Arbeidsmarkt flink op de schop CDA II D66 vandaag t uitgelicht De komende jaren moe ten veel meer ouderen weer aan de slag of langer doorwerken. Maar de ar beidsmarkt voor ouderen zit volledig op slot. De eerste AOW Christen leeftij d gelopen race zelfs 87 procent na een jaar nog geen nieuwe baan en de helft ook na drie jaar nog niet, weet Peter Stoks, hoofd van het landelijk pro ject 45-plus van het UWV. Zijn conclusie is eenvoudig: „De ar beidsmarkt voor ouderen functio neert onvoldoende." Het CDA wil de duur van de werk loosheidsuitkering (WW) terug brengen tot maximaal een jaar. En ook de hoogte van de ontslagver goeding moet drastisch worden verlaagd. Het idee daarachter is dat werkgevers makkelijker mensen aan zullen nemen als ze hen ook weer makkelijk - en goedkoper dan nu - kwijt kunnen als het moet. Arbeidsmarktdeskundige Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam zet daar grote vraagtekens bij. Er is volgens hem geen wetenschappelijk bewijs voor de veronderstelling dat werk gevers makkelijker ouderen aanne men als ze hen ook weer makkelij ker kunnen ontslaan. Ook de WD wil de WW beper ken tot maximaal een jaar. In ruil daarvoor willen de liberalen de hoogte van de uitkering verhogen van 75 naar 80 procent van het laatstverdiende loon, gedurende de eerste drie maanden. Groen links en D66 willen ook een hoge re, maar korter lopende uitkering. De PvdA voelt als enige van de drie grote partijen niets voor het inkorten van de duur van de WW. „De duur van de uitkering is een paar jaar geleden al terugge bracht van maximaal vijfjaar naar maximaal 38 maanden. Verder in korten is niet nodig", zegt Roos Vermeij, Tweede Kamerlid van de PvdA. Ze vindt wel dat er snel een nieuw, breed sociaal akkoord moet komen waarin wordt vastgelegd dat werkgevers en werknemers sa men een grotere verantwoordelijk heid krijgen voor het aan het werk houden en weer aan het werk krij gen van ouderen. door Hans Gertsen vrijdag 28 mei 2010 den snel miljarden aan besparin gen op en zijn er voldoende werk- garanties voor 60-plussers, die nu in meerderheid geen betaalde baan meer hebben? Kortom, dit is nog lang geen gelopen koers. Tege lijk zal het voor een nieuwe rege ringscoalitie niet gemakkelijk zijn dit poldercompromis, als het defi nitief wordt, zonder goede argu menten terzijde te schuiven. Maar iedereen ziet wel de noodzaak om de AOW-leeftijd te verhogen? De verhoging van de AOW-leef- tijd was bij de vorige verkiezingen nog een zeer heikel punt, waar de PvdA vele zetels op verloor, nu lijkt het een gelopen race. De mees te partijen zijn het erover eens dat door de hogere levensverwachting ook de AOW-leeftijd moet wor den opgetrokken. Hoe precies en in welk tempo, daarover heeft elke partij nog wel een eigen idee. Balkenende verweet de PvdA in 2006 nog 'te stelen van de oude ren', toen Wouter Bos voorstelde de AOW deels te fiscaliseren. Een voorstel dat mensen met een goed aanvullend pensioen slechts enke le tientjes per maand zou kosten. De PvdA duikelde daardoor van de verwachte 50 zetels naar uitein delijk 32. Uitgerekend het CDA komt nu met een van de meest verstrekkende AOW-voorstellen. Namelijk al in 2015 beginnen met het optrekken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Net als de WD. De PvdA vindt dat te vroeg en wil pas in 2020 beginnen met de ver hoging. Met zoveel voorstanders kan het haast niet anders of de ver hoging van de AOW is een feit. Annemarie had pech. Vet te pech. Vorig jaar ging het confectiebedrijf waar ze manager was failliet. „Anders had ik probleem loos mijn pensioen gehaald", zegt de 61-jarige Amsterdamse. Sinds dien zoekt ze fanatiek naar een nieuwe baan. „Als je boven de zes tig bent, ben je gesjochten", vindt ze. Amsterdams voor: dan vind je geen baan meer. Ze kreeg in een jaar tijd op zo'n zeventig sollicita ties maar drie uitnodigingen voor een gesprek. „De laatste keer was ik veruit de oudste sollicitant. De oudste medewerker van dat be drijf was dertig. Dan weet je al hoe laat het is." Annemarie is geen uitzondering. De arbeidsmarkt voor ouderen zit al jaren op slot. Dat moet verande ren nu we met zijn allen langer door moeten werken, vinden werkgevers, kabinet en politieke partijen. En dus staan zaken als de doorwerkbonus voor ouderen, de duur van de WW-uitkering, de hoogte van de ontslagvergoeding en extra vrije dagen en andere 'ont- zieregelingen' voor ouderen volop ter discussie. Bij uitkeringsinstantie UWV staan momenteel zo'n 245.000 45-plus sers ingeschreven als werkzoe kend, bijna de helft van alle werk lozen. Ruim zestig procent daar van zit al langer dan een jaar thuis. Bij de werkloze 55-plussers heeft Bekijk de historische beelden die tonen hoe in 1956 onder Willem Drees de Al gemene Ouderdomswet erdoor kwam. En zie hoe de eerste AOW-guldens wor den overhandigd, zie; Uitgelicht op onze website i D66 wil de AOW meer in de pas la ten lopen met de gestegen levens verwachting. Daarom zou de AOW-leeftijd de komende 24 jaar met een maand per jaar moeten worden opgetrokken tot 67 jaar. i Dat betekent dat - uitgaande van 2010 - pas in 2034 de AOW-leef tijd helemaal op 67 zit. Dus voor mensen die in of na 1967 zijn ge boren. Wie eerder wil stoppen met wer ken mag daar van D66 wel voor sparen via de levensloopregeling of via individuele pensioenregelingen. 9 De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar moet volgens het CDA in een periode van tien jaar zijn af gerond. Per 2015 zou de leeftijd moeten worden opgetrokken naar 65,5 jaar, per 2020 naar 66 jaar, en per 2025 naar 67 jaar. Het is aan de sociale partners en niet aan de overheid, vindt het CDA, om aan te geven welk be roep vanwege zwaarte of onveilig heid op cao-niveau een bijzondere behandeling verdient. De sociale partners zijn heel goed in staat hier afspraken over te maken. Volgens de Christenunie ontko men we niet aan langer doorwer ken. De AOW-leeftijd moet daar om omhoog naar 67 jaar. En als de ouderenparticipatie hierdoor stijgt, kan de AOW zelfs op lange termijn afhankelijk worden van de levens verwachting. Het optrekken van de AOW-leef tijd moet vanaf 2015 in stapjes ver lopen: de eerste zes jaar met een maand omhoog, daarna ieder jaar met twee maanden. Dat betekent - gerekend vanaf 2010 - dat in 2025 de AOW-leeftijd helemaal op 67 ligt. De WD wil zo snel mogelijk begin nen met het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Het liefst al in 2011, jaarlijks in stapjes van twee maanden. Dat betekent dat al in 2023 de AOW-leeftijd op 67 zit. De WD wil bovendien dat de aan vullende pensioenen worden gehar moniseerd met de aanpassing van de AOW. Dat betekent dat dus ook het aanvullend pensioen op la tere leeftijd in zou moeten gaan. Dit om de pensioenen door de ge stegen levensverwachting betaal baar te houden. PARTIJ VOOR DE VRIJHEID De PW vecht net als de SP voor behoud van de AOW-leeftijd op 65 jaar. De handhaving van deze oudedags voorziening is voor de partij van zo'n groot belang, dat het het eni ge breekpunt kan zijn bij de forma tie van een kabinet, zo staat in het verkiezingsprogramma. „We zijn bereid deals te sluiten. Op één punt na: handen af van de AOW", verduidelijkt Wilders.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 11