Geschiedenis familie Van Doorn Blauwe zone bevalt, maar is 20 Voorarrest misbruiker verlengd fl Hl i M zlm. Kerkdiensten met een thema vrijdag 28 mei 2010 w MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank heeft gisteren het voor arrest van een 28-jarige man uit Zoetermeer verlengd. De man wordt verdacht van seksueel mis bruik van een Vlissings meisje (11). Hij kwam begin dit jaar in contact met haar via het onlinespel Habbo Hotel en deed zich voor als een twaalfjarige. Raadsman A. Sol vroeg de recht bank tijdens de tussentijdse behan deling om het voorarrest te schor sen zodat de man, een ict'er, weer aan het werk kan. Officier van justitie W. Suijker- buijk verzette zich. „De kans be staat dat hij weer meisjes gaat be naderen." Hij wees erop dat uit on derzoek blijkt dat de man ook een negenjarig meisje heeft benaderd. Ook wordt hij verdacht van het be zit van kinderporno. Tegenover de politie heeft de man tot nu toe niets willen zeggen. Tij dens het verhoor door de rech- ter-commissaris gaf hij toe dat hij het Vlissingse meisje tweemaal heeft ontmoet. De officier bracht naar voren dat het meisje heeft aangeven dat ze hem viermaal heeft ontmoet. OOST-SOUBURG - Evangeliegemeen te De Wijngaard in Oost-Souburg houdt vanavond de Nacht van Ge bed. Er wordt aandacht gevraagd voor de vervolging van christenen in de wereld. Tussen 20.00 en 24.00 uur is iedereen welkom aan de Kanaalstraat 8. In de Dishoekse Toeristenkerk wordt zondag vanaf 14.30 uur een dienst gehouden voor mensen met een handicap. De Gereformeerde Kerk in Arne- muiden houdt zondag vanaf 19.00 uur een speciale dienst voor tie ners. Er zal worden gezongen tij dens een mini-mee-zing-musical. door Lilian Dominicus Adriana Maria Antonia van Ooorn, of 'tante Mies', die op 26-jarige leef tijd door het ijs zakte op landgoed Torenvliet in Middelburg. De merklap die 'tante Mies' in 1868 op zevenjarige leeftijd maakte. Deze merklap is in het bezit van Histo risch Museum De Bevelanden. Dat is van tante Mies, was de reactie van jonkheer meester Hendrik Rombout van Doorn, toen conservator Nel van Leijen van het Historisch Museum De Beve landen uit Goes enkele maanden geleden aan kwam zetten met een oude merklap. Ze had het eenvou dige schoollapje met de initialen A.M.A. van Doorn en het jaartal 1868 bij een veiling op de kop we ten te tikken en was nieuwsgierig naar het verhaal achter die hele mooie aanwinst voor het mu seum. Ze dook in oude archieven en kwam zo uit bij deze 'heer van stand', die in 1942 in Kattendijke is geboren en tegenwoordig op het familielandgoed Moesbosch in Koudekerke woont. 'Tante Mies' of Adriana Maria Anthonia van Doorn, was zeven jaar toen ze het werkje borduurde. Helaas heeft ze niet lang geleefd: op 26-jarige leeftijd kwam ze bij een ongeluk op het ijs bij land goed Torenvliet in Middelburg om het leven. Nel: „Ze waren met zijn drieën op pad gegaan. Bij hetzelf de ongeluk is ook de vrouw van de commissaris van de koningin verdronken. Die was dus bevriend met tante Mies." Een tragisch on geluk dat, waarschijnlijk mede door de jonge leeftijd van de slachtoffers, een grote schok in de samenleving heeft gebracht. „Het bericht haalde ook de krant, hoe wel daar geen personalia werden vermeld. Zelfs niet dat het om vrouwen ging", constateert Nel. Tante Mies ligt nu begraven in de grafkelder van Moesbosch. „Dat weten maar weinig mensen: dat de familie Van Doorn op het land goed over een eigen grafkelder be schikt." Vrouwen uit families als deze brachten hun tijd veelvuldig door met handwerken. „Veel anders was er toen ook niet te doen", zegt Nel. Ze beschikten doorgaans over een techniek waar menig handwerkster van nu stinkend ja loers op wordt. Merklappen uit vroeger tijden zijn dan ook nu heel wat waard. Geen schokkende bedragen, maar toch. „Een mooie, historische merklap kan soms tweeduizend euro opbrengen", weet Nel. Daarom is ze bijzonder blij dat de Van Doorns de drie merklappen uit de familiecollectie aan het museum willen uitlenen. Zo is er een merklap door Erken- raad Anna Snouck Hurgronje met de initialen in nestelgaatjes gebor duurd: E A S H 1780. Ook de mer Portret van Maria Petronella Scho- rer, grootmoeder van 'tante Mies' en maakster van de merklap op de foto rechts. klap uit 1772 van de grootmoeder van 'tante Mies' is bewaard geble ven. Dat was Maria Petronella Schorer, een eigenzinnige dame, die zich liever bezighield met intel lectuele zaken als astronomie, dan met een eventueel huwelijk. „Ik heb een grafrede gevonden, die haar man, burgemeester van Vlissingen, heeft uitgesproken. Daarin vertelt hij dat zij eerst geen i W- m f De merklap uit 1772 van de grootmoeder van 'tante Mies' is bewaard geble ven. Dat was Maria Petronella Schorer, een eigenzinnige dame, die zich lie ver bezighield met intellectuele zaken als astronomie, dan met een even tueel huwelijk. Conservator Nel van Leijen richt de De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 17 juni 2010 om 16.00 uur in het gebouw van ZLM Verzekeringen, Cereshof 2 in Goes. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 juni 2009 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarrekening 2009 5. Samenstelling Raad van Commissarissen 6. Statutenwijziging 7. Aanwijzing accountant 8. Rondvraag 9. Sluiting De volledige agenda met bijlagen ligt vanaf 3 juni a.s. ter inzage op het kantoor van ZLM Verzekeringen in Goes. Wij verzoeken de leden die de vergadering willen bijwonen ons dit uiterlijk 10 juni schriftelijk mee te delen t.a.v. de directie van ZLM Verzekeringen, Postbus 70, 4460 BA Goes. Mr. A.J. de Jonge algemeen directeur Parkeren in Middelburg: het is niet altijd even makkelijk. Drukke we gen, smalle straatjes en een centrum dat geheel is omgetoverd tot betaal- zone. Wat zijn de problemen? Wie ondervindt er overlast? En welke op lossingen worden aangedragen? Van daag deel 3 in de serie parkeerproble men in Middelburg: de blauwe zone. door Jens Pauw Een blauwe zone is een prima instrument om parkeerproblemen op te lossen. Dat vindt het me rendeel van de bewoners waar zo'n streep de afgelopen ja ren op de stoep is gekalkt. Het eni ge nadeel: de overlast wordt alleen verschoven, niet opgelost. De Hans Lipperheystraat in de Middelburgse wijk Veldzigt was ty pisch zo'n straat die zeer gewild was bij automobilisten. Op korte loopafstand van het centrum en het station kon hier naar harten- lust de auto worden gestald. Tot dat de bewoners protest aanteken den bij de gemeente. „Het kwam voor dat auto's hier drie weken voor de deur stonden", zegt Freek van Duin, bewoner van nummer 6. „Hup naar het station, de trein in richting Schiphol en lekker naar de andere kant van de wereld. Erg frustrerend, dat wel", zegt hij. De gemeente hield na aanhouden de klachten een bewonersenquête en stelde tweeënhalf jaar geleden een blauwe zone in. Parkeren werd alleen nog mogelijk voor maximaal twee uur mét parkeer- schijf of met ontheffingsvignet. „Ik was vooraf nogal sceptisch, maar het instellen van de blauwe zone heeft geweldig geholpen. De problemen zijn zo goed als opge lost", zegt Van Duin. Ook buurtbe woonster en pedicure Marianne Clemann is tevreden. „Een klant die mijn parkeerschijf leent, zegt altijd: 'Ik heb een pedicure mét parkeerplaats'. Dat zegt genoeg, lijkt me." Hetzelfde geluid is te horen op de Langevielesingel, waar de bewo ners succes hadden met hun pro testen. „Fijn hoor, de overlast is zo goed als verdwenen", weet me vrouw Beekman. „Parkeerders moeten er toch na twee uur voor terugkomen en dat zien de meeste niet zitten." Ook in de Buitenruststraat is minder overlast. Hotel Arneville besloot een slag boom op zijn parkeerterrein te plaatsen, omdat gasten hun auto niet meer kwijt konden. „Sinds dien betalen gasten een kleine bij drage en is het in de straat lekker rustig geworden", meldt de recep tioniste. Hoewel de meeste bewoners tevre den zijn over de blauwe zone,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 22