201 zeeland 'Vakbond kreeg ook bij Duné Aanleg sportkooi in Hulst aan zijden draad zlm. Vocaal Ensemble zingt Buxtehude in kerk Wasdajong serveert cocktails in Rijnvaart Liesbeth Droste exposeert int Kerkje AFSCHEID Rob Hamelijnck na veertig jaar weg bij bestuur van FNV vrijdag 28 mei 2010 .z HENGSTDIJK Het Vocaal Ensemble Terneuzen geeft morgen een concert in de ka tholieke kerk in Hengstdijk. Het kwartet (sopraan, alt, tenor en bariton) zingt liederen uit verschil lende stijlperioden, waaronder twee cantates van Buxtehude. Het ensemble wordt begeleid door strij kers en een organist/pianist. Het concert begint om 20 uur. En tree kost 7,50 euro. SAS VAN GENT De Sasse carnavalsvereniging Wasdajong en café De Rijnvaart houden morgenavond een cocktail party in De Rijnvaart aan de West kade in Sas van Gent. Cocktails kosten deze avond 3,75 eu ro. De party begint om 21.00 uur. Toe gang is gratis. Meer info op wasdajong.hyves.nl en www.derijnvaart.nl. ■BBIMmHSSHillinBH! WATERLANDKERKJE Liesbeth Droste exposeert vanaf morgen tot en met zaterdag 5 juni dekens in 't Kerkje van Waterland kerkje. Er zijn ook kinderstoeltjes te zien van Myriam Buysse. Onder de naam 'lief stoeltje' maakt ze per soonlijke stoeltjes voor peuters, 't Kerkje is open tussen 13.00 uur en 16.30 uur, behalve zondag en maandag. Morgen geopend vanaf De kustversterkingswerkzaamhe- den bij de Herdijkte Zwarte Polder bij Nieuwvliet-Bad worden uitge voerd in opdracht van waterschap Zeeuws-Vlaanderen, en niet, zoals gisteren abusievelijk vermeld, door waterschap Zeeuwse Eilanden. Het schap laat tussen half juni en begin oktober onder meer de duinen ver breden, het strand vergroten en een strekdam van zo'n driehon derd meter lengte aanleggen. door Harold de Puysseleijr HULST - De realisering van een sportkooi in de wijk Groote Kreek in Hulst hangt aan een zijden draad. Volgens Otto Vosveld van de wij kraad Hulst-Zuid hebben vijf om wonenden -uit vrees voor overlast bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de bouwvergunning, want in dat stadium bevond de plannen makerij zich na twee jaar van voor bereidingen inmiddels. De gemeente, Woonstichting Hulst en de wijkraad brachten sa men zo'n 25 mille bijeen. Dat be drag wordt door het Oranjefonds verdubbeld, waarmee de financie ring van de voetbalkooi geheel rond is. Het Oranjefonds stelde echter wel als voorwaarde dat de voorziening uiterlijk 1 augustus dit De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 17 juni 2010 om 16.00 uur in het gebouw van ZLM Verzekeringen, Cereshof 2 in Goes. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 juni 2009 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarrekening 2009 5. Samenstelling Raad van Commissarissen 6. Statutenwijziging 7. Aanwijzing accountant 8. Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda mét bijlagen ligt vanaf 3 juni a.s. ter inzage op het kantoor van ZLM Verzekeringen in Goes. Wij verzoeken de leden die de vergadering willen bijwonen ons dit uiterlijk 10 juni schriftelijk mee te delen t.a.v. de directie van ZLM Verzekeringen, Postbus 70, 4460 BA Goes. Mr. A.J. de Jonge algemeen directeur door René Hoonhorst jaar gerealiseerd en afgerekend moet zijn, en op die eis dreigt het hele project nu aan het eind van de rit toch nog af te ketsen. Twee jongens uit de wijk hielden enkele jaren geleden een handteke ningenactie in Groote Kreek voor een betere voetbalvoorziening in deze wijk. De wijkraad Hulst-Zuid nam het vervolgens op zich om er een plan voor te maken, inclusief financieel plaatje. Na vele beraad slagingen met de gemeente over de geschiktste locatie, rolde de hoek van de Stanleystraat en de Waterstraat uiteindelijk als beste al ternatief uit de bus, maar direct omwonenden denken daar dus an ders over. De gemeente houdt maandag om 16 uur een openbare hoorzitting waarin de bezwaren worden be handeld. Vakbondsman is en blijft hij in hart en nie ren. Maar na veertig jaar bestuurslid te zijn geweest, is het tijd om anderen de fakkel over te laten ne men, vindt Rob Hamelijnck. Van avond neemt hij officieel afscheid als voorzitter van de afdeling West-Zeeuws-Vlaanderen van FNV Bondgenoten. In 1969 kwam de toen 25-jarige Bressiaander Rob Hamelijnck definitief aan wal om als proces-operator bij het als kool groeiende Dow Chemical aan de slag te gaan. Tijdens zijn jaren op zee was hij nooit lid van een bond geweest, maar toen hij voor een echt vaste baan koos, was het voor Hamelijnck vanzelfsprekend om lid van een bond te worden. En omdat hij verantwoordelijkheden niet uit de weg ging, wisten de vak bondsleden en -bonzen hem snel te vinden. Hij was dan ook bijna vanaf het begin secretaris van de West-Zeeuws-Vlaamse afdeling van de Algemene Bedrijfs Centrale (ABC), zoals de bond toen nog heette. Werknemers met een probleem pje bij een garage of klein construc tiebedrijf klopten bij Rob aan. En ook bij Dow gingen vakbondsle den én directie vaak bij hem te ra den. „Jazeker, de directie luisterde ook naar vakbondsleden", zegt Ha melijnck als hij de verbaasde blik van de gesprekspartner ziet. Dow onderhandelde nooit met bonden over nieuwe collectieve arbeids voorwaarden, omdat iedereen werd beloond na individuele be oordelingen, bevestigt Hamelijnck. „Maar dat wil niet zeggen dat de vakbond buitenspel stond. Integen deel, we hadden via een kleine om weg een behoorlijke vinger in de pap via de ondernemingsraad. De bond - of dat nou ABC, Industrie bond NVY, Industriebond FNV of FNV Bondgenoten was - had altijd een vaste vertegenwoordiging in de ondernemingsraad. En die had duidelijk invloed op de arbeids voorwaarden in het bedrijf" Dat Dow werknemers - op zijn Amerikaans - naar prestatie beoor deelde, heeft Hamelijnck nooit zo dwars gezeten. Alle medewerkers hadden tenslotte een goed loon en iedereen verdiende meer dan bij de meeste andere werkgevers in de regio. Voor de hoogte van het sala ris hoefde de bond in Hamelijncks jaren dan ook niet of nauwelijks de barricades op. De Bressiaander is er trots op dat - vooral onder in vloed van de afgevaardigden van de vakbond - Dow de vol-continu- diensten in de loop der jaren ge heel reorganiseerde. „De vijf-ploegendienst is er bij voorbeeld op initiatief van de on dernemingsraad gekomen. Daar liepen we mee voorop. We heb ben zelfs nog een tijdje zes ploe gen gehad, maar die is intussen door de verslechterende economie weer gesneuveld." Mede door de invloed van de vak bondsdelegatie heeft de OR veel voor gunstige werkomstandighe den kunnen doen. „De vertrekrege- lingen zijn net als bij andere bedrij ven minder riant geworden. Maar Rob Hamelijnck: „De vijf-ploegendienst bij Dow is er op initiatief van de mmmmsmm door Karlijn de Splenter Jean Paul Duné, eigenaar van de kringloopwinkel, en Johnny Bergakker van het dagbestedingsproject gaan samenwerken. foto Mark Neelemans TERNEUZEN - Jean Paul en Petra, ei genaren van de kringloopwinkel Duné in Terneuzen, slaan de han den ineen met houtbewerker John ny Bergakker. De eigenaren van de winkel hebben een nieuwe koffie corner, die vandaag om 14.00 uur officieel wordt geopend door wet houder Co van Schaik. In het hoek je zijn producten van Bergakker zijn dagbestedingsproject 'Met hout meer mans' te zien. De plek is er voor klanten, zij kunnen daar een kopje koffie drinken en gelijk ook een kijkje nemen bij de vogel huisjes, tuinsets, tuinkasten en an dere houten tuinartikelen die Berg akker zeifin elkaar heeft gezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 54