Kunst brengt creativiteit en i8l Hulstenaren klagen over bijenpoep Oplossing parkeren bij Veerhaven Terneuzen Sterren Revue van Adje in Hulst Kinderdisco in soos 't Meulengat almanak Tas CREATIEVE KRABBEN Kunstenaar Glenn Priester zette een kunstproject op in zijn dorp Hoofdplaat. Jong en oud tonen vanaf vandaag het resultaat in het plaatselijke dorpshuis. VIDEO STELLING vrijdag 28 mei 2010 door Sheila van Doorsselaer HULST - Bewoners van de compo- nistenbuurt in Hulst klagen bij de gemeente hun nood over aanhou dende bijenoverlast. „Het is toch niet normaal dat je niet buiten kan zitten zonder on der de uitwerpselen van de bijen te zitten", zegt bewoner Eddie Crombeen. „Je kunt geen was meer buiten hangen en de auto moet je zeker wekelijks wassen, an ders gaat het er helemaal niet meer af." Bij de gemeente Hulst zijn de klachten bekend. Het is niet de eerste keer dat de bewo ners uit de Mozartstraat en omge ving aan de bel trekken over de bij en van een vlakbij wonende im ker. Ambtenaren zijn ter plekke ge weest en hebben met de imker de kwestie besproken. Het snoeien van wat struiken en het verplaat sen van de kasten zou wellicht soe laas bieden, omdat de aanvliegrou te van de bijen zou veranderen maar de omwonenden merken daar weinig van. „Het is nu nog er ger dan voorheen. Wij hebben be grepen dat de imker tot 1 juni de tijd heeft om nog meer maatrege len te treffen, zoals het aanleggen van een waterpartij zodat de bijen niet over onze wijk moeten vlie gen in hun zoektocht naar water. We misgunnen de imker zijn hob by niet, maar willen niet door die bijen worden geterroriseerd." HULST - Adje, de droogkomiek be kend uit de televisieshow van Paul de Leeuw, staat morgen met zijn Sterren Revue op het podium van Den Dullaert in Hulst. Door de mix van ingrediënten (zang, dans, sketches, circusarties ten, veren, glitter, bingo, een showtrap, goocheltrucs en een ge voelig chanson) is de show ge schikt voor jong en oud. Adje kijkt tijdens zijn optreden te rug op zijn loopbaan tot nu toe. De Sterren Revue begint om 20.00 uur. door René Hoonhorst Kunstenaar Glenn Pries ter wilde wel eens we ten 'wat er leeft aan creativiteit in Hoofd plaat', het dorp waar hij ruim drie jaar geleden kwam wonen. De zoektocht zou tegelij kertijd het zelfbewustzijn en de saamhorigheid van de Krabben, de bijnaam waaronder inwoners van Hoofdplaat in de streek be kend staan, moeten revitaliseren en vergroten. De tentoonstelling van 'Creatieve Krabben' in het tij delijke Hoofdplaatse kunstmu seum, het dorpshuis, laat vandaag en morgen zien hoe geïnspireerd, kunstzinnig, trots en sociaal de dorpelingen zijn. De jeugd heeft de toekomst, weet Priester als oud-leraar. Het was dan ook niet meer dan logisch dat hij naar de plaatselijke basisschool ging om, na de jeugd een introduc tie in de kunsten te hebben gege ven, creativiteit los te woelen. De naam van de school - de Hoge Plaat - geeft de verbintenis met de grote zandbank in de Westerschel- de aan én past goed bij de geuzen naam Krab. Hoofdplatenaar Bert Hoving nam de bovenbouw van de basisschool graag mee om de kinderen op het water inspiratie te laten opdoen. Hoving exploiteert met zijn broer het schip de Festijn, dat (vis)trip- jes over de Westerschelde langs de Hooge Platen maakt. De Festijn haalt tijdens een tocht enkele ke ren netten boven om kinderen (en volwassenen) te laten zien wat er allemaal in het estuarium leeft. Priester: „Veel kinderen hadden dat nog niet eerder gedaan. Ze wa ren dan ook vaak onder de indruk van wat er zo dicht bij huis alle maal leeft. Zeker toen ze een aan tal zeehonden op de platen zagen liggen." De schilder/beeldhouwer liet de kinderen aan boord schetsen ma ken van wat hen aansprak. De ru we tekeningen werden later op doek overgetrokken om vervol gens te worden ingekleurd. Een aantal kinderen schilderde de zee honden op de plaat, de gevangen visjes of boeien op de Westerschel de. Anderen lieten zich inspireren door de kustlijn: grazende scha pen op de dijk, windmolens of de apenrots bij Breskens. De kleinste kinderen prikten een krab en kleurden die vervolgens, de iets ouderen zetten letterlijk een hand tekening op de krab. Zo ontstonden prachtige kunstwerken, die het waard zijn om te worden geëxposeerd, betoogt Priester. Hij verzamelde ook werk van amateur kunstenaars uit het dorp: teke naars, schilders en fotografen en voegde er werk van een aantal pro fessionele kunstenaars uit de streek aan toe. De tentoonstelling Creatieve Krabben wordt vanmid dag om 13.15 uur geopend door Jac ques le Grand, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ont wikkeling (RMO) van Sluis. De ex positie past in het streven van die raad om cultuur onder de aan dacht te brengen en mensen bij el kaar te brengen. Priester kreeg dat voor elkaar, bindt mensen - ook de andere dorpelingen, die de ex positie bezoeken - en maakt hen bewust van en trots op hun woon- omgeving. Dat komt de leefbaar heid van het dorp ten goede en het project is daarmee een voor beeld voor creatieve projecten in andere dorpen. Le Grand: „Dan hoeft het niet per se om schilder kunst of beeldhouwkunst te gaan. Muziek zou bijvoorbeeld ook pri ma kunnen. We hopen in alle ker nen van de gemeente dergelijke projecten van de grond te krijgen." Creatieve Krabben is vandaag van 13.15 tot 17 uur te bekijken, morgen van 13 tot 17 uur. De professionele kunstwerken zijn na dit weekend weg, kunst van jonge en oudere Hoofdplatenaren is nog een paar weken tijdens openingsuren van het dorpshuis te bewonderen. LEONA GRIMBERGEN (GROEP 6) Leona vond de schaapjes op de oever het schattigst en had veel aan dacht voor de hekken. De geleidelij ke overgang van in elkaar over vloeiende kleuren valt ook erg op. Het gevoel voor aan de werkelijk heid ontleend detail, gecombineerd met romantische, zelfbedachte kleu ren geven het doek iets extra's. JELMER SIMONSE (GROEP 8) Jelmer keek direct van de Festijn op Hooge Platen. De rustende zeehon den leenden zich prima voor een on derwerp. „En die boei lag er ook, dus die heb ik ook maar getekend." Priester prijst de 'bravoure' en de diepe kleuren. Jelmer vindt het 'cool' dat zijn schil derij nu voor iedereen te zien is. KRAB MET HANDAFDRUK De iets oudere kleuters maken een persoonlijke krab door het uitgeprik- te beestje te voorzien van een hand tekening, een in oranje verf gedoop te hand, waarvan de nagels (de scha ren) zwart zijn gemaakt. De jongste kleuters hoefden de uit- geprikte krab alleen te kleuren, ont hult juf Jeannet de Taeye. MEREL SIMONSE (GROEP 7) Merel vond de windmolen en het vo gelhutje 'gewoon mooi' vanaf het schip. Schilder Priester ziet er ge voel voor detail en kleur in. „Merel tekent en schildert heel precies en wil alles wat ze ziet minutieus op pa pier hebben. Kijk eens naar dat hek. Daarnaast heeft ze aandacht voor zachte, gloedvolle kleuren." SLUISKIL - Het Sociaal Kultureel Ini tiatief houdt vanavond een kinder disco in de soosruimte in gemeen schapscentrum 't Meulengat. De disco is toegankelijk voor kinderen tot 14 jaar. De toegang is gratis. De disco begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Tip? redactie@pzc.nl door Wout Bareman Fotografen zijn vaak artistieke types en dan dient enige verstrooidheid voor lief genomen te worden. Zich zelf kennende had de fotograaf uit Middelburg die klus op Schouwen daarom extra zorgvuldig voorbereid. Bij de verslaggever tijd en plaats van ontmoeting gecheckt, navigatie geïn strueerd en zelfs gekeken of er vol doende brandstof in de tank van zijn auto zat. Een halfuur later begroette hij goedgemutst de eveneens ter plaatse zijnde verslaggever. De foto graaf was er helemaal klaar voor. Totdat hij de achterklep van zijn sta tioncar opende. Waar normaal een kloeke tas staat, prijkte nu tot zijn ontsteltenis een gapend gat. Hij had toch écht aan alles gedacht. Behalve dan aan zijn camera. TERNEUZEN - Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen hebben in grote lijnen overeenstemming be reikt over een oplossing voor de parkeerproblemen van waterspor ters aan de voormalige Veerhaven in Terneuzen. Watersporters, die niet in de vak ken parkeerden, werden de afgelo pen maanden bedolven onder de parkeerbonnen. De twee water sportverenigingen Jachthaven Ter neuzen bv en Neuzen maakten de kwestie vorig jaar al aanhangig bij zowel de gemeente als waterstaat, maar dat leverde niets op. Verkeerswethouder Co van Schaik gisteren, na afloop van het overleg met waterstaat: „Nader onderzoek wees uit dat er in januari 2000 een gebruiksovereenkomst is gesloten met waterstaat. We willen die nu omzetten in een erfpachtovereen komst en vervolgens snel met de watersportvereniging om de tafel om een definitieve oplossing te be spreken." Volgens Van Schaik zijn er twee mogelijkheden: de water sporters 'kopen' een flink aantal parkeervergunningen en verder wordt er betaald parkeren inge voerd of het plein wordt afgeslo ten en de clubs nemen het zelf vol ledig in beheer. Kijk naar de video van het bezoek van Prins Willem-Alexander aan het dorpshuis in Biervliet op www.pzc.nl. Laatste dag om uw mening te geven: 'Muckey moet terug naar Puckey', op www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto's

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 52