3 mag WK-feestje bouwen D Grote tv-schermen binnen en buiten 00$ dutch lion king of Africa HZ en Avans beginnen studie maintenance Last van onkruid? www.roundup.eu SggJiSBgy: mmmm commentaar Feestvierders Ria Geluk krijgt Zilveren Anjer van de koningin NVJ-man Hans Verploeg overleden kijk voor meer informatie op vrijdag 28 mei 2010 JB siering op e oranjegekte is nog niet losgebarsten in Zeeland. Hier en daar duikt een ver siering op, maar oranje is nog niet de overheersende kleur in het straatbeeld. Dat is het hal verwege de volgende maand on getwijfeld wel. De Zeeuwse gemeenten zijn vast van plan om er een onge dwongen feest van te maken. Ze laten de teugels nadrukke lijk vieren. De uitzondering vor men - niet zo verwonderlijk, met Volendam in het achter hoofd - de regels betreffende de brandveiligheid. Strikte toepas sing van andere regels lijkt min der hoog te scoren. Zo laat Mid delburg weten dat soepel omge gaan zal worden met geluids overlast en sluitingstijden van cafés. Met deze opstelling doet de overheid impliciet een beroep op het verantwoordelijkheids gevoel van uitbaters en feest vierders. Dat lijkt het juiste sig naal aan iedereen die buiten de deur van oranje wil genieten. Herman Nuijten van Tapperij De Lamme Goedzak in Vrouwenpolder is een groot fan het Nederlands elftal. Woensdag schilderde hij zijn café oranje. „Ik heb binnen een groot scherm en meerdere tv's. Dat wordt een gekkenhuis. Het is één zee van oranje. Zeker honderd oranje vlaggen." foto's Lex de Meester Eetcafé De Banjaard in Zie- rikzee begint pas over een week met de versieringen voor het WK Voetbal. Maar er is wel al een nieuwe tv ge haald en de beamer is goed afge steld, zegt uitbater Camiel van Pig- gelhoven. In het Biervlietse Bierwinkeltje, vanouds een voetbalcafé, begint het grote versieren ook pas op 7 juni. „We krijgen een groot ter ras", vertelt eigenaresse Monique MIDDELBURG - Ria Geluk uit Capel- le (Schouwen-Duiveland) krijgt op woensdag 9 juni uit handen van koningin Beatrix een Zilveren Anjer. Deze jaarlijkse onderscheidingen van het Prins Bernhard Cultuur fonds zijn voor mensen die zich vrijwillig en onbetaald hebben in gezet voor cultuur of natuur in Ne derland. Ria Geluk zet zich als initiatiefne mer van allerlei projecten van vele instellingen al geruime tijd in voor de Zeeuwse samenleving. Eén van haar bekendste projecten is de tot standkoming van het Watersnood museum in Ouwerkerk. Baart, „Met twee grote tv-scher men. Dat wordt volle bak. Ik denk dat wij hier de enigen zijn die het zo groot aanpakken." Alex Lakké van café Nationaal in Goes is druk bezig met het aanvra gen van vergunningen. Het terras van Nationaal vormt straks samen met dat van naaste buren Lambik en Pubbles het 'Oranjeplein'. Op alle terrassen komen grote televi sieschermen te staan. Vanaf een podium daarvóór jagen een dj en feestzanger Leon Vugts de 'Hol land-party' aan met Hollandstali- ge sfeermakers. Lakké hoopt het succes van twee jaar geleden te evenaren. „Toen barstte de oranjegekte bij ons echt los. Het terras was één mensen massa. Dit jaar hebben we het pro bleem dat er op 19 juli, als 's mid dags een wedstrijd gespeeld wordt, zaterdagmarkt is. We kunnen dus alleen iets achteraf doen. Op de 24e hebben een soortgelijk pro MIDDELBURG - De Hogeschool Zee land in Vlissingen en de Avans Ho geschool in Breda hebben van het ministerie toestemming gekregen om in september 2011 te beginnen met een vierjarige Engelstalige hbo-opleiding maintenance. Studenten worden opgeleid op het gebied van onderhoud in bedrij ven. „Er is niet alleen aandacht voor techniek, maar ook voor be drijfskunde en beïnvloeding van gedrag", zegt projectleider Han van Osch. „Juist in deze regio ligt de focus op maintenance. Denk aan vliegtuigonderhoud." De hogescholen werken voor de invulling van de nieuwe studie sa bleem: dan is er braderie op de Markt. We kunnen dus eigenlijk al leen dingen doen op onze eigen terrassen." Koen Funk van Mambo's in Mid delburg wil een terras inrichten. „En dat dan feestelijk overkappen en verlichten, zodat de feestvier ders ook bij minder weer droog staan. De vergunning moet nog aangevraagd worden. Wie weet, misschien is er zelfs helemaal geen nodig. Dat zou mooi zijn." Alles wat u weten wilt over de kabinetsverkiezingen, vindt u terug op www.pzc.nl/verkiezingen WEBLOG Lees ook het webiog van onze poli tiek verslaggever Jeffrey Kutterink: www.pzc.nl/zeeuwsezetel VANDAAG LIVE OP PZC.NL: Interview: Ma en Kees va ianne Thieme (13.30) i der Staaij (16.00) men met Zeeuwse bedrijven, on der meer Dow, Damen en Imtech. Hoe de verdeling Breda-Vlissingen wordt, is nog niet duidelijk. „Stu denten reizen niet heen en weer. Je kunt denken aan een afstudeer richting energie in Vlissingen." Maintenance is één van de studies die de Taskforce Zeeland in haar adviesrapport aanwees als 'niche opleidingen', die een beschermde status moeten krijgen. Die exclusie ve opleidingen zijn nodig om het onderwijs in Zeeland toekomst te geven. De opleiding moet nog ge accrediteerd worden door de Ne- derlands-Vlaamse Accreditatie Or ganisatie (NVAO). WORMER - De uit Oostburg afkom stige Hans Verploeg is overleden op 65-jarige leeftijd. Hij was van 1980 tot 2005 algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De crema tie is dinsdag om 14.15 uur in cre matorium Westerveld in Driehuis. 1 VERKIEZINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 3