buitenland 19 wat mogelijk is Deel dossier rechtszaak tegen Thermphos in Tel Aviv is geheim Zuma in de bres voor homo's Malawi Mededeling van de waterschappen WaterschapT^^^ vrijdag 28 mei 2010 ffisKMmsffii mtm mmmmmmmm ners niet aan de gevolgen van de hit te ontkomen. De temperaturen be reiken records tussen 46 en 49 gra den Celsius. Lagere temperaturen gen kritiek geuit op de afstandelijk ogende regeringsstijl van de Demo craat. „Iemand als Bill Clinton had zich al lang in een duikpak gehe sen om poolshoogte te nemen", al dus de invloedrijke Democraat Ed Rendell. Uit een peiling blijkt dat 60 procent van de Amerikaanse be volking ontevreden is over de reac tie van de regering op de ramp. Obama erkende wel dat het toe zicht op de olie-exploratie heeft ge faald in de VS. „De oliemaatschap pijen kregen veel te vaak hun zin", aldus de president, die sprak van een 'ongezonde en zelfs corrupte' situatie bij de verantwoordelijke in stanties. De directeur van de toe- KAAPSTAD - De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft zich gisteren negatief uitgelaten over de veroordeling van een homopaar in Malawi. Vorige week kregen twee mannen in dat land een gevange nisstraf van veertien jaar opgelegd wegens 'grove obsceniteit en onna tuurlijke daden'. In antwoord op Kamervragen liet Zuma weten dat hij de uitspraak van de rechtbank in Malawi af wijst. Dat was uiterst opmerkelijk. Homoseksualiteit is vrijwel overal in Afrika verboden en landen op het continent laten zich zelden kri tisch over elkaar uit wat betreft dit taboeonderwerp. door Nadia Berkeider VLISSINGEN - De rechtbank in Tel Aviv is gisteren begonnen met de pro-forma behandeling van de wit waszaak tegen de hoogste baas van Thermphos: Nahum Galmor. Dat meldt het Israëlische dagblad Ha'aretz. Galmor wordt samen met zes an deren vervolgd door Justitie in Is raël. De Russisch-Israëlische zaken man en politicus Arcadi Gayda- mak is hoofdverdachte in de zaak. Justitie verdenkt Galmor ervan de stroman van de zakenman te zijn. De fosforfabriek in Vlissin- gen-Oost zou in 2003 met Gay- damaks geld op Galmors naam zijn gezet. Thermphos ontkent dat trouwens. Het bedrijf stelt ook dat het geen deel uitmaakt van het on derzoek. Het is nog niet duidelijk wanneer het eigenlijke proces begint. Inmid dels is een deel van het dossier als vertrouwelijk bestempeld door de Israëlische minister van defensie, meldt Ha'aretz. En dat voedt de ge ruchten dat er sprake zou zijn van illegale wapenhandel aan Iran. Gal mor en Gaydamak hebben be zwaar gemaakt tegen het vertrou welijke stempel. Dat bezwaar is af gewezen: omdat publicatie van de vertrouwelijke informatie de verde diging niet zou helpen. Galmor heeft volgens het dagblad verklaard dat hij als trouw burger van Israël en zoon van overleven den van de jodenvervolging er niet over zou peinzen om zijn volk te verraden door chemicaliën aan Iran te verkopen. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken antwoordde in januari op vragen van de WD dat er in 2004 - naar aanleiding van inlichtingen die gekregen wa ren van de Israëlische autoriteiten - een oriënterend onderzoek is ge daan naar de handel in chemica liën door Thermphos en personen die betrokken zijn bij de fabriek. Dat onderzoek heeft geen strafba re feiten opgeleverd. Er is dan ook geen vervolgonderzoek ingesteld. Galmor nam Thermphos in 2003 over van een groep investeerders. Een jaar eerder had Gaydamak het zelfde geprobeerd. Die deal ging toen niet door omdat de aandeel houders van het Vlissingse bedrijf het niet vertrouwden. De Israë- lisch-Russische zakenman had geen goede reputatie. Gaydamak is trouwens vorig najaar in Frankrijk nog veroordeeld vanwege illegale wapenhandel met Angola. Galmor - Roemeen van geboorte, Italiaans en Israëlisch paspoort en woonachtig in Zwitserland - heeft afgelopen najaar gezegd zich met hand en tand te willen verdedigen tegen de aanklacht. worden nog niet voorspeld. De moessonregens moeten de komen de weken voor verkoeling zorgen. foto Sasanka Sen/AP zichthouder MMS werd gisteren ontslagen. Obama kondigde verder aan dat er voorlopig niet geboord zal worden in de Noordelijke IJszee, waar Shell aan de slag hoopte te gaan. Het is inmiddels duidelijk dat de omvang van de ramp veel groter is dan BP lange tijd heeft beweerd. Volgens wetenschappers zijn er in middels tussen de 260.000 en 540.000 vaten olie in de zee ver dwenen. BP beweerde aanvanke lijk dat er maar een hoeveelheid van 5000 vaten per dag uit de bron lekte. Het is vijf weken gele den dat het olieplatform Deepwa- ter Horizon in brand vloog. 'We hebben de actie om deze men sen te arresteren veroordeeld, te gen het licht van onze grondwet', schrijft Zuma. Zuid-Afrika geldt in Afrika als relatief homovriendelijk. Sinds 2006 zijn relaties tussen mensen van dezelfde sekse legaal. Een Zimbabwaans hof gelastte gis teren de vrijlating op borgtocht van twee medewerkers van een ho morechtenorganisatie. De twee za ten zes dagen vast op beschuldi ging van het bezit van onfatsoen lijk materiaal en het vertonen van een brief die beledigend zou zijn voor president Mugabe, fel criticus van homoseksualiteit. Op 10 juni worden ze berecht. Algemene vergaderingen en commissies De openbare vergaderingen van de algemene vergaderingen vinden plaats op donderdag 24 juni 2010. Voor waterschap Zeeuws-Vlaanderen om 14.00 uur en voor waterschap Zeeuwse Eilanden om 20.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor in Terneuzen, Kennedylaan 1. Voor waterschap Zeeuws-Vlaanderen staan de volgende punten op de agenda: 1. 2. 3. 9. Opening Vaststellen van de agenda Vaststellen van de ontwerp-notulen van de vergadering van de algemene vergadering van 15 april 2010 Ingekomen stukken en mededelingen Instemmen met de dashboardrapportage bestuur per 1 april 2010 Vaststellen partiële peilherziening Margarethapolder Instemmen met het sluiten van een fiscaal compromis door de Waterlandstichting met de Belastingdienst Voorstel benoemen lid en plaatsvervangend lid van de commissie bezwaren waterschap Zeeuws-Vlaanderen Rondvraag 10. Sluiting Voor waterschap Zeeuwse Eilanden staan de volgende punten op de agenda: 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststellen van de ontwerp-notulen van de vergadering van de algemene vergadering van 15 april 2010 4. Ingekomen stukken en mededelingen 5. Instemmen met de dashboardrapportage bestuur per 1 april 2010 6. Vaststellen (gewijzigde) planbeschrijvingen 2011 project Zeeweringen 7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bruto uitvoeringskrediet voor het project Aanpassen wegenstructuur Borssele 8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de bijdrage van het waterschap in de uitvoerings kosten van een nieuwe stuw met wandelpad in de Zwaakse Weel nabij 's-Gravenpolder in het kader van het Verdrogingsproject Zwaakse Weel 9. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van technische aanpassingen aan het gemaal Glerum in het kader van het Nationaal Bestuurs akkoord Water en de aanleg van een aalgoot 10. Instemmen met het sluiten van een fiscaal compromis door de Waterlandstichting met de Belastingdienst 11. Rondvraag 12. Sluiting Voorafgaand aan de algemene vergaderingen zijn er openbare bijeenkomsten van de commissies. In deze commissievergaderingen heeft u de gelegenheid direct na opening van de vergadering uw mening over een punt op de agenda uiteen te zetten. Hieronder vindt u een overzicht van deze commissievergaderingen. Commissievergaderingen waterschap Zeeuws-Vlaanderen: Waterbeheer: donderdag 10 juni 2010 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Bestuur, Organisatie en Middelen: donderdag 10 juni 2010 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Waterkeringen en Wegen: donderdag 10 juni 2010 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Commissievergaderingen waterschap Zeeuwse Eilanden: Waterbeheer: maandag 7 juni 2010 om 16.15 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. Economische Zaken: dinsdag 8 juni 2010 om 17.00 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. Waterkeringen en wegen: dinsdag 8 juni 2010 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderbundel ligt vanaf maandag 31 mei 2010 ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg. Ook in de bibliotheken in Goes, Zierikzee en Tholen kunt u de stukken inzien van waterschap Zeeuwse Eilanden. Zeeuws-Vlaanderen Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Kennedylaan 1 4530 AB Terneuzen Telefoon 088 - 246 1000 (lokaal tarief) Fax 088 - 246 1990 info@wszv.nl www.wszv.nl info@wze.nl www.wze.nl De Zeeuwse waterschappen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. De verkiezingen voor het nieuwe bestuur vinden plaats vanaf 11 tot en met 23 november. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 9