22 zeeland 'Zwaard van Damocles hangt boven Miami' qflpi examens Minder strafzaken voor OM in 2009 Spannender dan prins ontmoeten brieven RECHTBANK Eis: 40.000 euro boete en halfjaar voorwaardelijk www.watisnouje.nl SUDeStem Waterdunen Pinksteren vrijdag 28 mei 2010 door Emile Calon MIDDELBURG - Het zwaard van Da mocles hangt boven de Terneuzen- se coffeeshop Miami, aldus raads man M. Dunsbergen. Het Open baar Ministerie eiste gisteren een boete van 40.000 euro, een voor waardelijke celstraf van zes maan den en een werkstraf van 180 uur tegen de eigenaar (38). Hij zou in zijn panden naast zijn shop een grote voorraad softdrugs hebben opgeslagen. De politie ontdekte die voorraden tijdens invallen op 26 september 2008. Dunsbergen bevestigde gisteren dat vooral die voorwaardelijke cel straf het de eigenaar misschien on mogelijk maakt zijn zaak voort te zetten. „Want de eigenaar ont komt er niet aan om op de een of andere manier via de achterdeur in te kopen. Wordt hij daarbij be trapt, ook al gaat het om een be perkte hoeveelheid, dan kan de voorwaardelijke celstraf zo omge zet worden." Dunsbergen bena drukte tegenover de Middelburgse rechtbank dat er geen enkel bewijs is geleverd dat die gevonden voor raden van de eigenaar zijn. Offi cier van justitie E. Bethlehem wees echter naar verklaringen van een medewerker van Miami die de politie vertelde dat hij in opdracht van de eigenaar regelmatig in Hoek en Koewacht zakken, tassen of dozen met softdrugs haalde. De bedrijfsleider (38) was volgens het OM ook bij die aanvoer betrok ken. Tegen hem eiste de officier een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk. Raads man E. Smit noemde die eis een manier om te voorkomen dat zijn cliënt zijn werk kan voortzetten. Bethlehem vertelde dat de politie tijdens observaties regelmatig had gezien dat de eigenaar of een me dewerker tassen met onbekende inhoud de coffeeshop had binnen gebracht. Op die manier werd vol gens haar de shop bevoorraad. Dunsbergen vroeg waarom de poli tie op zulke moment niet een con trole had uitgevoerd, Hij herinner de haar eraan dat agenten, tijdens reguliere controle, nooit te veel voorraad hadden aangetroffen. De eigenaar herhaalde ook dat hij tel kens had gehandeld zoals de ge meente wilde. „Ik ben steeds in overleg geweest met de gemeen te." Een overheid die hem ook vroeg na zijn vrijlating uit voorar rest weer zo snel als mogelijk open te gaan, aldus de raadsman. Uitspraak op 10 juni. MIDDELBURG - Het Openbaar Minis terie in Middelburg heeft vorig jaar 5129 nieuwe Zeeuwse strafza ken in behandeling genomen. Dat is bijna twintig procent minder dan een jaar eerder en daarmee volgt Zeeland volgens het OM de landelijke trend. Uit het jaarverslag dat het OM gis teren publiceerde, blijkt dat vermo gensdelicten (1011) en geweld (808 zaken) in Zeeland de vaakst voor komende strafbare feiten waren. De meeste strafzaken (1948) speel den in het Oosterscheldebekken. Elf procent van alle aangebrachte verdachten vorig jaar was jonger dan achttien jaar. Van deze 715 jon geren moesten 283 zich verant woorden voor de kinderrechter. In Met dank aan: Coördinatie Management, Gemeente Terneuzen Kimberly maakte gisteren het vmbo-examen Economie, foto Mark Neelemans 2009 dagvaardde het OM Middel burg 2249 meerderjarige verdach ten voor de politierechter en 300 voor de meervoudige kamer. Van de 624 keer dat het OM bewaring vorderde, werden 332 verdachten daadwerkelijk in voorlopige hech tenis genomen. Alle Zeeuwse en landelijke cij fers: www.pzc.nl/jaarberichtom Voor Kimberly de Visser (16) van het Zwin College in Oost burg was het gisteren een erg span nende dag. 's Ochtends was ze nog aanwezig bij het bezoek van prins Willem-Alexander aan het Dorps huis in Biervliet, in de middag moest ze het vmbo-examen Eco nomie maken. „Maar het examen vond ik spannender hoor, dat is toch belangrijker voor mijn toe komst." Ze was dan ook wel een beetje zenuwachtig voordat ze be gon. Kimberly verwachtte dat het examen Economie erg moeilijk zou zijn, maar dat viel haar reuze mee. „Ik heb maar één vraag niet ingevuld. Ik wist namelijk niet hoe ik de som moest uitrekenen." Voor Kimberly was dit het laatste examen, dus kan ze nu van haar vakantie genieten. Tot juli tenmin ste, want dan gaat ze werken in een mosselrestaurant in Philippi ne. Volgend schooljaar gaat ze in Goes de opleiding Paardenhoude- rij volgen. Ze gaat haar middelbare school missen. „Na een aantal jaar voelt het hier toch vertrouwd. Vol gend jaar begint alles weer op nieuw, dan ben ik weer een van de jongsten op school." Voor Kim berly zitten de examens er dus op. En het is haar allemaal goed afge gaan. Alleen maatschappijleer viel tegen, maar dat maakt niet zo veel uit. „Ik moet wel erg veel onvol doendes halen, wil ik zakken." Bekijk de video over het vmbo-examen Economie Maartjes weblog over het vwo-examen Duits Discussier mee op www.watisnouje.nl iaiga— Provincie Zeeland Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl Natuurlijk heeft de burgemeester van Sluis gelijk als hij tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering stelt - nadat de door de oppositie ingediende Waterdunenmotie is verworpen - dat de voor- en tegen stemmers op democratische wijze zijn gekozen. Maar of de gemeente raadsleden met betrekking tot het controversiële plan Waterdunen ook de opvattingen van hun bur gers vertegenwoordigen, menen we te mogen betwijfelen. De huidi ge gemeenteraadsleden zijn geko zen op basis van een totaal partij programma, maar niet op basis van een project als Waterdunen. Het is te hopen dat de partijen die tegen de moties stemden de moed opbrengen hun stemgedrag eens te toetsen aan de opvattingen die le ven bij hun achterban. Kreten als 'fractiediscipline' en 'boven-lo- kaal-stemgedrag' hoeven niet lan ger rond te zingen. Een motie in dienen om zo'n toets gemeente- breed te laten afnemen - een refe rendum - zou hen sieren en onze mooie gemeente op een positieve manier profileren. Guus Langeraert 't Schuttebocht 21, Oostburg Pinksteren in Renesse is al jaren een gezellig feest voor jong en oud. Sinds vorig jaar is Schouwen-Dui- veland gezegend met een burge meester uit Limburg. Burgemees ter Rabelink kwam vorig jaar voor het eerst in Renesse met Pinkste ren en schrok zich een ongeluk; zo veel feestende mensen bij elkaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 76