Ideale schoonzoon klaar voor torentje OM: Milly Boele met riem gewurgd Dagaanbieding i Bergenaar stuit bij toeval op gangenstelsel vroegere vestingwerken Tweebeeke hoeft geen excuus JP 'Als hij ergens niet goed in is, doet hij er wat aan' DE VERKIEZINGEN 'Hij is stellig in zijn uitspraken en staat er toch heel relaxed bij' i- 15 aardige jongeman, hij is de laatste jaren zeker gegroeid' r1, expert vrijdag 28 mei 2010 Maria van der Hoeven Iedereen lijkt Mark Rutte aardig te vinden. En de laat ste tijd raakt hij ook verlost van zijn studentikoze ima go. Is hij klaar voor het gro te werk? door Sandra Donker en Hanneke Keultjes "TT oviaal. Goedlachs. Type ideale I schoonzoon. Mark Rutte I wordt door vriend en vijand I vooral aardig gevonden. Maar J is de WD-lijsttrekker ook een goed politiek leider? Is hij in staat om als premier Nederland door de economische crisis te lood sen? Straalt hij genoeg gezag uit? Laurens Jan Brinkhorst zag hem in het kabinet Balkenende II nooit als toekomstig premier. „Een aardi ge jongeman. We schelen 35 jaar, maar hebben destijds uitstekend samengewerkt", zegt de voormalig D66-vicepremier. „Hij is de laatste jaren zeker gegroeid." Ook CDA-minister Maria van der Hoeven kon het destijds als onder wijsminister goed met 'haar' staats secretaris vinden. „Hij is bereid te luisteren, kan zich snel inwerken en heeft humor. Als iemand van de WD premier moet worden, dan graag Mark." Zijn oud-collega's mogen dan lo vend zijn, lijsttrekkers van andere partijen zetten vraagtekens bij zijn leiderschapskwaliteiten. De jon gensachtige Rutte heeft niet de uit straling van een doorgewinterde bestuurder, of een vader des vader lands, zoals PvdA-lijsttrekker Job Cohen wél heeft. Met zijn 43-jaar is Rutte jong, er kent VVD-partijprominent Henk Vonhoff, maar CDA'er Ruud Lub bers was net zo jong toen hij pre mier werd. „Ik vind hem van die zelfde klasse. Uitmuntend gekwali ficeerd. Hij heeft net als Lubbers eerst in het bedrijfsleven gewerkt en is ter zake kundig. Ik begrijp niet dat er twijfel kan zijn aan zijn potentie als leider. Men plaagt hem nu dat Neelie Kroes steeds als schaduwpremier in beeld blijft, maar zij is een typische soliste. Rutte kan mensen binden." Ruttes studentikoze imago speelde hem parten tijdens de vorige Ka merverkiezingen in 2006. Rita Ver donk, toen nummer twee op de WD-lijst, trok meer voorkeurs stemmen dan de lijsttrekker, een unicum in de parlementaire ge schiedenis. „Er werd toen continu aan zijn leiderschap getwijfeld", memoreert politicoloog Kees Aarts van de Universiteit TWente. In het parlement had hij immers nog niets laten zien. De laatste vier jaar is hij er niet al leen in geslaagd politiek te overle ven, maar is zijn partij ook sterk geworden, constateert Aarts. „Hij hoeft nu geen dolkstoot meer in zijn rug te verwachten." De afgelopen tijd heeft Rutte een subtiele metamorfose ondergaan, zien kenners. Een nieuwe bril, een strakker pak. „Alsof hij wil zeggen: ik ben er klaar voor", vindt imagodeskundi- ge Bart Maussen. „Uiterlijk doet veel voor je zelfvertrouwen. Hij is agressiever in toon, hij heeft meer expressie en toont meer leider schap. Hij is stellig in zijn uitspra ken en staat er toch heel relaxed bij." Zijn moeilijke eerste jaren als frac tievoorzitter hebben communica tiestrateeg Susanne Piet verbaasd. Ze kent hem nog uit de tijd dat hij bij Unilever werkte en vermoedt dat hij nu beter wordt begeleid. Al tekent ze aan dat Rutte een stuk rechtser is geworden. „En ik geloof niet dat hij écht zo is." Rutte zelf verwijst voor zijn poli tieke prestaties graag naar de Bij standswet, die hij in 2003 als staats secretaris door de Tweede Kamer heeft geloodst. Liever laat hij on vermeld dat zijn inspanningen voor de invoering van een systeem van leerrechten in het hoger on derwijs mislukten. Ook tijdens de leiderschapscrisis binnen de WD, die leidde tot het vertrek van Ver donk uit de fractie, was hij niet op zijn sterkst. Achter de schermen is het vooral partijvoorzitter Ivo Op stelten geweest die hem de hand boven het hoofd hield. Volgens Aarts heeft de WD-lijst trekker wel de bagage om premier te worden. „Sinds 2002 komen alle grote dossiers bij hem langs." CDA-minister Van der Hoeven vindt wel dat het Rutte aan inter nationale ervaring ontbreekt. Maar dat hoeft hem niet op te breken. „Als hij ergens niet goed in is, doet hij er wat aan." BERGEN OP ZOOM - Een bewoner van de binnenstad van Bergen op Zoom is deze week bij het graven in zijn tuin gestuit op een 250 me ter lang gemetseld en toegankelijk gangenstelsel dat deel uitmaakt van de vestingwerken van de stad. De gemeente heeft dat gisteren be kendgemaakt. Het gangenstelsel verkeert in uitstekende staat en is van bijzonder grote historische waarde, aldus de gemeente. Voor zover bekend is het gevon den stelsel het enige gangensys teem dat naar een ontwerp van de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn is gebouwd en nog intact is. De vesting van Bergen op Zoom staat bekend als zijn mees terwerk. De gemetselde gewelven hebben een hoogte en breedte van zo'n 75 centimeter en komen uit op ver schillende explosievenkamers. De gewelven zitten ongeveer 3 meter onder het huidige straatpeil en lo pen kriskras onder straten en hui zen door. De ontdekking is een complete ver rassing, vertelde stadsarcheoloog Marco Vermunt donderdag. De bouw van het gangenstelsel was bekend uit archiefdocumenten, maar het vermoeden bestond dat er niks bewaard was gebleven. Er zijn nooit eerder pogingen onder nomen om de tunnels te vinden. Het stelsel is gebouwd in het eer ste decennium van de 18e eeuw. De gangen werden gebruikt als de vesting werd aangevallen. Vanuit de lagere tunnels werd de vijand letterlijk de lucht ingeblazen met explosieven. Alleen in Maastricht zijn vergelijkbare vestinggangen blootgelegd. Het is volgens de ge meente niet mogelijk om de gan gen open te stellen voor publiek, omdat de tunnels te klein zijn. Menno van Coehoorn was een van de belangrijkste Europese ves tingbouwers van de zeventiende eeuw en een hoge militair. Hij gaf in de Spaanse Successieoorlog on der meer leiding aan de verdedi ging van Zeeuws-Vlaanderen. Milly Boele DORDRECHT - De 12-jarige Milly Boele is door haar buurman met een riem gewurgd. Dat stelt het Openbaar Ministerie in de dagvaar ding die gisteren bij de rechtbank in Dordrecht ter inzage is gelegd. De 26-jarige politieman, werk zaam bij het korps Rotter dam-Rijnmond, wordt verdacht van moord, seksueel misbruik, vrij heidsberoving en het verbergen van Milly's dode lichaam. Hij komt volgende week vrijdag 4 juni voor het eerst voor de rechter, zonder dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd over de gebeurtenissen begin maart, waarbij de Dordtse scholiere da genlang onvindbaar was. Uiteinde lijk is haar lichaam gevonden, be graven in de tuin van de man. Volgens de dagvaarding heeft hij zijn slachtoffer met een smoesje zijn woning in gelokt. Daarna zou hij zijn deur op slot hebben ge daan en het meisje hebben ge dwongen op haar knieën te gaan zitten. Haar polsen zou hij hebben vastgebonden met plastic 'tie-rips', die ook bij aanhoudingen van ar restanten worden gebruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in een toelichting op de dag vaarding dat de uitbreiding van de aanklacht met meerdere delicten altijd de bedoeling is geweest. De ouders van Milly Boele zochten on langs de publiciteit omdat zij vrees den dat hun buurman alleen voor doodslag zou worden vervolgd. Volgens Sandra ter Horst van het OM in Dordrecht was sprake van 'miscommunicatie': „Het delict doodslag hebben we destijds al leen maar gebruikt, omdat dat vol doende was voor de verlenging van de voorlopige hechtenis. Het is altijd onze bedoeling geweest een zo zwaar mogelijke aanklacht te formuleren, maar daarvoor moesten we wel eerst bewijzen verzamelen." De raadsman van de 26-jarige, Wil lem Anker, wil niet reageren op de inhoud van de dagvaarding. „Wij bewandelen de koninklijke weg en vertellen ons verhaal voor de recht bank in Dordrecht, het podium waar deze zaak thuishoort." DEN HAAG - Jan Peter Balkenende hoeft geen excuses aan te bieden aan RTL-presentatrice Mariëlle Tweebeeke voor zijn woensdaga vond gemaakte opmerking 'U kijkt zo lief. De premier en CDA-lijsttrekker zei gisteren in Groningen daartoe bereid te zijn als Tweebeeke aangaf daar behoef te aan te hebben. .Excuses zijn wat mij betreft niet nodig, maar als de premier zelf vindt dat hij over de schreef is ge gaan dan vind ik het prima", aldus de presentatrice gisteren. Balkenen de kreeg veel kritiek op zijn op merking. „Deze opmerking is aan matigend, ongepast en seksis tisch," zegt Margriet van der Lin den, hoofdredacteur van Opzij. Jan Brinkhorst VAN 48^- VANéV- DAGAANBIEDING! DAGAANBIEDING! t OP=OP H I ALLEEN GELDIG OP 1 ZATERDAG 29 MEI *1 80 277" 11.01 0:45 11:46 40 Amsici HB ff 1 j tomtom mSSSb J ÜHHUUBaiMBiiiiBw^KH EnfiillflABBHHHHHHBAfflil TOMTOM SIEMENS navigatie tomtom DECT telefoon SIEMENS XL turope A2 Black Edition. Mel 11 cm touch screen, Map Share, EasyPort houder en koarfen van West- en Oost Europa (42 landen). Meest recente kaart verzekerd Gigosei AS 185 duo. Met High Sound Perfor mance, geïntegreerd antwoordapparaat, ECO- DECT' en een aosDreksliid tot 25 uur. Met DECT' en een gesprekstijd tot 25 nümmerweergave Van experts kun je meer verwachten. Beleef het WK met Expert! Kijk snel op www.expert.nl/wk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 5