welke weg je op gaat m Officier wil tbs 'voor niet te tolereren geweld' m bin n9n uit Tegenstanders Ecomaire beginnen protest-website mm Voorstelling Zeeland Evensong Weinig aangiften van discriminatie Genieten van ons Lifestyle Event 28 en 29 mei Paardentrailer nodig? GIMBRERE MODE BOBBE MODE vrijdag 28 mei 2010 WÊmKÊmÊHÊtmÊKmtmmmmKtÊÊmmmmHKmmmmmmmmÊKum Deze boodschap zit in Straten ver pakt in een vrij eenvoudig verhaal waarin naast volwassenen ook kin deren een prominente rol spelen. Hoofdpersoon is de puber Fleur van der Steen. Zij bezoekt met re gelmaat haar opa, die in het zorg centrum woont. 'Oop' noemt Fleur hem kortweg, maar met res pect. Oop beseft dat het hoog tijd wordt zijn kleindochter een beetje op weg te helpen op haar levens pad. Hij hoopt dat hem daarvoor de tijd nog is gegeven. Fleurs ouders zijn altijd druk in de weer met het eigen bedrijf: Van der Steen Wegenbouw. Daar staat een belangrijk project op stapel. Met de aanleg van een stuk snel weg van zeven kilometer wordt een verbinding mogelijk gemaakt tussen twee filegevoelige trajecten. Het tracé voor die snelweg door kruist echter de grond waaronder foto Dirk-jan Cjeltema Kom vandaag en morgen weer genieten van ons Lifestyle Event: Geniet in en om ons pand van al het moois wat er te koop is. Mis dit bijzondere Event niet, kom met al uw zintuigen genieten! Een keur aan fantastische gastbedrijven laten u hun nieuwste producten en diensten zien. Lifestyle Event: Vrijdag 28 mei 14:00-21:00 uur Zaterdag 29 mei 10:00 - 19:00 uur Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 561482 www.binnenuit.nl woonconcept een deel van een oude Romeinse weg ligt. Fleur hoort daarover als zij op een middag met een clubje vrienden wil gaan zwemmen. Voor Lies Hanse is Straten de vijf de productie die zij bij deze Gere formeerde kerk in Zierikzee regis seert. De musicals komen overi gens tot stand in nauwe samenwer king met mensen uit de hervorm de gemeente (gewone wijk) in de Gasthuiskerk in Zierikzee. „Som mige spelers zijn al vanaf het be gin bij alle musicals betrokken ge weest. Daarmee is natuurlijk wel enige ervaring opgebouwd, maar toch blijft het regisseren hier an ders dan in het reguliere ama teurtheater", zegt Hanse. Het verschil schuilt vooral in de discipline bij het repetitieproces is haar ervaring. Hoewel de spelers steeds met groot enthousiasme aan een nieuwe productie begin nen blijkt het voor de regisseur vaak een hele toer met de voltalli ge cast te kunnen repeteren. Dat trekt soms een wissel op degenen die wel trouw komen. „Vooral met kinderen blijkt het soms moeilijk. Die hebben het te genwoordig zo druk met allerlei ac tiviteiten. Tegen het einde van het repetitieproces moet ik echt streng worden en eisen gaan stellen dat iedereen aanwezig dient te zijn", zegt Hanse. Zij hecht als regisseur grote waarde aan een soepel verlo pende voorstelling. Dat wil zeggen dat ook de overgangen tussen de verschillende scènes vlotjes verlo pen. Uiteraard kan een doordachte vormgeving daar een aandeel in le veren. Dit keer zijn er draaipane- len gemaakt om snelle wisseling tussen de locaties te kunnen reali seren. Het verhaal in Straten speelt zich immers op veel verschillende plaatsen af: in Zorgcentrum Nieuw Stapen, in het bedrijfskan- toor van de familie Van der Steen, aan de oever van de Stapense Plas sen, maar ook in een Romeins huis enkele eeuwen geleden. De kerkmusical is gratis toeganke lijk, maar ter regulering van het aantal plaatsen zijn er wel kaartjes voor nodig. Die zijn vooraf ver krijgbaar bij Delta Discs, Zierikzee. Vrij. 4 juni (première), zat. 5, vrij. 11 en zat. 12 juni, Thomaskerk, St. Domus- straat, Zierikzee, 19.30 uur. MIDDELBURG - Kunsteducatie Wal cheren speelt morgen (19.00 uur) en overmorgen (14.00 uur) de dansvoorstelling 'Terug naar de Middeleeuwen'. De 225 leerlingen zijn geïnspireerd door het boek 'Kruistocht in spijkerbroek'. Loca tie: Stadsschouwburg Middelburg. Kaarten: Kunsteducatie aan Kui perspoort 18 in Middelburg. aanhangwagens Uijterschootweg 22, Middelburg www.zeelandaanhangwagens.nl MIDDELBURG - Een 37-jarige man uit Zierikzee moet van officier van justitie G. van der Hofstede opge nomen worden in een tbs-kliniek. Ook vindt hij dat de man een cel straf moet krijgen. Hoeveel, daar liet hij zich gisteren tegenover de Middelburgse rechtbank nog niet over uit omdat nog niet precies duidelijk is wanneer de man opge nomen kan worden. Pas als dat wel het geval is gaat de officier zijn eis formuleren omdat hij vindt dat de man aansluitend aan de celstraf direct opgenomen moet worden. De man heeft in de nacht van 27 september 2009 een andere inwo ner van Zierikzee ernstig mishan deld. Ook probeerde hij hem toen te kelen. Gealarmeerde agenten konden erger voorkomen. Volgens de verdachte deed hij dat allemaal omdat die andere man zijn vrouw had lastig gevallen. „Hij heeft mij tien jaar lang geterroriseerd. Het enige wat ik heb gedaan is mijn ge zin beschermd. Daardoor ben ik nu alles kwijt." Hij had die avond flink wat bier en harddrugs ge bruikt, zo erkende hij. Volgens hem was hij daardoor minder ge remd. Die bewuste nacht had hij, tussen twee vechtpartijen met de belager van zijn vrouw, ook ande re buurtbewoners bedreigd. Van der Hofstede maakte duidelijk dat dit soort geweld en zulke be dreigingen niet getolereerd kun nen worden. Ook wees hij naar de psychiatrische en psychologische rapporten waaruit blijkt dat de kans op herhaling zeer groot is. De rechtszaak wordt op een later tijdstip voortgezet. ZONNEMAIRE - De tegenstanders van de plannen voor bouw van Ecolodges in de polder bij Zonne- maire - project Ecomaire - zijn een actie-website begonnen. Op www.bommenede.nl schetst initiatiefnemer Bastian Mathijssen een beeld van het landschap zoals het nu is en zoals het zou worden als Ecomaire werkelijkheid wordt. Het plan voor de bouw van een 50 ecolodges tellende bungalowpark als uitbreiding van camping Eco maire - voorheen bekend als land schapscamping Kijkuit - betekent in de visie van Mathijssen een ern stige aantasting van het nu nog open polderlandschap. Mathijssen is een petitie gestart te gen de plannen van campinghou der Niek Deïst. Inmiddels hebben 106 polderbewoners die petitie ge tekend. £5 www.bommenede.nl iËiiilHESSBEHHSi!^ - - - TSEJI y® :Z- 1 vrijdag 28 mei van 14:00 tot 21:00 uuren zaterdag 29 mei van10:00 tot 19:00 uur 1 H n 1_ &_i ONTvVLP? »LG:.ifli>iNC- 'JltVOEBIKG IN 1 S R:f JASf.Of P Schouwersweg 98 Heinkenszand tel.tOl 13 - 564320 info@leointerieurgroep.nl VLISSINGEN - In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt zondag een Evensong gehouden. Het program ma biedt veel ruimte voor koor- en samenzang. Medewerking verle nen de Evensingers en organist Jos Vogel. De dienst begint om 16.30 uur en de toegang is gratis. ZIERIKZEE - Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland zou graag zien dat inwoners die slacht offer zijn van discriminatie, daar van bij de politie aangifte doen. Het Anti Discriminatiebureau Zee land meldt in zijn jaarverslag 112 klachten, waarvan acht afkomstig van Schouwen-Duiveland. „Dat is, slechts het topje van de ijsberg," zegt wethouder Gilles Houteka mer. „Daarom is het lastig een goed beeld te krijgen en dat heb je nodig om het probleem aan te kunnen pakken." Houtekamer sig naleert 'een bepaald mijdgedrag' bij de slachtoffers. Op basis van verschillende onder zoeken worden jaarlijks tussen tien- en zestigduizend Zeeuwen slachtoffer van discriminatie en dat gaat van schelden tot mishan delen. www.adbzeeland.nl MIDDELBURG VLISSINGEN www.gimbreremode.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 73