181 zeeland Snel sloop Trompstraat Wandelnetwerk in Zak V mm de nieuwe NISSAN QASHQAI De snelste en modernste Tentielwasstraat in Zeeland Trouwen in Nehalennia's tempel Laatste huurders moeten voor 1 juni eruit staat in onze showroom! WANDELNETWERK Sporen in de Zak heet het eerste complete wandelnetwerk in Zeeland, dat onderdeel moet worden van een netwerk voor de hele provincie. Gisteren ging het Hans Warrenpad open. Routes in het netwerk AUTOWASSTRAAT vd Jagt Willemse Gratis stofthfgen na elke wasbeuh PROGRAMMA'S: www.autosturm.nl vrijdag 28 mei 2010 COLIJNSPLAAT - 'Romeins officier' Pim Schenkelaars (links) krijgt zijn 'Kelti sche' bruid Irma Bolijn uit de hand van haar 'Schotse' vader bij de tempel van Nehalennia in Colijnsplaat. Het paar trad gisteravond op spectaculaire wijze in het huwelijk bij de bijzondere trouwlocatie, het tempeltje waar Schenkelaars ook in optreedt als gids. Vanuit hun bed breakfast De Een hoorn trok het paar op twee Tinkerpaarden met een 'Romeins' escorte, Kel tische muzikanten en een stoet verklede gasten naar de tempel. 'Kom zoals je er het liefste uit zou zien', was de dresscode. Dus verschenen tussen de Romeinen ook Sinterklaas en Darth Vader. foto Willem Mieras zie de video op www.pzc.nl door Frank Balkenende GOES - De gemeente Goes laat bin nen enkele maanden zestien wo ningen aan de Trompstraat slopen. Het college heeft deze week beslo ten dat karwei te gunnen aan Sturm en Dekker uit Oostkapelle. Het betreft woningen die de ge meente Goes eerder aankocht aan de even zijde van de Trompstraat. Vier zijn er momenteel nog be woond. De huidige huurders zijn vorig jaar, begin januari en in mei geïnformeerd over de voorgeno men sloop. Ze moeten voor 1 juni hun woning verlaten. Dan worden alle nutsvoorzieningen afgesloten. De Trompstraat is een straatje uit de tijd van Bartje. Knusse arbei derswoninkjes aan weerszijden van een klinkerstraatje. De even zijde moet wijken voor toekomsti ge bebouwing op de zogeheten Ka vel van Pik, die al jaren in gebruik is als tijdelijk parkeerterrein, be doeld om vervangende parkeer ruimte te scheppen tijdens de bouw van de parkeergarage aan de Westwal. De gemeente kocht de kavel in 2004 en is sindsdien bezig met ont wikkeling. Er ligt een schetsont werp voor een langgerekt, vier bouwlagen tellend complex met kantoren op de begane grond en appartementen er boven. Dat idee werd in 2007 al voor onbepaalde tijd uitgesteld. De gemeente wil eerst de uitkomst van een onder zoek naar de spoortunnel aan de Van Hertumweg en de bijbehoren de infrastructuur afwachten. Zo bestaat het idee van de M. A. de Ruyterlaan - nu een doorgaan de route - een doodlopende straat te maken en het verkeer straks over de Lijnbaan naar de Piet Hein- straat te leiden. De wijze waarop die hoofdverkeersader straks aan- takt, kan gevolgen hebben voor het woningbouwplan. Daarnaast zit de appartementen- en kanto- renmarkt door de crisis in zwaar weer. De gemeente laat de woningen aan de even zijde van de Tromp straat nu toch maar slopen, omdat de vele leegstaande huizen de buurt laten verpauperen. door Mieke van der Jagt De Zak van Zuid-Beve land is het eerste ge bied in Zeeland waar over een compleet net werk van wandelroute's is gelegd. Tien thematische wandelroute's met de verzamelnaam Sporen in de Zak grijpen niet alleen als de ra deren van een machine in elkaar, maar sluiten ook aan op de wan delnetwerken die in de rest van Zeeland worden gemaakt en op be staande paden als het Kiekendief pad. Met de opening van het tien de themapad, het Hans Warren pad bij het dorp Borssele, werd het netwerk door de Zak gisteren officieel geopend. Daarbij werd ook een wandelboekje gepresen teerd, waarin de belangwekkende punten van alle tien de route's worden toegelicht. Samen met een wandelkaart, is dat boekje bij de Zeeuwse VW-kantoren te koop. De officiële opening werd verricht door de levenspartner van de in Borssele geboren en getogen dich ter Hans Warren, die werd gehol pen door gedeputeerde Frans Ha melink en de Borselse wethouder Jan Zandee. Bij de onthulling van een stalen paneel, waarin Warrens gedicht De Baadster is uitgfreesd, waren ook nog twee steltlopende fabeldieren behulpzaam. Molen graaf las het gedicht voor. Het is een toepasselijk gedicht want op de plaats waar het staat, op De Schelphoek of, zoals de Borsse- laars zeggen: De Kaai, leerde de Borsselse jeugd in de tijd van Hans Warren zwemmen. Een rudiment van wat vroeger 'de duukpêêl' werd genoemd, bewijst dat er nog steeds gebaad wordt. Het Hans Warrenpad voert langs nog meer in staal uitgefreesde ge dichten, onder meer op de plaats waar het geboortehuis van de dich ter op de Westerscheldedijk stond. De route laat verder ander punten zien die in het werk van Warren naar voren komen en mooie stuk jes in de weidse polders rond Bors sele. Het wandelpad gaat daarom niet altijd over gebaande paden, maar ook over landerijen, waar voor de Stichting Landschapsbe heer Zeeland en de Milieucoöpera tie overeenkomsten hebben geslo ten met boeren. Dat geld overigens ook voor de an dere negen route's, die ook elk een eigen thema hebben. Door middel van genummerde en gekleurde paaltjes, kan iedereen vrij gemak kelijk naar behoefte zijn eigen wan delroute samenstellen. De onderde len van het netwerk zijn samenge steld door de Stichting Landschaps beheer Zeeland, die daarbij hulp heeft gekregen van tal van vrijwilli gers. Momenteel werkt de Stich ting aan een wandelnetwerk voor Walcheren, dat op verschillende manieren aansluit op dat van Spo ren in de Zak. Morgen, zaterdag, worden de feestelijkheden nog eens dunnetjes overge daan met een publieksdag, die wordt gehouden bij kwekerij Sluis- hoek aan de Jurjaneweg in Borsse le, het beginpunt van het Hans Warren wandelpad. Tussen 11.00 en 17.00 uur worden belangstellen den uitgenodigd de nieuwe thema route te volgen. Rond 14.00 uur leest Jopie Minnard gedichten van Hans Warren voor. Het Zakboekje en de wandelkaart Sporen in de Zak zijn zaterdag voor een gereduceerde prijs te koop. bekijk een video op www.pzc.nl 0 Ten oosten van Borssele: Hans Warren wandeling. Q Heinkenszand: Grenslinde wandeling. O Tussen Nisse en Ovezande: Heggenroute. 0 Tussen's-Gravenpolder en Kwadendamme: Zwaakse Weel kreekroute. 0 Kwadendamme: Landbouwroute. Q Hoedekenskerke: Kinderwandeling. 0 Rondom Baarland: Boerderijroute. 0 Ellewoutsdijk: Westerschelderoute. 0 Hoedekenskerke tot Nieuwdorp en Sloekreek: Bevrijdingsroute. EllewoutsdJjk.^aar'anC' POLISH: 13,50/€ 9,50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Bodemreiniging POLISH WAX TOTAAL: ll,50/€ 9,00 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Waxen Bodemreiniging WAX: 9,50/€ 8,00 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Waxen GOES MIDDELBURG Amundsen weg 39 0113-602000 Noordweg 467 0118-612042 BASIS: 6,50/€ 6,50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen AUTOWASSTRAAT vd Jagt Willemse Mercuriusweg 27,4382 NL Vlissingen T 0118 419 051 OPENINGSTIJDEN maandag t/m zaterdag van 08.00 uur -18.00 uur zondag van 10.00 uur -17.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 62