201 zeeland 'Geef fietser binnen De Parlevinker ringwegen voorrang Ellewoutsdijk wil met feest de school sluiten Fotografen duiken onder Opnieuw geldautomaat weg in hartje Goes zlm. CDA-raadslid Goes gooit balletje op in commissie THOLEN Seizoen blijkt te kort voor winkel vrijdag 28 mei 2010 door Frank Balkenende GOES - Fietsers zouden binnen de Goese ringwegen overal voorrang moeten krijgen. Dat schept duide lijkheid, denkt CDA-raadslid Ad de Wit. Hij gooide dat balletje gis teravond op in de raadscommissie, die over het onderzoek Fietsbalans II sprak. Wethouder Loes Meeuwisse (WD, verkeer) kreeg geen gelegen heid meer daar op te reageren, om dat daarvoor de tijd ontbrak. De commissie behandelt het onder zoek binnenkort opnieuw. Meeu wisse zal dan meteen vragen be antwoorden van fracties die niet meer aan bod kwamen. Zij kun nen schriftelijk hun vragen stellen. Fietsbalans II is een onderzoek van de Fietsersbond. Volgens on derzoeker Piet van der Linden heeft Goes - dat in 2008 nog mee dong naar de nationale titel Fiets- stad - op tal van punten vooruit gang geboekt. Het fietsnetwerk is goed, er is weinig oponthoud en de gemeente telt relatief weinig verkeerslichten. Alleen op twee punten doet de Be- velandse centrumgemeente het minder goed: fietsveiligheid en angst voor fietsendiefstal. Toen eind vorig jaar al duidelijk werd dat fietsers in Goes een te grote kans lopen slachtoffer te worden van een ernstig verkeersongeval, omdat auto's en fietsers elkaar te vaak kruisen, vatte het college van burgemeester en wethouders de koe meteen bij de horens. Sindsdien is een aantal riskante ro tondes verbeterd, onder meer door het fietspad beter te scheiden van de rijbaan. Ook zijn andere ac- centkleuren aangebracht. Ook De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 17 juni 2010 om 16.00 uur in het gebouw van ZLM Verzekeringen, Cereshof 2 in Goes. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 juni 2009 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarrekening 2009 5. Samenstelling Raad van Commissarissen 6. Statutenwijziging 7. Aanwijzing accountant 8. Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda met bijlagen ligt vanaf 3 juni a.s. ter inzage op het kantoor van ZLM Verzekeringen in Goes. Wij verzoeken de leden die de vergadering willen bijwonen ons dit uiterlijk 10 juni schriftelijk mee te delen t.a.v. de directie van ZLM Verzekeringen, Postbus 70, 4460 BA Goes. Mr. A J. de Jonge algemeen directeur verzekeringen PM door Raymond de Frel ELLEWOUTSDIJK - Natuurlijk had den de inwoners van Ellewouts dijk het liefst gehad dat basis school De Linden kon voortbe staan. Maar nu het onomkeerbare besluit van de staatssecretaris om het kleinste schooltje van Zeeland te sluiten, binnenkort in daden wordt omgezet, wil de Werkgroep Fancy Fair Ellesdiek er toch maar een soort feest van maken. De school was ruim zestig jaar de spil van het dorp. „We willen met opgeheven hoofd de nieuwe situa tie tegemoetgaan. Daarom zijn we hard op zoek naar oud-leerlingen, staan er nog maatregelen op sta pel, zoals de aanleg van een roton de met fietstunnels op het kruis punt Ringbaan-West/ Troelstra- laan. Dat karwei begint in septem ber. Het kruispunt is dan negen da gen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Verder wachten nog de herinrichting van de Buys Ballot straat (aanleg fietspaden) en de Werflaan en een deel van de Bea- trixlaan wordt 30-kilometerzone. De Fietsersbond hoopt ook dat Goes toch nog eens serieus bekijkt of de gemeente het fietsparkeren kan uitbreiden en verbeteren. Zo moet worden onderzocht of een mobiele bewaakte fietsstalling op de Grote Markt haalbaar is. Vol gens Adri van Oosten van de Beve- landse afdeling van de Fietsers bond zijn in andere steden geslaag de voorbeelden te vinden. „En nog gratis ook." SCHARENDIJKE - Naar verwachting meer dan 80 fotografen duiken op zondag 30 mei en 6 juni onder in Zeeuws water om deel te nemen aan het Open Nederlands Kam pioenschap en het Zeeuws Kam pioenschap Onderwaterfotografie. Zowel ervaren als minder ervaren onderwaterfotografen kunnen te recht. Het Zeeuws Kampioen schap is bedoeld voor de minder ervaren fotografen. Zij kunnen deelnemen met hun beste foto en/of beste serie van drie foto's. De prijsuitreiking vindt 24 septem ber plaats. Beide wedstrijddagen wordt (van 10 tot 18 uur) op het terrein van duikcentrum de Greve- lingen in Scharendijke een info markt gehouden. Hier kan ook worden ingeschreven. meer info zie www.aquashot.nl die samen met ons afscheid willen nemen van de school", zegt Bian- ca Wellner van de werkgroep. Op zaterdag 17 juli houdt de werk groep een fancy fair, die volledig ten goede komt van de dorpsbus, waarin vrijwilligers vanaf het nieu we schooljaar kinderen uit Elle woutsdijk naar scholen in omlig gende dorpen zullen brengen. De gemeente Borsele geeft het busje in bruikleen. „Maar het rijdt na tuurlijk niet op water en de wegen belasting en verzekeringen zijn he laas ook niet gratis. Met behulp van de opbrengst van de fancy fair hopen we de kosten zoveel moge lijk te dekken", aldus Wellner. MEEST GELEZEN 1. Fraanje moet boete zaag betalen 2. Korting tunneltarief kan socialer 3. Zes ton nodig voor kazerne VIDEO Kijk naar een video van de eerste trouwerij in de Nehalenniatempel in Colijnsplaat: www.pzc.nl/bevelanden TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl Telefonisch een tip doorgeven? Bel 0113-315670. Ralph Meijer in de leegstaande ruimte waarin tot zeer recent De Parlevinker door Rob Zorn THOLEN - Nee, hij koestert geen wrok tegen wie dan ook. En ja, het heeft hem flink wat geld ge kost maar het was ook een hele er varing. Ralph Meijer heeft de deur van zijn Parlevinker in de Visstraat in Tholen begin deze maand defi nitief op slot gedraaid. En hij moet daarbij de conclusie trekken dat zijn winkel aan de Vis straat, die hij augustus vorig jaar begon, eigenlijk nooit fatsoenlijk van de grond gekomen is. „Ik heb het zo goed als ik kon geprobeerd maar het is jammer genoeg niet ge lukt. Het was óf de stekker eruit óf nog meer investeren voor het nieu we seizoen." Meijer heeft het ondernemen niet van een vreemde. De vader van de geboren Amsterdammer had in die stad meerdere winkels. Ralph Meijer belandde twee jaar geleden in Tholen doordat zijn vrouw in die gemeente woonde. „Ik vond het een leuk stadje maar buiten de supermarkt waren hier bijna geen levensmiddelenwinkels. Geen groentezaak, geen kaaswinkel en ga zo maar door. Ik wilde wat on dernemen en na een onderzoek heb ik een bedrijfsplan gemaakt. door Frank Balkenende GOES - De binnenstad van Goes verliest in juni weer een geldauto maat en het lijkt erop dat banken voorlopig geen nieuwe plaatsen op of rond de Grote Markt. Dat sombere nieuws bracht wet houder Loes Meeuwisse gistera vond de raadscommissie. Een be zorgde gemeenteraad nam onlangs motie aan over het slinkend aantal geldautomaten in het koophart. De raad vroeg het college met de banken te overleggen. De oogst is de mededeling dat ABN/Amro al in juni van de Sin gelstraat verhuist naar het pand van Fortis in de Stadspoort. De bank wil de huidige geldautomaat in een leeg gebouw niet in stand houden. De ING wil graag de pin- machine terugbrengen aan de Gro te Markt, bij voorkeur in het oude postkantoor (waren er altijd twee) dat een horecazaak wordt. Of die flappentap er komt, is nog niet be kend. Ook de Rabobank zoekt op de Grote Markt naar een pand om een geldautomaat te vestigen. Volgens Meeuwisse is het grote probleem tijd. De banken zoeken, maar de vraag is hoelang dat duurt. Voor publiek dat in hartje Goes uitgaat of winkelt, holt de geldservice onderwijl achteruit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 64