nun Luchtruim deels open V7C 10 en 11 buiten Nederlander wil korten op cultuur Oranjes leveren meeste punten op Provincie wil huisvesting voor Polen verbeteren ProRail gunt ouderen dutje en verder ASWOLK Vliegverkeer moet donderdag genormaliseerd zijn WALCHEREN De werkelijkheid voorbij nr. 92 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Vandaag de bijlage Expo geplaagd door plagiaat DINSDAG 20 april 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang hilversum - Zes op de tien Neder landers wil bezuinigen op kunst en cultuur. Dat bleek gisteren uit onderzoek van bureau Synovate in opdracht van het televisie-pro gramma Nova. Ontwikkelingssamenwerking staat op de eerste plaats om op te bezui nigen, gevolgd door kunst en cul tuur en defensie op een gedeelde tweede plaats. Het zijn vooral kie zers van rechtse partijen die me nen dat er minder geld kan naar culturele instellingen. Slechts 3 procent van de onder vraagden vindt dat er absoluut niet bezuinigd mag worden op kunst en cultuur. middelburg - De politie doet on derzoek naar dertig opruiende brieven die vrijdag in de Middel burgse wijk 't Zand zijn verspreid. Daarin wordt opgeroepen de Oran jes neer te schieten. In de brieven wordt gesproken over 'shoot to kill'. Het neerschie ten van de leden van het konings huis 'levert vierhonderd punten' op. De politie hield een buurton derzoek, maar zij neemt de bedrei gingen niet al te serieus. Het mo tief voor de daad is nog onduide lijk. pagina 22: oproep in opruiende brieven tot neerschieten Oranjes Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530" MIDDELBURG - Bij de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals fruit plukkers en tijdelijke medewerkers in de conservenindustrie en bedrij ven in de havengebieden, moet meer nadruk worden gelegd op de belangen van de mensen en min der op die van de bedrijven waar ze werken. „Fatsoenlijke huisvesting, zodat ze hier plezierig kunnen verblijven", is het uitgangspunt voor gedepu teerde Harry van Waveren. pagina 3: commentaar pagina 2 en 3: de stok achter de deur van Harry van Waveren ARNHEM - ProRail legt de heiwerk zaamheden rond de vernieuwing van het spoor in Arnhem tot en met september in de middag twee uur stil. Dit om de ouderen in ver pleeghuis Heijendaal aan de Elisa- bethshof in de wijk Lombok niet te storen bij hun middagdutje. ProRail heeft dit afgesproken met de instelling. Het heiwerk moet de weg vrijmaken voor de aanleg van een tunnelbak voor scheiding van het treinverkeer in de richting van Nijmegen en Utrecht. Polen hebben recht op betere huisvesting reacties: 621 Met vliegverkeer kun je niet voorzichtig genoeg zijn eenf3HHHK 93% ioneens 7% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Cul tuur: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 24 t/m 27; Televisie: 30, 31. Bijlage: Buiten. door onze correspondent Hans de Bruijn brussel - In grote delen van Euro pa komt het vliegverkeer vandaag weer geleidelijk, zij het beperkt, op gang. Maar het is nog onzeker of dat ook voor Schiphol geldt. Een totaal vliegverbod zal er nog slechts zijn voor 15 procent van het Europese luchtruim, waar de concentratie as uit de IJslandse vul kaan en daarmee het gevaar voor de luchtvaart het grootst is. De luchtverkeersleiding Eurocon trol zei gisteravond dat Nederland vandaag - afhankelijk van de wind richting - mogelijk nog onder deze 'no-fly-zone' valt. De concentratie as is nog het grootst boven de Be nelux en delen van Duitsland en noord-Frankrijk. Maar de activiteit van de Eyjafjallajökull is sterk afge nomen. Eurocontrol verwacht dat de aswolk morgenavond uit het Europese luchtruim is verdwenen. Volgens Eurocontrol kunnen van daag in Europa al de helft van alle geplande vluchten doorgaan, en moet donderdag het luchtverkeer genormaliseerd zijn. Vanaf Schip hol vertrokken gisteravond de eer ste vluchten, naar Sjanghai, New York en Dubai, met in totaal 793 passagiers. Het Europese luchtruim wordt in gedeeld in drie zones: een rond IJs land waarin het gevaar van de as- wolk groot is en vliegen verboden blijft, een waarin het vliegverkeer volledig Wordt vrijgegeven en een zone daartussenin waarin van ge val tot geval bekeken wordt of ge vlogen kan worden. In die laatste zone moeten de luchtvaartmaat schappijen na elke landing de toe stand van hun vliegtuigen en mo toren testen. De zones gelden vanaf acht uur vanochtend. Eurocontrol zou gisteravond de precieze grenzen vaststellen. De lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor het op heffen van het vliegverbod boven hun grondgebied; ze zullen hun maatregelen wel coördineren. Dat het gevaar nog niet geweken is blijkt uit het feit dat bij een Bel gische F-16, die door de aswolk was gevlogen, na de landing op zijn thuisbasis schade aan de mo tor werd vastgesteld, veroorzaakt door glasdeeltjes uit de vulkaanas. De luchtvaartwereld had gisteren veel kritiek op de manier waarop het vliegverbod is geregeld. In de VS worden in zo'n situatie meteen testvliegtuigen de lucht ingestuurd om de gevaren van een aswolk te meten. Bovendien mogen de lucht vaartmaatschappijen daar zelf uit maken of zij vliegen of niet. Volgens een woordvoerder van Eu rocontrol had Europa nu eenmaal geen ervaring met dergelijke vul kaanuitbarstingen. pagina 4 en 5: alleen de boffers mogen mee Het eerste van drie KLM-passagiersvliegtuigen stijgt maandagavond op, met bestemming New York; daarna volgen nog twee vluchten, op weg naar Sjang hai en DubaiOnduidelijk is of er vandaag alweer op Schiphol gevlogen mag worden. foto Peter Dejong/AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1