io verkiezingen 2010 CÓ z ui CC 4 SP, groenlinks PvdA De politiek mag zich buigen over het voor stel van de sociale partners om de AO W-leeftijd te ver hogen. Over het tem po van de verhoging verschillen de menin gen, maar dat die ver hoging er komt staat wel vast. AOW in Nederland vrijdag 28 mei 2010 o Aantal AOW'ers x 1.000 3983 3841 A 3244 3557 d 2831 2010 2020 2040 2060 2100 Grijze golf Verhouding van de beroepsbevolking t.o.v. het aantal ouderen AOW op hogere J 20-64 jarige "g* 65-plusser door Ans Bouwmans en Tanja Kits Werkgevers- en werk nemersorganisaties kwamen er vorig jaar niet uit in de Sociaal Economische Raad (SER). Ze zouden een alternatief ontwik kelen voor het plan van het kabi net Balkenende-IV om de AOW- leeftijd te verhogen naar 67. Dat mislukte. Nu ligt er alsnog een nieuw voorstel, waar de sociale partners nog wel definitief ja te gen moeten zeggen. Wat ging er vorig jaar mis? Agnes Jongerius, voorzitter van Vakcentrale FNV, had tijdens het crisisoverleg in het voorjaar afge dwongen dat de SER een uitwijk mogelijkheid mocht bedenken voor het kabinetsplan de AOW- leeftijd te verhogen tot 67 jaar. Daar zaten de werkgevers eigenlijk niet zo op te wachten, omdat ze vóór een hogere AOW-leeftijd zijn. De vakbonden waren fel te gen. Het overleg in de SER ging ui terst moeizaam, en leidde uiteinde lijk tot rode koppen bij de vakbon den in plaats van een compromis. Werkgevers wilden de leeftijd van het aanvullend pensioen ook ver- De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) is in 1957 ingevoerd. De AOW is de opvolger van de door Willem Drees als minister van So ciale Zaken in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening. Echtparen krijgen 1362 netto per maand. Een alleenstaande 65-plus- ser krijgt 978 euro. De leeftijd van 65 als datum voor pensioen stamt al uit de negen tiende eeuw, toen de gemiddelde levensverwachting veel lager was. De levensverwachting van in Neder land geboren meisjes in 2008 be draagt 82,3 jaar. Dat is 4 jaar hoger dan die van jongens, 78,3 jaar. Al 25 jaar bestaan twijfels of de AOW bij de verwachte vergrijzing ongewijzigd gehandhaafd kan wor den. In de jaren '80 onderzocht een staatscommissie onder leiding van Willem Drees jr. de toekomst van de AOW. Conclusie toen nog: hij kan worden gehandhaafd. hogen tot 67, maar daar zeiden de bonden nee tegen. In een ruzieach tige sfeer gooiden de werkgevers eind september het bijltje erbij neer. longerius noemde de werkge vers 'tuig van de richel'. Waarom komen werkgevers en werk nemers alsnog met een eigen plan? Dat de AOW-leeftijd omhoog gaat in de volgende kabinetsperiode, is min of meer zeker. Een grote meer derheid in de huidige Tweede Ka mer ziet het als een onafwendbare maatregel om de overheidsfinanci ën te saneren en een tekort aan ar beidskrachten in de toekomst te voorkomen. Alleen SP, TON en PW zijn tegen. De sociale partners willen met een eigen plan voorkomen dat de poli tiek het slechter regelt. Ook willen ze laten zien dat het poldermodel echt nog werkt. In de Stichting van de Arbeid werkten ze de afge lopen tijd door aan het alternatief dat al op tafel lag. Details zijn nog onbekend, maar wat houdt het plan in grote lijnen in? De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2020 en wordt daar na afhankelijk van de levensver wachting. Dat betekent dat de leef tijd waarschijnlijk in 2025 naar 67 gaat, net zoals kabinet Balkenen- de-lV van plan was. De pensioen leeftijd gaat tegelijkertijd omhoog. Daardoor gaan de aanvullende pensioenen, dat zijn de bedrijfs tak- of ondernemingspensioenen waaraan de werkgevers mede pre mie betalen, ook pas in op 66- en later 67-jarige leeftijd. Wie toch op zijn 65ste met pensioen wil, moet 6,5 procent inleveren op de AOW-uitkering en/of het pen sioen per te vroeg gestopt jaar. Wat is het verschil met het kabinets voorstel? De AOW wordt welvaartsvast. Dat betekent dat het meestijgt met de reële loonstijging in plaats van de CAO-lonen. Bij de reële loonstij ging worden ook incidentele loons verhogingen en bonussen meege teld, en daarom ligt die pakweg een procentje hoger. Verder kan straks iedereen op zijn 65ste stop pen, niet alleen mensen die 42 jaar gewerkt hebben zoals in de plan nen van minister Piet Hein Don- ner. Ook komt er geen aparte rege ling voor mensen met zware beroe pen. Het vaststellen van wat pre cies een zwaar beroep was, bleek zo goed als onmogelijk. Hoeveel kans maakt het plan? De eerste reacties van Kamerfrac ties zijn opvallend terughoudend. Politici houden hun kruit droog, totdat ze in detail op de hoogte zijn gesteld over de oplossingen voor dit hoofdpijndossier. De be langrijkste vragen: leveren de voor stellen van werkgevers en vakbon- De SP is duidelijk in het verkie zingsprogramma: handen af van de AOW. De AOW-leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Mensen krijgen wel het recht om na hun 65ste door te werken, met dezelfde rechten en plichten als an dere werknemer. Het gisteren uitgelekte akkoord van de SER om de AOW-leeftijd op te trekken naar 66 verandert niets aan het SP-standpunt, stelt Emile Roemer. Een korting van 6,5 pro cent voor mensen die met 65 jaar willen stoppen, betekent 'regelrech te armoede'. GroenLinks koppelt het recht op AOW aan het arbeidsverleden, le dereen die 45 jaar in de Nederland se samenleving heeft gepartici peerd heeft recht op een volledige AOW-uitkering. Zorg voor kinde ren boven de 5 jaar wordt door GroenLinks niet gezien als werk. Wie toch thuisblijft voor de (oude re) kinderen bouwt geen AOW-rechten op. Mensen die vroeg zijn begonnen met werken, vaak in een zwaar be roep, kunnen voor hun 65ste al AOW krijgen. Wie lang studeert en later begint, moet langer doorwer ken Volgens het verkiezingsprogramma wil de PvdA in 2020 de AOW-leef tijd optrekken naar 66, en in 2025 naar 67. De verwarring deze week omtrent de PvdA-plannen ontstond door dat de partij aan het CPB had door gegeven dat ze al in 2015 de AOW-leeftijd wilde verhogen. Dat scheelde aanzienlijk in de doorbere- king van het partijprogramma. Lijsttrekker Cohen heeft inmiddels zijn excuses aangeboden over de verwarring. Voor de duidelijkheid: zoals het in het programma staat - dus pas verhogen in 2020 - zo luidt het partijstandpunt. Bronnen: CBS, CPB 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 10