Zeeland PZC 'Het sociale aspect, daar gaat het om' Tas Goes staat nieuw terras markt toe BEVELANDEN-THOLEN 18 en 19 18 WERKBEZOEK Kroonprins Willem-Alexander op de koffie bij Ruilwinkel in Goes Wilt u ook eerste klas genieten tijdens het WK? Wandelnetwerk in Zak compleet met Hans Warrenpad y?A4ffS'7 J'v5-"^A"2w^4 (*v 1 ,l n 1 Laatste huurders uit woningen aan Trompstraat in Goes 17 Vrijdag 28 mei 2010 Tip? bevelandenOpzc.nl/tholenGPpzc.nl door Luc Oggel GOES - In de Couwervestraat in Goes gebeurt normaal gesproken weinig bijzonders, maar gisteren was dat wel anders. Niemand min der dan kroonprins Wil lem-Alexander kwam langs voor een bezoek aan de Ruilwinkel. Hij deed dat op uitnodiging van het Oranjefonds, waar hij be schermheer en voorzitter van is. De komst van de koninklijke hoog heid was van tevoren aangekon digd, dus buurtbewoners stonden 's ochtends al klaar met fototoestel len. Het was overigens niet de eer ste keer dat de Ruilwinkel zich in koninklijke belangstelling mag heu gen. Vorig jaar ontving het initia tief van welzijnsorganisatie SM- WO uit handen van prinses Maxi ma in Den Haag een Appeltje van Oranje; een onderscheiding voor initiatieven op sociaal gebied die als voorbeeld kunnen dienen. Er is een geldprijs van 15.000 euro uit het Oranjefonds aan verbonden, die de Ruilwinkel heeft benut voor de aanschaf van een bestel bus. De goedgeluimde kroonprins liet zich gisteren in een ongedwongen sfeer - die zich ook kenmerkte door de schijnbaar onzichtbare be veiliging, iedereen kon bij hem in de buurt komen - door de vrijwilli gers informeren over het werk. Ook kreeg hij een rondleiding in de winkel. „Kun je deze ook ruilen?", grapte hij over het in groten getale aanwe zige journaille. De kroonprins had al gauw in de gaten dat het sociale aspect van de Ruilwinkel feitelijk veel belangrij ker is dan het eigenlijke ruilen, wat door de vrijwilligers werd be aamd. Het concept van de Ruilwinkel is dat mensen diensten en produc ten aanbieden in ruil voor punten. Daarmee kunnen weer goederen en diensten worden afgenomen. Inmiddels hebben bijna vierdui zend mensen zich ingeschreven. De financiële crisis, maar ook de prijs en daarmee de grotere naams bekendheid draagt bij aan de toe loop, zegt Abi Berrevoets, één van de 25 vrijwilligers. Dat Wil lem-Alexander persoonlijk langs kwam, kon hij erg waarderen. „Dat gebeurt niet elke dag." De me dewerkers hadden bewust hun 'ge wone' werkkloffie aan, om de prins een zo objectief mogelijk beeld van de Ruilwinkel te geven. Bij zijn vertrek sprak Wil lem-Alexander de hoop uit dat de Ruilwinkel nog lang mag blijven bestaan. Zo vanzelfsprekend is dat niet, omdat Goes, net als andere gemeenten, voor grote bezuinigin gen staat. j video op www.pzc.nl Het bezoek van prins Willem-Alexander aan de Ruilwinkel in Goes kenmerkte zich door de ongedwongen sfeer. foto Willem Mieras MfiÉÉHÉtt'iÉMM GOES - Exploitant Nico van den Berg uit Burgh-Haamstede van de toekomstige horecazaak in het voormalige postkantoor aan de Goese Grote Markt mag een terras inrichten, zolang dat niet breder wordt dan 3,20 meter. Die beper king is nodig met het oog op de draaicirkel van hulpverleningsvoer tuigen. Bij het postkantoor heeft de gemeente een ondergrondse af valcontainer gepland. Daarvoor wordt nu een ander plek gezocht. goede prijs, prima kwaliteit, beste service almanak Tip? redactie@pzc.nl Dat kan met onze Stressless Consul fauteuil Informeer vandaag nog naar onze WK aanbieding Toegegeven:fotografen zijn vaak ar tistieke types en dan dient enige ver strooidheid voor lief genomen te wor den. Zichzelf kennende had de foto graaf uit Middelburg die klus op Schouwen daarom extra zorgvuldig voorbereid. Bij de verslaggever voor alle zekerheid tijd en plaats van ont moeting gecheckt, navigatie geïnstru eerd en zelfs gekeken of er nog vol doende brandstof in de tank van zijn auto zat. Een half uurtje later arri veerde hij - stipt op tijd - op de plaats van handeling. Goedgemutst begroette hij de eveneens reeds ter plaatse zijnde verslaggever. Nog even wat laatste details over de te le verenfoto's doornemen en aan de slag. Kortom: hij was er helemaal klaar voor. Totdat hij de achterklep van zijn sta tioncar opende. Waar normaal een kloeke tas staat prijkte nu tot zijn ontsteltenis een gapend gat. Hij had toch écht aan alles gedacht. Behalve dan aan zijn camera.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 61