Studenten voeren actie Proces tegen Checkpoint gaat vandaag verder PZC Zeeuws verkeer Inspirerende eerste werkdag voor Deltacommissaris Hr. Ms. Tromp op piratenmissie mniM WÊtÊIMÊlÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ?^ verder bij haai/ g veel zi dat virti' 4 en 5 9x9 Vandaag in Buitengebied: Twee doden in nijmegen - Honderden studenten voerden gisteren actie tegen de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en met name tegen af schaffing van de basisbeurs. In Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam werden universiteits gebouwen bezet en ook in Wage- ningen, Leiden, Groningen en Delft was er protest. Studenten in Nijmegen die een collegezaal van de Radboud Universiteit hebben bezet, gaan daarmee door. Zij ei sen dat het college van bestuur ver klaart dat studenten er niet op ach teruit mogen gaan. Ook eep aantal Rotterdamse en Utrechtse studen ten bracht de afgelopen nacht door op hun universiteit. Het bestuur van de Radboud Uni versiteit is niet op voorhand tegen vervanging van de basisbeurs door een leenstelsel, een plan dat steun van steeds meer politieke partijen krijgt. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil zich niet uit spreken tegen bezuinigingen. Stu denten die een collegezaal bezet ten, hadden dat geëist. Een woordvoerder van de Rotter damse studenten vindt dat het col lege van bestuur van de EUR in een reactie op hun eisen Vaag' was. „Ze draaien om de hete brij heen en deden geen enkele toezeg ging op te komen voor de studen ten." In Amsterdam verlieten stu denten aan het eind van de mid dag een gebouw van de Universi teit van Amsterdam dat zij hadden bezet. In Utrecht braken de studenten onderhandelingen met het be stuur af. „We worden niet serieus genomen," zei een woordvoerder. pagina 9: 'studeren straks alleen voor rijkeluiskindjes' biervliet - Een 72-jarige automobi list uit de gemeente Terneuzen is gistermorgen omstreeks kwart voor zes bij een eenzijdig ongeval op rijksweg N61 om het leven ge komen. De man werd tussen de Braakman en Biervliet vermoede lijk onwel. Een achter hem rijden de automobilist zag hem van zijn rijstrook afwijken het talud afrij den en in een sloot belanden. Een 60-jarige vrouw uit de ge meente Noord-Beveland is giste ren aan het einde van de middag bezweken aan de gevolgen van een ongeval 's ochtends op de Kortgeenseweg in Kortgene. De vrouw werd rond acht uur ge schept door een auto, bestuurd door een 24-jarige vrouw uit de ge meente Noord-Beveland. ouwerkerk - Met het leggen van een krans bij het watersnoodmonument bij het museum wa tersnood 1953 in het Schouwen-Duivelandse Ou- werkerk begon gisteren de eerste werkdag van Deltacommissaris Wim Kuijken. Kuijken is door het kabinet aangesteld en heeft de opdracht mee gekregen om de partijen aan te sturen die betrok ken zijn bij het Deltaprogramma, dat de gevolgen van de stijging van de zeespiegel moet opvangen. Kuijken was topambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kuijken - die zegt het wa ter niet als vijand maar als bondgenoot te zien - zei de kennismaking met het watersnoodmu seum zeer inspirerend te vinden. foto Dirk-Jan Gjeltema pagina 18 en 19: soldaat tijdens Ramp zoekt oud-collega's den helder - Het luchtverdedi- gings- en commandofregat Hr. Ms. Tromp is gisteren uit Den Helder vertrokken om in de wateren van Somalië te worden ingezet tegen piraten. Dat gebeurt in het kader van de antipiraterij-missie Atalan ta. De hoofdtaken zijn: escorteren van schepen die varen voor het World Food Program, kwetsbare schepen beschermen in de Golf van Aden en piraterij verstoren. AL^\ pagina 22/23: Zeevaartschool be- reidt studenten voor op piraten Studiebeurs moet afhankelijk zijn van het salaris van de ouders reageer op www.pzc.nl reacties: 350 VN-klimaatpanel verliest geloofwaardigheid ineens 7% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4, 5; Buitenland: 6, 7; Beurs: 10; Economie: 11; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 24; Sport: 25 t/m 27; Televisie: 30, 31. Bijla ge: Buitengebied. Neerslag 5° Ook leugenaars daten op internet Morgen bij deze krant: special Olympische Winterspelen Vancouver 2010 DINSDAG 2 februari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 27 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Hoe ouder, hoe waardevoller t/ Echte natuur vind je buitendijks Baggeren helpt vissen de winter door WALCHEREN BEZUINIGINGEN Bezetting universiteitsgebouwen uit protest tegen afschaffen basisbeurs Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 middelburg - Vandaag wordt de rechtszaak over de Terneuzense coffeeshop Checkpoint in de Mid delburgse rechtbank voortgezet. Om 9.00 uur begint de inhoudelij ke behandeling en formuleert en motiveert de aanklager de strafeis. Zowel de 57-jarige eigenaar Med- die Willemsen als tien medewer kers van de coffeeshop worden ver dacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie, witwas sen van geld en het in bezit heb ben van een grote hoeveelheid hasj. Daarnaast moeten vier leve ranciers van Checkpoint zich voor de rechter verantwoorden. Mor gen kan de verdediging reageren. Het proces wordt voortgezet om dat het in november werd opge schort. De rechter wilde nog een aantal zaken uitgezocht zien. Na vandaag heeft de rechtbank nog vijf dagen vrijgemaakt voor de voortzetting van het proces tegen de grootste coffeeshop van Neder land en daarmee van Europa. De uitspraak is voorzien op 5 maart. 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1