centraal Orgaan opvang asiel zoekers (COA) had in 2008 haast om in Goes een centrum voor een periode van vijf jaar in te richten. De aanloop is een stuk langer ge worden doordat het bouwplan werd bemoeilijkt door de vele ka bels en leidingen op het perceel naast de Stoomtrein Goes-Borsele. Daarnaast maakten personeelswis selingen een bliksemactie onmoge lijk. Inmiddels is het grondwerk begon nen en zijn de piketpalen voor de fundering uitgezet. Het AZC be staat straks uit vijftig semi-perma- nente units. Asielzoekers hebben er redelijk wat privacy en kunnen er hun eigen potje koken. De asielzoekers die in Goes wor den gehuisvest, komen er om zich te oriënteren op en in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Ze kunnen zich scholen in een open leercentrum en ontspannen in een recreatieruimte. Ze mogen klusjes verrichten tegen een kleine vergoeding. Het staat hen tevens vrij lid te worden van een (sport)vereniging. Het COA zal in de loop van dit jaar in overleg tre den met de buren. Dat zijn over wegend bedrijven. Goes en COA hebben een bestuursovereenkomst gesloten. Het COA huurt het perceel voor de duur van vijfjaar. In de tussen tijd spreken beide partijen over de bouw van een permanent asielzoe kerscentrum. Dat kan een groot ge bouw zijn, maar evengoed verschil lende panden in de stad. Het COA heeft behoeft aan meer opvangcapaciteit. Er is een lichte toename van het aantal asielaan vragen en tegelijkertijd moet het COA oudere centra sluiten omdat ze niet meer voldoen of omdat de bestuursovereenkomst afloopt. GOES Sinds 1 juli is Tom de Koning het gezicht van de Stichting Goes Pro motie. Dat is gisteren bekendge maakt. De Koning heeft zijn eigen onder neming, waarmee hij het Fashion Event organiseert. Bij de Stichting Goes Promotie zal hij de werk zaamheden van de vorige coördina tor, Ad Schuurbiers, voortzetten. Schuurbiers zelf neemt na tien jaar afscheid. „Het is na tien jaar ge noeg geweest. Bovendien, ik zit nu in de gemeenteraad. Dan is het be ter belangen te scheiden", zegt hij. KAPELLE De ambtstermijn van Kim Lamper zit er bijna op, daarom is de ge meente Kapelle op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Tot 21 juli kunnen kandidaten zich aan melden. Ze moeten daarvoor een toespraak schrijven, waarin ze uit leggen waarom ze kinderburge meester willen worden. Het formu lier staat op de website: wvvw.ka- pelle.nl. Een jury zal uit de inzen dingen een selectie maken. Tijdens de Schoorse Herfstdag op 18 sep tember vindt de verkiezing plaats. GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 29